http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Rada Miejska
Burmistrz
Dane adresowe
Podstawa prawna działania, kompetencje
Zarządzenia Burmistrza
Obwieszczenia Burmistrza
Komunikaty Burmistrza
Ogłoszenia
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Ogłoszenia 
Burmistrz
 
data publikacji:  22-11-2011 | 07:52
data ostatniej modyfikacji:  17-02-2021 | 12:46
Ogłoszenie Nr 2/2021 Burmistrza Miejskiej Górki w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych, których przedmiotem jest projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Miejska Górka. 03.02.2021
więcej »»»
Postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejska Górka 31.01.2021
więcej »»»
Procedura rekrutacyjna do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Górka na rok szkolny 2021/2022 30.01.2021
więcej »»»
OGŁOSZENIE NR 3/2021 BURMISTRZA MIEJSKIEJ GÓRKI z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie: o wyborze ofert w ogłoszonych konkursach przez Burmistrza Miejskiej Górki. 28.01.2021
więcej »»»
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Lesznie o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego gospodarstwu rolnemu Zenona Skrzypka na: wykonanie studni podziemnej oraz usługę wodną 25.01.2021
więcej »»»
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Rawickiego 21.01.2021
więcej »»»
OGŁOSZENIE NR 1/2021 BURMISTRZA MIEJSKIEJ GÓRKI z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie naborów kandydatów wskazanych przez organizacje pozarządowe do udziału w pracach komisji konkursowej oceniających oferty składane w ramach otwartych konkursów ofert ogłoszonych przez Gminę Miejska Górka na rok 2021. 05.01.2021
więcej »»»
Ogłoszenie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz aktualizacji statystycznej liczby uczniów w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miejska Górka, obowiązującej od 1 listopada 2020 roku. 17.12.2020
więcej »»»
Ogłoszenie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz aktualizacji statystycznej liczby uczniów w publicznych oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejska Górka, obowiązującej od 1 listopada 2020 roku. 17.12.2020
więcej »»»
Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi „Programu współpracy Gminy Miejska Górka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 20.10.2020
więcej »»»
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Rawickiego z dnia 12 października 2020 r. dot. „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Rawickiego na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028” 14.10.2020
więcej »»»
Ogłoszenie PKP PLK S.A. Zakładu Linii Kolejowych w Ostrowie Wlkp., dotyczące rozpoczęcia procedury likwidacji przejazdu kolejowo-drogowego: w km 22,267 linii kolejowej nr 362 Kobylin - Rawicz 07.10.2020
więcej »»»
Ogłoszenie PKP PLK S.A. Zakładu Linii Kolejowych w Ostrowie Wlkp., dotyczące rozpoczęcia procedury likwidacji przejazdu kolejowo-drogowego: w km 23,444 linii kolejowej nr 362 Kobylin - Rawicz 07.10.2020
więcej »»»
Ogłoszenie PKP PLK S.A. Zakładu Linii Kolejowych w Ostrowie Wlkp., dotyczące rozpoczęcia procedury likwidacji przejazdu kolejowo-drogowego: w km 24,280 linii kolejowej nr 362 Kobylin - Rawicz 07.10.2020
więcej »»»
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wydaniu decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr 167/20 z dnia 11 września 2020 r., znak: IR-V.7840.84.2020.11, zmieniającej decyzję Starosty Rawickiego nr 398/17 z dnia 20 lipca 2017 r., znak: ABŚ.6740.386.2016, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę na rzecz inwestora: FINADVICE POLSKA 1 Sp. z o. o., dla zamierzenia pn.: „Budowa Farmy Wiatrowej Konary obejmująca trzynaście elektrowni wiatrowych o nr: E-2c na działkach o nr ewid. gruntu 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478 położonych w Dąbrowie, E-5c na działkach o nr ewid. gruntu 676 położonej w Konarach, E-7c na działkach o nr ewid. gruntu 662/1, 661 położonych w Konarach, E-8c na działkach o nr ewid. gruntu 664, 665, 668 położonych w Konarach, E-10c na działkach o nr ewid. gruntu 634 położonej w Konarach, E-12c na działkach o nr ewid. gruntu 535, 536, 540, 541, 531, 532, 533 położonych w Konarach, E-14c na działkach o nr ewid. gruntu 490, 506, 507 położonych w Konarach, E-15c na działkach o nr ewid. gruntu 347 położonej w Konarach, E-16c na działkach o nr ewid. gruntu 332, 333 położonych w Konarach, E-17c na działkach o nr ewid. gruntu 304, 305, 320, 332, 333 położonych w Konarach, E-18c na działkach o nr ewid. gruntu 250, 249, 246, 247, 310 położonych w Konarach, E-19c na działkach o nr ewid. gruntu 258, 257, 250, 249, 241 położonych w Konarach, E-20c na działkach o nr ewid. gruntu 257, 258, 194, 193, 238, 192 położonych w Konarach” 14.09.2020
więcej »»»
