http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Rada Miejska
Burmistrz
Dane adresowe
Podstawa prawna działania, kompetencje
Zarządzenia Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Zarządzenia Burmistrza 2019 rok
Zarządzenia Burmistrza 2018 rok
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Zarządzenia Burmistrza 2016 rok
Zarządzenia Burmistrza 2015 rok
Zarządzenia Burmistrza 2014 rok
Zarządzenia Burmistrza 2013 rok
Zarządzenia Burmistrza 2012 rok
Zarządzenia Burmistrza 2011 rok
Zarządzenia Burmistrza 2010 rok
Zarządzenia Burmistrza 2009 rok
Zarządzenia Burmistrza 2008 rok
Zarządzenia Burmistrza 2021 rok
Obwieszczenia Burmistrza
Komunikaty Burmistrza
Ogłoszenia
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Zarządzenia Burmistrza 2011 rok 
Zarządzenia Burmistrza
 
data publikacji:  31-03-2011 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  31-03-2011 | 00:00
Zarządzenie Nr 33/2011 w sprawie: powołania komisji przetargowej 31.03.2011

 

Z A R Z Ą D Z E N I E

BURMISTRZA MIEJSKIEJ GÓRKI

Nr 33/2011 z dnia 30marca 2011r.

 

W sprawie:

powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki o nr ewid.gruntu 277/8 wraz z udziałem (1/3) w działce nr 277/7 , położonej w Miejskiej Górce  stanowiącej własność Gminy Miejska Górka

 

Na podstawie art.38 ust.1 , art.42 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U.z 2004r. Nr 261 , poz.2603 z póżń.zm.) oraz § 8 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr 207 , poz.2108 z 2004r.) - zarządzam:

 

§ 1

 

1.Powołuję  K o m i s j ę Przetargową , zwaną dalej „komisją” celem wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu .

 

2.Komisja składa się z przewodniczącego oraz 3 członków , dających rękojmię  rzetelnego przeprowadzenia i rozstrzygnięcia przetargu.

 

3.W skład komisji wchodzi :

 

1 Wiesław Wójcicki - przewodniczący

 

2. Jolanta Pieprzyk

 

3. Adamowicz Grzegorz

 

4. Jacek Stróżyk

 

§ 2

 

Organizację i tryb działania Komisji określa regulamin stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Zalacznik nr 1

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska