http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Rada Miejska
Burmistrz
Dane adresowe
Podstawa prawna działania, kompetencje
Zarządzenia Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Zarządzenia Burmistrza 2019 rok
Zarządzenia Burmistrza 2018 rok
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Zarządzenia Burmistrza 2016 rok
Zarządzenia Burmistrza 2015 rok
Zarządzenia Burmistrza 2014 rok
Zarządzenia Burmistrza 2013 rok
Zarządzenia Burmistrza 2012 rok
Zarządzenia Burmistrza 2011 rok
Zarządzenia Burmistrza 2010 rok
Zarządzenia Burmistrza 2009 rok
Zarządzenia Burmistrza 2008 rok
Zarządzenia Burmistrza 2021 rok
Obwieszczenia Burmistrza
Komunikaty Burmistrza
Ogłoszenia
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok 
Zarządzenia Burmistrza
 
data publikacji:  04-09-2017 | 09:26
data ostatniej modyfikacji:  04-09-2017 | 09:26
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
Zarządzenie Nr 160/2017 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 04.09.2017

 Zarządzenie Nr 160/2017

 

Burmistrza Miejskiej Górki

 

z dnia 28 lipca 2017 roku

 

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2017


Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 1870 ze zmianami) oraz § 12 pkt 1 Uchwały Nr XVIII/93/16 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu na rok 2017


Zarządzam dokonanie zmian w Uchwale Nr XVIII/93/16 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 jak niżej :


§ 1


1.Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok określoną w § 1 ust. 1 uchwały budżetowej i w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej o kwotę 192.872,42 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości „42.352.144,89 zł.” zastępuje się kwotą „42.545.017,31 zł.”.

3. Dochody bieżące w kwocie „39.372.754,03 zł.” zastępuje się kwotą „39.565.626,45 zł.”.

§ 2

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok określoną w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej i w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej o kwotę 192.872,42 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

2. Łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości „48.622.144,89 zł.” zastępuje się kwotą „48.815.017,31 zł.”.

§ 3

1. Zwiększa się wydatki budżetu obejmujące plan wydatków bieżących na łączną kwotę określoną w § 2 ust. 2 o kwotę 192.872,42 zł.

2. Wydatki budżetu obejmujące plan wydatków bieżących na łączną kwotę „36.556.934,21 zł.”, zastępuje się kwotą „36.749.806,63 zł.”.

§ 4

1. W § 2 ust 2 uchwały budżetowej dokonuje się zmiany w punkcie 1

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie „22.237.067,29 zł.” zastępuje się kwotą „22.378.939,71 zł.”.

2. W § 2 ust 2 uchwały budżetowej dokonuje się zmiany w punkcie 1 lit. a

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich – kwotę „14.675.895,48 zł.” zastępuje się kwotą „14.662.395,48 zł.”.

3. W § 2 ust. 2 uchwały budżetowej dokonuje się zmiany w punkcie 1 lit. b

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwotę „7.561.171,81 zł.” zastępuje się kwotą „7.716.544,23 zł.”.

4. W § 2 ust. 2 uchwały budżetowej dokonuje się zmian w punkcie 3

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwotę „11.473.643,00 zł.” zastępuje się kwotą „11.524.643,00 zł.”.

§ 5

1. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/93/16 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. „Dochody” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/93/16 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. „Wydatki” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

3. W załączniku Nr 9 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany.

Po dokonaniu zmian załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVIII/93/16 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2017 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

4. W załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany.

Po dokonaniu zmian załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVIII/93/16 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2017 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie


Wprowadzenia zmian o których mowa w Zarządzeniu Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 28 lipca 2017 roku dokonuje się w oparciu o :


1) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.195.2017.2 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2017 w Dział 855 Rozdział 85595 paragraf 2010 o kwotę 4.124,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia i pokrycie kosztów obsługi świadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860).

2) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.131.2017.8 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2017 w Dział 801 Rozdział 80101 paragraf 2010 o kwotę 102.844,85 zł., w Dział 801 Rozdział 80110 paragraf 2010 o kwotę 37.848,80 zł., w Dział 801 Rozdział 80150 paragraf 2010 o kwotę 6.054,77 zł. z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

3) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.204.2017.8 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2017 w Dział 852 Rozdział 85214 paragraf 2030 o kwotę 18.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

4) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.205.2017.7 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2017 w Dział 852 Rozdział 85216 paragraf 2030 o kwotę 24.000,00 zł. na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

5) Przesunięcie planu wydatków w związku z prognozowaniem wydatków budżetowych.


Załącznik  

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska