http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Rada Miejska
Burmistrz
Dane adresowe
Podstawa prawna działania, kompetencje
Zarządzenia Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Zarządzenia Burmistrza 2019 rok
Zarządzenia Burmistrza 2018 rok
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Zarządzenia Burmistrza 2016 rok
Zarządzenia Burmistrza 2015 rok
Zarządzenia Burmistrza 2014 rok
Zarządzenia Burmistrza 2013 rok
Zarządzenia Burmistrza 2012 rok
Zarządzenia Burmistrza 2011 rok
Zarządzenia Burmistrza 2010 rok
Zarządzenia Burmistrza 2009 rok
Zarządzenia Burmistrza 2008 rok
Zarządzenia Burmistrza 2021 rok
Obwieszczenia Burmistrza
Komunikaty Burmistrza
Ogłoszenia
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Zarządzenia Burmistrza 2011 rok 
Zarządzenia Burmistrza
 
data publikacji:  17-01-2012 | 11:07
data ostatniej modyfikacji:  17-01-2012 | 11:17
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
Zarządzenie Nr 86/2011 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2011 17.01.2012

 

Zarządzenie Nr 86/2011

Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 30 grudnia 2011 roku

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2011Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami)Zarządzam dokonanie zmian w Uchwale Nr V/15/11 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie budżetu na rok 2011 jak niżej :


§ 1


1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2011 rok określoną w § 1 ust. 1 uchwały budżetowej i w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej o kwotę 3.780,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Łączną kwotę dochodów budżetu na 2011 rok w wysokości „36.658.452,00 zł.” zastępuje się kwotą „36.662.232,00 zł.”.

3. Dochody bieżące w kwocie „26.845.686,00 zł.” zastępuje się kwotą „26.849.466,00 zł.”.


§ 2


1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok określoną w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej i w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej o kwotę 3.780,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

2. Łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok w wysokości „39.895.836,00 zł.” zastępuje się kwotą „39.899.616,00 zł.”.


§ 3


1. Zwiększa się wydatki budżetu obejmujące plan wydatków bieżących na łączną kwotę określoną w § 2 ust. 2 o kwotę 3.780,00 zł.

2. Wydatki budżetu obejmujące plan wydatków bieżących na łączną kwotę „25.843.070,00 zł.”, zastępuje się kwotą „25.846.850,00 zł.”.


§ 4


1.W § 2 ust. 2 uchwały budżetowej dokonuje się zmiany w punkcie 3

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwotę 4.659.977,00 zł., zastępuje się kwotą „4.663.757,00 zł.”.


§ 5


1. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr V/15/11 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. „Dochody” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr V/15/11 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. „Wydatki” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.


3. W załączniku Nr 9 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany.

Po dokonaniu zmian załącznik Nr 9 do Uchwały Nr V/15/11 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2011 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

4.W załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany.

Po dokonaniu zmian załącznik Nr 10 do Uchwały Nr V/15/11 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2011 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.


§ 6


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie


Wprowadzenia zmian o których mowa w Zarządzeniu Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 30 grudnia 2011 roku dokonuje się w oparciu o :


1) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-4.3111-545/11 Dział 852 Rozdział 85295 paragraf 2010 o kwotę 3.780,00 zł. z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu wydanych decyzji administracyjnych przyznających dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego, wypłaconego w oparciu o rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

2) Przesunięcie planu wydatków w związku z prognozowaniem wydatków budżetowych.Zalacznik Nr 1

  

Zalacznik Nr 2

Zalacznik Nr 3

Zalacznik Nr 4

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska