http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Rada Miejska
Burmistrz
Dane adresowe
Podstawa prawna działania, kompetencje
Zarządzenia Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Zarządzenia Burmistrza 2019 rok
Zarządzenia Burmistrza 2018 rok
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Zarządzenia Burmistrza 2016 rok
Zarządzenia Burmistrza 2015 rok
Zarządzenia Burmistrza 2014 rok
Zarządzenia Burmistrza 2013 rok
Zarządzenia Burmistrza 2012 rok
Zarządzenia Burmistrza 2011 rok
Zarządzenia Burmistrza 2010 rok
Zarządzenia Burmistrza 2009 rok
Zarządzenia Burmistrza 2008 rok
Zarządzenia Burmistrza 2021 rok
Obwieszczenia Burmistrza
Komunikaty Burmistrza
Ogłoszenia
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Zarządzenia Burmistrza 2018 rok 
Zarządzenia Burmistrza
 
data publikacji:  22-02-2018 | 14:59
data ostatniej modyfikacji:  22-02-2018 | 14:59
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
Zarządzenie Nr 192/2018 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej 22.02.2018

 

Zarządzenie Nr 192/2018

Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 22 lutego 2018 r.

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.  z 2017 r., poz. 1875 z późni. zm. ), art.15 ust.2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXVI/142/17 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie: uchwalenia programu współpracy Gminy Miejska Górka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - na rok 2018, Burmistrz Miejskiej Górki zarządza, co następuje:

§1 

Powołać Komisję Konkursową przy Burmistrzu Miejskiej Górki do rozpatrzenia oferty na zadanie:

-    „Prowadzenie działalności edukacyjnej dla osób dorosłych”. 

§ 2 

Tryb działania Komisji Konkursowej określa rozdział X uchwały Nr XXVI/142/17 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie: uchwalenia programu współpracy Gminy Miejska Górka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - na rok 2018.

§ 3 

Na członków Komisji Konkursowej przy Burmistrzu Miejskiej Górki powołuje się następujące osoby:

1.      Przedstawiciele pracowników Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce:

- Joanna Pląskowska   - Naczelnik Wydziału Organizacyjnego  jako Przewodnicząca Komisji Konkursowej,

- Marlena Szwarc        - pracownik Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce,

- Józef Jabłoński         - pracownik Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce.

2.      Przedstawiciele organizacji pozarządowych: 

- Gabriela Ratajska        - przedstawiciel Uczniowskiego Klubu Sportowego „Ju-Jitsu i Judo" w Miejskiej Górce

- Jacek Stróżyk              - przedstawiciel Młodzieżowego Klubu Szachowo-Warcabowego "Pat" w Miejskiej Górce

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska