http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Rada Miejska
Burmistrz
Dane adresowe
Podstawa prawna działania, kompetencje
Zarządzenia Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Zarządzenia Burmistrza 2019 rok
Zarządzenia Burmistrza 2018 rok
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Zarządzenia Burmistrza 2016 rok
Zarządzenia Burmistrza 2015 rok
Zarządzenia Burmistrza 2014 rok
Zarządzenia Burmistrza 2013 rok
Zarządzenia Burmistrza 2012 rok
Zarządzenia Burmistrza 2011 rok
Zarządzenia Burmistrza 2010 rok
Zarządzenia Burmistrza 2009 rok
Zarządzenia Burmistrza 2008 rok
Zarządzenia Burmistrza 2021 rok
Obwieszczenia Burmistrza
Komunikaty Burmistrza
Ogłoszenia
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Zarządzenia Burmistrza 2015 rok 
Zarządzenia Burmistrza
 
data publikacji:  28-10-2015 | 13:18
data ostatniej modyfikacji:  28-10-2015 | 13:18
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
Zarządzenie Nr 74/2015 w sprawie : zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 28.10.2015

 

Zarządzenie Nr 74/2015

 

Burmistrza Miejskiej Górki

 

z dnia 28 października 2015 roku

 

w sprawie : zmiany uchwały budżetowej na rok 2015Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr II/3/14 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu na rok 2015

Zarządzam dokonanie zmian w Uchwale Nr II/3/14 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 jak niżej :

§ 1

1.Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok określoną w § 1 ust. 1 uchwały budżetowej i w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej o kwotę 221.193,60 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości „31.961.109,69 zł.” zastępuje się kwotą „32.182.303,29 zł.”.

3. Dochody bieżące w kwocie „28.958.403,69 zł.” zastępuje się kwotą „29.179.597,29 zł.”.

§ 2

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok określoną w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej i w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej o kwotę 221.193,60 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

2. Łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości „31.401.109,69 zł.” zastępuje się kwotą „31.622.303,29 zł.”.

§ 3

1. Zwiększa się wydatki budżetu obejmujące plan wydatków bieżących na łączną kwotę określoną w § 2 ust. 2 o kwotę 221.193,60 zł.

2. Wydatki budżetu obejmujące plan wydatków bieżących na łączną kwotę „28.367.912,69 zł.”, zastępuje się kwotą „28.589.106,29 zł.”.

§ 4

1. W § 2 ust 2 uchwały budżetowej dokonuje się zmiany w punkcie 1

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie „21.169.281,69 zł.” zastępuje się kwotą „21.343.445,29 zł.”.

2. W § 2 ust 2 uchwały budżetowej dokonuje się zmiany w punkcie 1 lit. a

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich – kwotę „13.495.414,63 zł.” zastępuje się kwotą „13.490.868,82 zł.”.

3. W § 2 ust. 2 uchwały budżetowej dokonuje się zmiany w punkcie 1 lit. b

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwotę „7.673.867,06 zł.” zastępuje się kwotą „7.852.576,47 zł.”.

4. W § 2 ust. 2 uchwały budżetowej dokonuje się zmian w punkcie 3

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwotę „4.715.325,00 zł.” zastępuje się kwotą „4.762.355,00 zł.”.

§ 5

1. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr II/3/14 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. „Dochody” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr II/3/14 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. „Wydatki” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

3. W załączniku Nr 9 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany.

Po dokonaniu zmian załącznik Nr 9 do Uchwały Nr II/3/14 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2015 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

4. W załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany.

Po dokonaniu zmian załącznik Nr 10 do Uchwały Nr II/3/14 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2015 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie


Wprowadzenia zmian o których mowa w Zarządzeniu Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 28 października 2015 roku dokonuje się w oparciu o :


1) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.424.2015.5 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2015 w Dział 854 Rozdział 85415 paragraf 2030 o kwotę 45.030,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

2) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.453.2015.6 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2015 w Dział 010 Rozdział 01095 paragraf 2010 o kwotę 176.163,60 zł. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy za drugi okres płatniczy 2015 roku.

3) Przesunięcie planu wydatków w związku z prognozowaniem wydatków budżetowych.


Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4
««« powrót
 
 


Interaktywna Polska