http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Rada Miejska
Burmistrz
Dane adresowe
Podstawa prawna działania, kompetencje
Zarządzenia Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Zarządzenia Burmistrza 2019 rok
Zarządzenia Burmistrza 2018 rok
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Zarządzenia Burmistrza 2016 rok
Zarządzenia Burmistrza 2015 rok
Zarządzenia Burmistrza 2014 rok
Zarządzenia Burmistrza 2013 rok
Zarządzenia Burmistrza 2012 rok
Zarządzenia Burmistrza 2011 rok
Zarządzenia Burmistrza 2010 rok
Zarządzenia Burmistrza 2009 rok
Zarządzenia Burmistrza 2008 rok
Zarządzenia Burmistrza 2021 rok
Obwieszczenia Burmistrza
Komunikaty Burmistrza
Ogłoszenia
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Zarządzenia Burmistrza 2010 rok 
Zarządzenia Burmistrza
 
data publikacji:  26-10-2010 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  26-10-2010 | 00:00
Zarządzenie Nr 241/2010 w sprawie: dokonania zmian w budżecie na rok 2010 26.10.2010

Zarządzenie Nr 241/2010
Burmistrza Miejskiej Górki
z dnia 26 października 2010 roku


w sprawie: dokonania zmian w budżecie na rok 2010


 Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz § 12 pkt 1 Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu na rok 2010


§ 1

W Uchwale Nr XXXII/172/09 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu na rok 2010,

1.W § 1 ust. 1 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany.
Po dokonaniu zmian § 1 ust. 1 do Uchwały Nr XXXII/172/09 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce otrzymuje brzmienie :
„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2010 rok w wysokości 32.562.243,00 zł., z tego :
dochody bieżące w kwocie 25.259.091,00 zł.,
dochody majątkowe w kwocie 7.303.152,00 zł.,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały”.
1.W § 2 ust. 1 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany.
Po dokonaniu zmian § 2 ust. 1 do Uchwały Nr XXXII/172/09 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce otrzymuje brzmienie :
„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok w wysokości 37.055.676,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały”.
2.W § 2 ust. 2 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany.
Po dokonaniu zmian § 2 ust. 2 do Uchwały Nr XXXII/172/09 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce otrzymuje brzmienie :
„Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 23.612.145,00 zł.,
w tym :
1)wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 17.391.479,00 zł., w tym :
a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich w kwocie 10.432.585,00 zł.,
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 6.958.894,00 zł.,
1)wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.432.500,00 zł.,
2)wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.398.566,00 zł.,
3)wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 345.000,00 zł.,
4)wydatki na programy i projekty finansowane ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w kwocie 44.600,00 zł.
1.W załączniku Nr 1 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2.W załączniku Nr 2 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
3.W załączniku Nr 9 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany.
Po dokonaniu zmian załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXII/172/09 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2010 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
4.W załączniku Nr 10 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany.
Po dokonaniu zmian załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXII/172/09 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2010 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

       Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie

Wprowadzenia zmian o których mowa w Zarządzeniu Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 26 października 2010 roku dokonuje się w oparciu o :

1)Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-336/10 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2010 w Dział 801 Rozdział 80195 paragraf 2030 o kwotę 468,00 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.
2)Pismo Krajowego Biura Wyborczego Nr DLS 3101-22/10 w sprawie informacji o kwotach dotacji celowej na zadania zlecone na rok 2010 Dział 751 Rozdział 75109 paragraf 2010 w wysokości 32.801,00 złotych z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień             21 listopada 2010 r.
3)Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-359/10 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2010 w Dział 854 Rozdział 85415 paragraf 2030 o kwotę 47.243,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
4)Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-350/10 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2010 w dziale 852 o kwotę 6.895,00 zł. z tego Rozdział 85213 paragraf 2010 o kwotę 4.200,00 zł.,  Rozdział 85213 paragraf 2030 o kwotę 595,00 zł., Rozdział 85228 paragraf 2010 o kwotę 2.100,00 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek stały z pomocy społecznej oraz na wykupienie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, świadczonych w miejscu zamieszkania tych osób.
5)Przesunięcie planu wydatków w związku z prognozowaniem wydatków budżetowych.

Zalacznik nr 1

Zalacznik nr 2

Zalacznik nr 3

Zalacznik nr 4

 


 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska