http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Rada Miejska
Burmistrz
Dane adresowe
Podstawa prawna działania, kompetencje
Zarządzenia Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Zarządzenia Burmistrza 2019 rok
Zarządzenia Burmistrza 2018 rok
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Zarządzenia Burmistrza 2016 rok
Zarządzenia Burmistrza 2015 rok
Zarządzenia Burmistrza 2014 rok
Zarządzenia Burmistrza 2013 rok
Zarządzenia Burmistrza 2012 rok
Zarządzenia Burmistrza 2011 rok
Zarządzenia Burmistrza 2010 rok
Zarządzenia Burmistrza 2009 rok
Zarządzenia Burmistrza 2008 rok
Zarządzenia Burmistrza 2021 rok
Obwieszczenia Burmistrza
Komunikaty Burmistrza
Ogłoszenia
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Zarządzenia Burmistrza 2008 rok 
Zarządzenia Burmistrza
 
data publikacji:  11-09-2008 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  11-09-2008 | 00:00
Zarządzenie Nr 95/08 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Miejska Górka na rok 2008 11.09.2008

Zarządzenie Nr 95/08
Burmistrza Miejskiej Górki
z dnia 28 maja 2008 roku
w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy Miejska Górka na rok 2008


 Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz § 10 Uchwały Nr XIII/74/07 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu gminy Miejska Górka na rok 2008

§ 1

W Uchwale Nr XIII/74/07 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu gminy Miejska Górka na rok 2008,

1. W § 1 ust. 1 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany.
Po dokonaniu zmian § 1 ust. 1 do Uchwały Nr XIII/74/07 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce otrzymuje brzmienie :
"Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2008 w wysokości 21.225.067,00 zł., z tego :
- dochody bieżące w kwocie 20.737.939,00 zł.,
- dochody majątkowe w kwocie 487.128,00 zł."
2. W § 2 ust. 1 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany.
Po dokonaniu zmian § 2 ust. 1 do Uchwały Nr XIII/74/07 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce otrzymuje brzmienie :
"Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2008 w wysokości 21.958.746,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały."
3. W § 2 ust. 2 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany.
Po dokonaniu zmian § 2 ust. 2 do Uchwały Nr XIII/74/07 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce otrzymuje brzmienie :
"Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują :
1) wydatki bieżące w wysokości 18.985.627,00 zł., w tym na :
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 9.180.700,00 zł.,
b) dotacje w kwocie 847.000,00 zł., w tym :
- podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 528.000,00 zł.,
- celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 282.000,00 zł.,
- celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 12.000,00 zł.,
- celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 25.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 5.
c) wydatki na obsługę długu w kwocie 140.814,00 zł.,
2) wydatki majątkowe w 2008 roku w wysokości 2.973.119,00 zł., zgodnie załącznikiem
Nr 3 do niniejszej uchwały."
4. W załączniku Nr 1 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
5. W załączniku Nr 2 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
6. W załączniku Nr 10 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany.
Po dokonaniu zmian załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIII/74/07 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2008 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
7. W załączniku Nr 11 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany.
Po dokonaniu zmian załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XIII/74/07 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2008 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Uzasadnienie

Wprowadzenia zmian o których mowa w Zarządzeniu Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 28 maja 2008 roku dokonuje się w oparciu o :

1) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-170/08 w sprawie planu dotacji celowej na rok 2008 w kwocie 36.190 zł. Dział 801 Rozdział 80101 paragraf 2030 z przeznaczeniem na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty -zakończenia dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej w okresie styczeń - sierpień 2008 r.
2) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-177/08 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2008 o kwotę 11.320 zł. Dział 852 Rozdział 85295 paragraf 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczonych na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".
3) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-194/08 w sprawie planu dotacji celowej na rok 2008 w kwocie 221.937 zł. Dział 010 Rozdział 01095 paragraf 2010 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.
4) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-76/08 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2008 o kwotę 4.350 zł. Dział 852 Rozdział 85219 paragraf 2030 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2008.
5) Przesunięć planów wydatków w związku z prognozowaniem wydatków budżetowych.

zal_1.pdf (99.06 Kb)

zal_2.pdf (134.58 Kb)

zal_3.pdf (106.76 Kb)

zal_4.pdf (115.95 Kb)
  

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska