http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Deklaracja dostępności 
 
data publikacji:  31-03-2020 | 17:08
data ostatniej modyfikacji:  23-09-2020 | 15:09
autor dokumentu: Karol Skrzypczak
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak

 Deklaracja dostępności

 

Urząd Miejski w Miejskiej Górce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej

 

http://bip.miejska-gorka.pl/pl

 

Data publikacji strony internetowej: 2007-06-20

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2012-01-03

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostęne:

 • brak możliwości powiększenia i pomniejszenia tekstu

 • brak możliwości zmiany kontrastu

 • nie wszystkie elementy nietekstowe (grafiki, skany) mają dodany tekst alternatywny lub opisy treści

 • nie wszystkie pliki do pobrania  (format pdf., doc. i inne) są dostępne cyfrowo - nie posiadają struktury, która pozwala osobom niewidomym na ich przeglądanie lub są skanami dokumentów. Alternatywą dla części niedostępnych plików pdf lub skanów są pliki w formacie doc.lub pliki pdf - wygenerowane z dokumentów w formacie doc.

  Od stycznia 2020 r. staramy się publikować dwie wersje dokumentów lub wersję zgodną z wymaganiami dostępności

 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej tekstów

 • nie wszystkie tabele posiadają nagłówki i napisy

 • nie wszystkie teksty napisane są w sposób zrozumiały dla osób, które na co dzień nie posługują się jezykiem urzędowym.

  Staramy się w nowo publikowanych tekstach wyjaśniać trudne słowa, rozwijać skróty oraz nie stosować niezrozumiałego słownictwa.

   

Wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności są:

 • Mapy oraz mapy interaktywne ( w tym geoportale)

 • Treści będące w posiadaniu podmiotu publicznego, które nie zostały przez niego lub na jego rzecz wytworzone albo przez niego nabyte (m.in. dokumenty podchodzące od podmiotów zewnętrznych)

 • Treści będące w posiadaniu podmiotu publinczego, których dostosowanie do wymogów dostępnosci cyfrowej wymaga modyfikacji, do której podmiot publiczny nie jest uprawniony (m.in. oświadczenia majątkowe, projekty techniczne);

 • Multimiedia nadawane na żywo;

 • Mulitmiedia opublikowane przed dniem 23 września 2020 r. W przypadku nagrań z sesji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce dostępne są protokoły z obrad.

 • Treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-15

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Strona internetowa została sprawdzona na zgodność ze standardem Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.1 na poziomie AA (zgodnie z wymaganiami ustawy z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych).

Do sprawdzenia użyto programu: validator.utilitia.pl

Pomoc w nawigacji

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z nawigacją zalecamy kombinację klawiszy:

- Ponowne załadowanie zawartości strony

Ctrl + F5

Serwis jest dostosowany do obsługi zarówno myszką, jak i samą klawiaturą, za pomocą klawiszy:

- Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia

Tab

- Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia

Shift + Tab

- Wykonanie domyślnej akcji, zwykle wciśnięcie przycisku OK.

Enter  

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest: Elwira Szymańska – Wydział Organizacyjny, Promocja Gminy, pokój 23, I piętro, e-mail: elwira.andrzejewska@miejska-gorka.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 65 54 74 507. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Postępowanie odwoławcze

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można również zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Urząd Miejski w Miejskiej Górce, ul. Rynek 33, 63-910 Miejska Górka .

Do budynku prowadzą trzy wejścia. Pierwsze - główne od ul. Rynek 33, dwa pozostałe od ul. A. Mickiewicza  i Plac Powstańców Wielkopolskich.

Dla petentów przeznaczone jest wejście od ul. Rynek 33.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy oraz toalet dostosowanych do osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem wyznaczono jedno, bezpłatne miejsce  parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Urzędzie Miejskim nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie  Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Tłumacz języka migowego

Osoby niepełnosprawne, doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają prawo do korzystania z usług pozwalających na komunikowanie się.

Kontakt z Urzędem Miejskim w Miejskiej Górce możliwy jest w szczególności poprzez:

1.     korzystanie z poczty e-mail: urzad@miejska-gorka.pl,

2.     zgłaszanie chęci skorzystania z usług tłumacza telefonicznie pod numer: (65) 54 74 507

3.     przesyłanie faksów na numer: (65) 54 74 421,

4.     korespondencję pisemną na adres: Urząd Miejski w Miejskiej Górce, ul. Rynek 33, 63-910 Miejska Górka.

Zapewniona jest możliwość komunikowania się za pośrednictwem pracownika – tłumacza języka migowego Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce, posługującego się językiem migowym. Pracownikiem tym jest Joanna Pląskowska – Sekretarz Gminy Miejska Górka, pokój nr 24, I piętro.

Osoba zainteresowania załatwieniem sprawy urzędowej przy pomocy tłumacza języka migowego jest zobowiązana zgłosić ten fakt co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem jej załatwienia (z wyłączeniem sytuacji nagłych).

Zgłoszenie winno być dokonane za pomocą dostępnych środków komunikacji  na podany powyżej adres, numer telefonu, faksu lub e-mail.

Może być również dokonane za pośrednictwem platformy e-PUAP, opatrzone podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym.

Strona internetowa zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie dokumentów tekstowych nieprzygotowanych pod kątem dostępności. Aktualnie trwają prace nad konwersją wszystkich plików PDF do wersji dostępnych cyfrowo. 

 
 


Interaktywna Polska