http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Rada Miejska
Burmistrz
Dane adresowe
Podstawa prawna działania, kompetencje
Zarządzenia Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Zarządzenia Burmistrza 2019 rok
Zarządzenia Burmistrza 2018 rok
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Zarządzenia Burmistrza 2016 rok
Zarządzenia Burmistrza 2015 rok
Zarządzenia Burmistrza 2014 rok
Zarządzenia Burmistrza 2013 rok
Zarządzenia Burmistrza 2012 rok
Zarządzenia Burmistrza 2011 rok
Zarządzenia Burmistrza 2010 rok
Zarządzenia Burmistrza 2009 rok
Zarządzenia Burmistrza 2008 rok
Zarządzenia Burmistrza 2021 rok
Obwieszczenia Burmistrza
Komunikaty Burmistrza
Ogłoszenia
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Zarządzenia Burmistrza 2014 rok 
Zarządzenia Burmistrza
 
data publikacji:  20-11-2014 | 08:25
data ostatniej modyfikacji:  20-11-2014 | 08:25
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
Zarządzenie Nr 296/2014 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 20.11.2014

Zarządzenie Nr 296/2014
 
z dnia 14 listopada 2014 roku
 
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2014


Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XXXIX/189/13 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu na rok 2014

Zarządzam dokonanie zmian w Uchwale Nr XXXIX/189/13 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014 jak niżej :

§ 1

1.Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok określoną w § 1 ust. 1 uchwały budżetowej i w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej o kwotę 41.276,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok w wysokości „31.174.830,75 zł.” zastępuje się kwotą „31.216.106,75 zł.”.
3. Dochody bieżące w kwocie 28.434.953,75 zł.” zastępuje się kwotą „28.476.229,75 zł.”.

§ 2

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok określoną w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej i w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej o kwotę 41.276,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
2. Łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok w wysokości „31.874.830,75 zł.” zastępuje się kwotą „31.916.106,75 zł.”.

§ 3

1. Zwiększa się wydatki budżetu obejmujące plan wydatków bieżących na łączną kwotę określoną w § 2 ust. 2 o kwotę 41.276,00 zł.
2. Wydatki budżetu obejmujące plan wydatków bieżących na łączną kwotę „27.761.119,75 zł.”, zastępuje się kwotą „27.802.395,75 zł.”.

§ 4

1. W § 2 ust 2 uchwały budżetowej dokonuje się zmiany w punkcie 1
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie „20.509.357,25 zł. zastępuje się kwotą „20.534.833,25 zł.”.
2. W § 2 ust 2 uchwały budżetowej dokonuje się zmiany w punkcie 1 lit. a
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich – kwotę „12.888.382,02 zł.” zastępuje się kwotą „12.887.158,02 zł.”.
3. W § 2 ust. 2 uchwały budżetowej dokonuje się zmiany w punkcie 1 lit. b
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwotę „7.620.975,23 zł.” zastępuje się kwotą „7.647.675,23 zł.”.

4. W § 2 ust. 2 uchwały budżetowej dokonuje się zmian w punkcie 3
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwotę „4.683.106,50 zł.” zastępuje się kwotą „4.698.906,50 zł.”.

§ 5

1. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/189/13 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. „Dochody” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/189/13 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. „Wydatki” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
3. W załączniku Nr 9 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany.
Po dokonaniu zmian załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXIX/189/13 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2014 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
4. W załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany.
Po dokonaniu zmian załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXIX/189/13 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2014 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uzasadnienie

Wprowadzenia zmian o których mowa w Zarządzeniu Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 14 listopada 2014 roku dokonuje się w oparciu o :

1) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.290.2014.6 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2014 w Dział 750 Rozdział 75011 paragraf 2010 o kwotę 1.276,00 zł. z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników, w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012 r. wysokości składki rentowej.
2) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.345.2014.6 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2014 w Dział 852 Rozdział 85295 paragraf 2030 o kwotę 40.000,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 zgodnie z uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku (M. P. z 2013 r. poz. 1024).
3) Przesunięcie planu wydatków w związku z prognozowaniem wydatków budżetowych.


 
 
 
 ««« powrót
 
 


Interaktywna Polska