http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Rada Miejska
Burmistrz
Dane adresowe
Podstawa prawna działania, kompetencje
Zarządzenia Burmistrza
Obwieszczenia Burmistrza
Obwieszczenia 2015 rok
Obwieszczenia 2014 rok
Obwieszczenia 2013 rok
Obwieszczenia 2012 rok
Obwieszczenia 2011 rok
Obwieszczenia 2010 rok
Obwieszczenia 2009 rok
Obwieszczenia 2008 rok
Obwieszczenia 2016 rok
Obwieszczenia 2017 rok
Obwieszczenia 2018 rok
Obwieszczenia 2019 rok
Obwieszczenia 2020 rok
Obwieszczenia 2021 rok
Komunikaty Burmistrza
Ogłoszenia
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Obwieszczenia 2009 rok 
Obwieszczenia Burmistrza
 
data publikacji:  11-09-2009 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  11-09-2009 | 00:00
Obwieszczenie 11.09.2009

Miejska Górka, dn. 11.09.2009 r.

WK 7624-3/09

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Urząd Miejski w Miejskiej Górce, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 30 marca 2009 r. wpłynął wniosek Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego, Renata i Roman Walkowiak, Niemarzyn 4,  63 – 910 Miejska Górka o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji związanej z produkcją betonu na terenie zakładu położonego w miejscowości Niemarzyn 4. Mając na uwadze postanowienie Starosty Rawickiego oraz opinie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, które nałożyły obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, przystąpiono do przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko. Organem właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Miejskiej Górki, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą Starosta Rawicki oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawiczu.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od 11.09.2009 r. do 05.10.2009 w Urzędzie Miejskim w Miejskiej Górce, pokój nr 9, w godzinach 730 – 1530. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miejskiej Górki przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
««« powrót
 
 


Interaktywna Polska