http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Rada Miejska
Burmistrz
Dane adresowe
Podstawa prawna działania, kompetencje
Zarządzenia Burmistrza
Obwieszczenia Burmistrza
Komunikaty Burmistrza
Ogłoszenia
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Ogłoszenia 
Burmistrz
 
data publikacji:  22-11-2011 | 07:52
data ostatniej modyfikacji:  17-02-2021 | 12:46
Ogłoszenie podstawowej kwoty dotacji dla oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz statystycznej liczby uczniów w publicznych oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejska Górka, obowiązującej od 1 stycznia 2020 roku. 17.01.2020
więcej »»»
Ogłoszenie podstawowej kwoty dotacji dla oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz statystycznej liczby uczniów w publicznych oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejska Górka, obowiązującej od 1 stycznia 2020 roku. 17.01.2020
więcej »»»
Ogłoszenie podstawowej kwoty dotacji dla oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz statystycznej liczby uczniów w publicznych oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejska Górka, obowiązującej od 1 stycznia 2020 roku. 17.01.2020
więcej »»»
Ogłoszenie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz aktualizacji statystycznej liczby uczniów w publicznych oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejska Górka, obowiązującej od 1 listopada 2019 roku 22.11.2019
więcej »»»
Ogłoszenie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz aktualizacji statystycznej liczby uczniów w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miejska Górka, obowiązującej od 1 listopada 2019 r. 22.11.2019
więcej »»»
Ogłoszenie Burmistrza Miejskiej Górki - wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 14.11.2019
więcej »»»
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 12.11.2019
więcej »»»
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 29.10.2019
więcej »»»
Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi "Programu współpracy Gminy Miejska Górka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020", o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 28.10.2019
więcej »»»
OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną, elektroenergetyczną linią kablową SN, stacją transformatorową, drogą dojazdową wraz ze zjazdem na drogę wewnętrzną na działce nr ewid. 732, obręb Konary. 10.10.2019
więcej »»»
Komunikat dot. suszy 08.07.2019
więcej »»»
OBWIESZCZENIE STAROSTY RAWICKIEGO z dnia 04 lipca 2019 roku o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 05.07.2019
więcej »»»
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie o ustalenie odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym przejętą na rzecz Skarbu Państwa, przeznaczoną na cele inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi krajowej nr 36 na odcinku Sarnowa-Miejska Górka ( od km 76+865 do km 80+848) - budowie ścieżki rowerowej realizowanej w ramach inwestycji pn. "Budowa ciągu rowerowego przy drodze krajowej nr 36 na odcinku Sarnowa-Miejska Górka od km 76+865 do km 80+848" 18.06.2019
więcej »»»
Ogłoszenie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli niepublicznych, obowiązującej od 1 maja 2019 r. 07.06.2019
więcej »»»
Ogłoszenie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejska Górka, obowiązującej od 1 maja 2019 r. 07.06.2019
więcej »»»
BURMISTRZ MIEJSKIEJ GÓRKI INFORMUJE O WYBORACH NA ŁAWNIKÓW 04.06.2019
więcej »»»
Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju dot. wydania decyzji z dnia 29 kwietnia 2019 r., znak DLI-III.4621.21.2018.KM.9, uchylającą w części i orzekającą w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Wielkopolskiego Nr 8/2018 z dnia 6 czerwca 2018 r., znak: IR-III.7820.29.2017.5, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi krajowej nr 36 na odcinku Sarnowa-Miejska Górka (od km 76+865 do km 80+848) - budowie ścieżki rowerowej realizowanej w ramach inwestycji pn.: Budowa ciągu rowerowego przy drodze krajowej nr 36 na odcinku Sarnowa-Miejska Górka od km 76+865 do km 80+848" 21.05.2019
więcej »»»
OBWIESZCZENIE STAROSTY RAWICKIEGO z dnia 10 maja 2019r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 13.05.2019
więcej »»»
Obwieszczenie o zebraniu pełnego materiału dowodowego w sprawie o ustalenie odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym przeznaczoną na cele inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi krajowej nr 36 na odcinku Sarnowa - Miejska Górka (od km 76 + 865 do km 80 + 848) - budowie ścieżki rowerowej realizowanej w ramach inwestycji pn. "Budowa ciągu rowerowego przy drodze krajowej nr 36 na odcinku Sarnowa - Miejska Górka od km 76 + 865 do km 80 +848". 10.05.2019
więcej »»»
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie o ustalenie odszkodowania za nieruchomość o częściowo nieuregulowanym stanie prawnym przejętą na rzecz Skarbu Państwa, przeznaczoną na cele inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi krajowej nr 36 na odcinku Sarnowa-Miejska Górka (od km 76+865 do km 80+848) - budowie ścieżki rowerowej realizowanej w ramach inwestycji pn. "Budowa ciągu rowerowego przy drodze krajowej nr 36 na odcinku Sarnowa - Miejska Górka od km 76+865 do km 80+848" 08.05.2019
więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
 
 


Interaktywna Polska