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wydaniu decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr 163/20 z dnia 9 września 2020 r., znak: IR-V.7840.83.2020.11, zmieniającej decyzję Starosty Rawickiego nr 395/17 z dnia 19 lipca 2017 r., znak: ABŚ.6740.394.2017, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę na rzecz inwestora: FINADVICE POLSKA 1 Sp. z o. o., dla zamierzenia pn.: „Budowa Farmy Wiatrowej Roszkowo obejmująca osiem elektrowni wiatrowych: E-1a na działkach o nr ewid. gruntu 80, 81 położonych w Zakrzewie, E-3a na działkach o nr ewid. gruntu 80, 81, 82, 83 położonych w Roszkowie, E-5a na działkach o nr ewid. gruntu 80, 81 położonych w Zakrzewie, E-7a na działkach o nr ewid. gruntu 77, 78, 79, 80 położonych w Roszkowie, E-8a na działkach o nr ewid. gruntu 65, 66, 67, 68 położonych w Roszkowie, E-9a na działkach o nr ewid. gruntu 314/2, 311 położonych w Zakrzewie, E-13a na działkach o nr ewid. gruntu 156, 157/1, 157/3, 157/4, 158 położonych w Roszkówku, E-14a na działkach o nr ewid. gruntu 114/2, 114/1, 116/1 położonych w Roszkówku”. 14.09.2020
więcej »»»
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wydaniu decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr 162/20 z dnia 9 września 2020 r., znak: IR-V.7840.82.2020.11, zmieniającej decyzję Starosty Rawickiego nr 45/17 z dnia 23 stycznia 2017 r., znak: ABŚ.6740.389.2016, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę na rzecz inwestora: FINADVICE POLSKA 1 Sp. z o. o., dla zamierzenia pn.: „Budowa Farmy Wiatrowej Dłoń obejmująca 10 elektrowni wiatrowych: E-3g na działce nr ewid. gruntu 300 położonej w Dłoni i działkach o nr ewid. gruntu 212, 217/1, 213 położonych w Kołaczkowicach, E-4g na działkach o nr ewid. gruntu 300, 308, 307 położonych w Dłoni, E-5g na działce nr ewid. gruntu 287/1 położonej w Dłoni, E-6g na działce nr ewid. gruntu 287/1 położonej w Dłoni, E-7g na działkach o nr ewid. gruntu 287/1, 295, 286 położonych w Dłoni, E-8g na działce nr ewid. gruntu 290 położonej w Dłoni, E-9g na działce nr ewid. gruntu 290 położonej w Dłoni, E-10g na działce nr ewid. gruntu 292 położonej w Dłoni, E-11g na działce nr ewid. gruntu 292 położonej w Dłoni, E-12g na działce nr ewid. gruntu 292 położonej w Dłoni”. 14.09.2020
więcej »»»
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wydaniu decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr 161/20 z dnia 9 września 2020 r., znak: IR-V.7840.81.2020.11, zmieniającej decyzję Starosty Rawickiego nr 48/16 z dnia 3 lutego 2016 r., znak: AB.6740.668.2015, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę na rzecz inwestora: FINADVICE POLSKA 1 Sp. z o. o., dla zamierzenia pn.: „Budowa Farmy Wiatrowej Gostkowo tj. 7 elektrowni wiatrowych o mocy do 3,0 MW każda, drogi dojazdowe i zjazdy oraz place montażowe na działkach o nr ewid.: 311, 315, 259, 265, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 263, 266, 264, 267, 275, 282, 285, 284/1, 283, położonych w obrębie Gostkowo” 14.09.2020
więcej »»»
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wydaniu decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr 159/20 z dnia 7 września 2020 r., znak: IR-V.7840.86.2020.11, zmieniającej decyzję Starosty Rawickiego nr 393/17 z dnia 19 lipca 2017 r., znak: ABŚ.6740.393.2016, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę na rzecz inwestora: FINADVICE POLSKA 1 Sp. z o. o., dla zamierzenia pn.: „Budowa Farmy Wiatrowej Sobiałkowo obejmująca dziewięć elektrowni wiatrowych: E-1d na działkach o nr ewid. gruntu 26/2, 26/1, E-2d na działkach o nr ewid. gruntu 147, 151, E-3d na działkach o nr ewid. gruntu 152, 153, E-4d na działkach o nr ewid. gruntu 156/1, 154, E-5d na działkach o nr ewid. gruntu 184, 179, 185, 193, E-7d na działkach o nr ewid. gruntu 255, 256, 257, 258, 259, E-8d na działkach o nr ewid. gruntu 257, 256, 255, 258, 259, E-9d na działkach o nr ewid. gruntu 241, 244, 245, 246, E-10d na działkach o nr ewid. gruntu 241, 244, 245, 246 położonych w Sobiałkowie” 14.09.2020
więcej »»»
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wydaniu decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr 158/20 z dnia 7 września 2020 r., znak: IR-V.7840.85.2020.11, zmieniającej decyzję Starosty Rawickiego nr 113/17 z dnia 22 lutego 2017 r., znak: ABŚ.6740.391.2016, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę na rzecz inwestora: FINADVICE POLSKA 1 Sp. z o. o., dla zamierzenia pn.: „Budowa Farmy Wiatrowej Kołaczkowice obejmująca 9 elektrowni wiatrowych: E-1f na działkach o nr ewid. gruntu 16, 17 położonych w Kołaczkowicach, E-2f na działkach o nr ewid. gruntu 20/2, 20/1, 21 położonych w Kołaczkowicach, E-3f na działkach o nr ewid. gruntu 337, 338 położonych w Kołaczkowicach, E-4f na działkach o nr ewid. gruntu 341, 342 położonych w Kołaczkowicach, E-5f na działkach o nr ewid. gruntu 105, 106, 107, 108, 109 położonych w Oczkowicach, E-6f na działkach o nr ewid. gruntu 352, 353 położonych w Kołaczkowicach, E-7f na działce nr ewid. gruntu 257 położonej w Dłoni, E-8f na działkach o nr ewid. gruntu 439, 440, 441, 443, 444, 446, 447 położonych w Kołaczkowicach, E-10f na działkach o nr ewid. gruntu 162, 163, 164 położonych w Kołaczkowicach”. 14.09.2020
więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4
 
 


Interaktywna Polska