http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Podatki i opłaty
Ochrona Środowiska
Zarządzanie drogami gminnymi, wycinka drzew
Geodezja, gospodarka gruntami
Działalność gospodarcza
Urząd Stanu Cywilnego
Sprawy inne
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Podatki i opłaty 
Procedury Obsługi Interesanta
 
data publikacji:  17-12-2015 | 11:57
data ostatniej modyfikacji:  16-01-2019 | 11:37
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
Umorzenie zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę. Rozłożenie podatku, opłaty lub zaległości podatkowej. Odroczenie terminu płatności podatku/opłaty lub zaległości podatkowych. 17.12.2015

 

1.       Podstawa prawna:

Art.67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.)

2.       Wymagane dokumenty:

·         uzasadniony wniosek o umorzenie podatku lub/i odsetek,

·         wypełnione oświadczenie o stanie majątkowym 

.       oświadczenie do uzyskania pomocy publicznej/ pomocy de minimis w rolnictwie i rybołóstwie

Załączniki:

·         zaświadczenia o dochodach członków rodziny za ostatnie 6 m-cy

·         kopie odcinków potwierdzających wysokość emerytur lub rent

·         potwierdzenie o zarejestrowaniu, w Powiatowym Urzędzie Pracy, jako bezrobotny (lub kopie podbieranego zasiłku)

·         potwierdzenie wydatków ponoszonych na naukę (kopie rachunków, dowodów zapłaty)

·          udokumentowane wydatki ponoszone na utrzymanie mieszkania
(kopie opłat i rachunków za czynsz, światło, gaz, telefon i inne)

·          kopie ewentualnych umów spłat zaciągniętego kredytu bankowego

·         kopie deklaracji podatkowych, opatrzone datownikiem Urzędu Skarbowego

·         kopie ewentualnych decyzji o spłacie zobowiązań publiczno-prawnych ( Urząd Skarbowy, ZUS

·         sprawozdanie finansowe firmy

·         zaświadczenie o pomocy de minimis otrzymanej w okresie ostatnich trzech lat lub oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy de minimis w tym okresie,

·         w przypadku, gdy wniosek składa podatnik, będący przedsiębiorcą należy złożyć wypełniony formularz-dane przedsiębiorcy

·         inne na żądanie organu podatkowego w toku prowadzonego postępowania podatkowego

·          formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę ubiegającego się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (rolnik)

·         oświadczenie dotyczące powiązań (osobowych lub kapitałowych) spełniających definicję „jednego przedsiębiorstwa” w związku z ubieganiem się o pomoc de minimis

·         oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (rolnik)

3.       Termin odpowiedzi:

Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

4.       Opłaty:

Nie podlega opłacie skarbowej

5.       Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania decyzji.

6.       Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Finansowy, Agnieszka Skorupka, pok. nr 3, tel. 65 54 74 507, nr bezpośredni: (65) 322 58 33

Oświadczenie o stanie majątkowym

Oświadczenie o stanie majątkowym - rolnik

Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę ubiegającego się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołóstwie

Oświadczenie dotyczące powiązań (osobowych lub kapitałowych) spełniających definicję "jednego przedsiębiorstwa" w związku z ubieganiem się o pomoc de minimis

Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Oświadczenie

Oświadczenie do uzyskania pomocy publicznej/ pomocy de minimis w rolnictwie/ rybołóstwie.

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska