http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Podatki i opłaty
Ochrona Środowiska
Zarządzanie drogami gminnymi, wycinka drzew
Geodezja, gospodarka gruntami
Działalność gospodarcza
Urząd Stanu Cywilnego
Sprawy inne
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Podatki i opłaty 
Procedury Obsługi Interesanta
 
data publikacji:  09-12-2015 | 10:37
data ostatniej modyfikacji:  11-07-2018 | 09:46
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
Zaświadczenie o stwierdzeniu zaległości w podatkach 09.12.2015

  1.  Podstawa prawna:

Art. 306a-306c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -  Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.)

2.       Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zaświadczenia

3.       Termin odpowiedzi:

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni

4.       Opłaty:

Za wydanie zaświadczenia opłata skarbowa w wysokości - 21 zł.

Nie podlegają opłacie skarbowej zaświadczenia w sprawach:

·         alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia

·         ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, opieki społecznej, ulg określonych w przepisach szczególnych dla żołnierzy niezawodowych i poborowych odbywających służbę zastępczą oraz ich rodzin a także uprawnień dla osób niepełnosprawnych i osób objętych przepisami o szczególnych uprawnieniach dla kombatantów

·         zatrudnienia, wynagrodzeń za pracę i świadczeń socjalnych

·         nauki, szkolnictwa, oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia

·         powszechnego obowiązku obrony oraz pozostałe wymienione w art.2 ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018 poz.1044)

5.       Tryb odwoławczy:

W przypadku odmowy wydania zaświadczenia przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem organu wydającego postanowienie w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania postanowienia.

6.       Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Finansowy,

Mirosława Dolata, pokój nr 3, tel. 65 54 74 507, nr bezpośredni: (65) 322 58 33

 Wniosek o wydanie zaświadczenia

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska