http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Rada Miejska
Burmistrz
Dane adresowe
Podstawa prawna działania, kompetencje
Zarządzenia Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Zarządzenia Burmistrza 2019 rok
Zarządzenia Burmistrza 2018 rok
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Zarządzenia Burmistrza 2016 rok
Zarządzenia Burmistrza 2015 rok
Zarządzenia Burmistrza 2014 rok
Zarządzenia Burmistrza 2013 rok
Zarządzenia Burmistrza 2012 rok
Zarządzenia Burmistrza 2011 rok
Zarządzenia Burmistrza 2010 rok
Zarządzenia Burmistrza 2009 rok
Zarządzenia Burmistrza 2008 rok
Zarządzenia Burmistrza 2021 rok
Obwieszczenia Burmistrza
Komunikaty Burmistrza
Ogłoszenia
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Zarządzenia Burmistrza 2016 rok 
Zarządzenia Burmistrza
 
data publikacji:  06-06-2016 | 11:17
data ostatniej modyfikacji:  06-06-2016 | 11:17
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
Zarządzenie Nr 95/2016 w sprawie : zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 06.06.2016


 

Zarządzenie Nr 95/2016

 

Burmistrza Miejskiej Górki

 

z dnia 06 czerwca 2016 roku

 

w sprawie : zmiany uchwały budżetowej na rok 2016Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami) oraz § 10 pkt 1 Uchwały Nr IX/48/15 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu na rok 2016


Zarządzam dokonanie zmian w Uchwale Nr IX/48/15 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 jak niżej :


§ 1


1.Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok określoną w § 1 ust. 1 uchwały budżetowej i w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej o kwotę 392.910,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości „33.080.566,89 zł.” zastępuje się kwotą „33.473.476,89 zł.”.

3. Dochody bieżące w kwocie „32.459.566,89 zł.” zastępuje się kwotą „32.852.476,89 zł.”.


§ 2


1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok określoną w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej i w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej o kwotę 392.910,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

2. Łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości „31.310.566,89 zł.” zastępuje się kwotą „31.703.476,89 zł.”.


§ 3


1. Zwiększa się wydatki budżetu obejmujące plan wydatków bieżących na łączną kwotę określoną w § 2 ust. 2 o kwotę 392.910,00 zł.

2. Wydatki budżetu obejmujące plan wydatków bieżących na łączną kwotę „30.166.436,89 zł.”, zastępuje się kwotą „30.559.346,89 zł.”.


§ 4


1. W § 2 ust 2 uchwały budżetowej dokonuje się zmiany w punkcie 1

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie „20.685.346,89 zł.” zastępuje się kwotą „21.059.525,89 zł.”.

2. W § 2 ust 2 uchwały budżetowej dokonuje się zmiany w punkcie 1 lit. a

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich – kwotę „13.458.711,59 zł.” zastępuje się kwotą „13.817.297,59 zł.”.

3. W § 2 ust. 2 uchwały budżetowej dokonuje się zmiany w punkcie 1 lit. b

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwotę „7.226.635,30 zł.” zastępuje się kwotą „7.242.228,30 zł.”.

4. W § 2 ust. 2 uchwały budżetowej dokonuje się zmian w punkcie 3

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwotę „6.874.850,00 zł.” zastępuje się kwotą „6.893.581,00 zł.”.

§ 5


1. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr IX/48/15 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. „Dochody” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr IX/48/15 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. „Wydatki” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

3. W załączniku Nr 9 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany.

Po dokonaniu zmian załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IX/48/15 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2016 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.


§ 6


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uzasadnienie


Wprowadzenia zmian o których mowa w Zarządzeniu Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 06 czerwca 2016 roku dokonuje się w oparciu o :


1) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.111.2016.8 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2016 w Dział 801 Rozdział 80103 paragraf 2030 o kwotę 109.600,00 zł., Dział 801 Rozdział 80104 paragraf 2030 o kwotę 239.750,00 zł., Dział 801 Rozdział 80149 paragraf 2030 o kwotę 24.660,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 roku.

2) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.129.2016.8 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2016 w Dział 852 Rozdział 85216 paragraf 2030 o kwotę 18.000,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

3) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.125.2016.7 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2016 w Dział 852 Rozdział 85213 paragraf 2030 o kwotę 900,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

4) Przesunięcie planu wydatków w związku z prognozowaniem wydatków budżetowych.

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska