http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Dane adresowe
Statut
Struktura Organizacyjna Urzędu
Plan Rozwoju Lokalnego
Program Ochrony Środowiska
Plan Gospodarki Odpadami
Prowadzone rejestry
Publicznie dostępny wykaz danych
Rejestr działalności regulowanej
Rejestr Instytucji Kultury
Kontrola zarządcza
Zgromadzenia publiczne
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Rejestr Instytucji Kultury 
Prowadzone rejestry
 
data publikacji:  03-01-2020 | 08:06
data ostatniej modyfikacji:  03-01-2020 | 08:27
autor dokumentu: Karol Skrzypczak
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak

 

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miejska Górka, prowadzony jest na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).

 

1. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się poprzez:

- otwarty dostęp do rejestru;

- wydanie odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej - na wniosek.     

Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony. Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej. Odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze. Udostępnienie danych zawartych w rejestrze, o których mowa w ust. 1, jest bezpłatne.

2. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury. 

3. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie. 

4. Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.


Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miejska Górka prowadzi Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce,  godziny urzędowe: 7.30-15.30.

 

Rejestr Instytucji Kultury

Księga Rejestrowa

 

 
 


Interaktywna Polska