http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Plan postępowań
Ogłoszenia o zamówieniach
Ogłoszenia o wynikach zamówień
Zapytania ofertowe
Zapytania ofertowe 2020 r.
Zapytania ofertowe 2019 r.
Zapytania ofertowe 2018 r.
Zapytanie ofertowe 2017r.
Zapytania ofertowe 2016 r.
Zapytania ofertowe 2015 r.
Informacja z otwarcia ofert
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Zapytania ofertowe 2015 r. 
Zapytania ofertowe
 
data publikacji:  16-09-2015 | 14:34
data ostatniej modyfikacji:  24-09-2015 | 14:29
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
   
Zapytanie ofertowe dot. opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejska Górka. 16.09.2015

 

 

Miejska Górka, 15.09.2015 r.

 

 
RI.2710.4.2015.AP
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Gmina Miejska Górka zaprasza do złożenia oferty na usługę opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejska Górka.
 
ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Miejska Górka
ul. Rynek 33
63-910 Miejska Górka
tel. 65 5474507
faks 65 5474421
NIP: 699-187-08-79
 
Podstawa Prawna:
Art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)
 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
 
 

1.      Opracowanie bazy danych zawierającej informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią.

 

Opracowanie bazy danych powinno się opierać na szczegółowej inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych oraz wyliczeniu ilości emitowanego CO2 na skutek zużycia energii na terenie Gminy Miejska Górka.  
Podstawą inwentaryzacji powinny być ankiety przeprowadzone wśród mieszkańców Gminy oraz informacje otrzymane z Urzędu Miejskiego.
Baza danych ma zostać sporządzona na arkuszach kalkulacyjnych, w których będą się znajdować założenia, wyliczenia i zestawione wyniki (wersja elektroniczna na CD i wersja papierowa).
 
 

2.      Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejska Górka powinien zostać sporządzony na lata 2015 – 2020. Powinien obejmować długoterminowe strategie, cele i zobowiązania oraz krótko-/średnioterminowe działania i zadania.
W trakcie opracowywania Planu Wykonawca ma obowiązek uzgadniania jego treści z Zamawiającym.
Całkowite prawa autorskie do opracowanego dokumentu będą należały do Zamawiającego.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejska Górka Wykonawca przekaże Zamawiającemu w edytowalnej wersji elektronicznej oraz w wersji papierowej (format A4, 4 egzemplarze), oznaczonej zgodnie z wytycznymi oznakowania przedsięwzięć dofinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w Wodnej w Poznaniu (załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego).
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejska Górka musi zostać sporządzony w oparciu o szczegółowe zalecenia dotyczące struktury planu gospodarki niskoemisyjnej, opracowane przez WFOŚiGW w Poznaniu i stanowiące załącznik nr 2 do Regulaminu Naboru (załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego).
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejska Górka sprawdzany będzie wg listy sprawdzającej opracowanej przez WFOŚiGW w Poznaniu, stanowiącej załącznik nr 3 do Regulaminu Naboru (załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego).
W ramach opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejska Górka wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkoleń dla pracowników Urzędu Miejskiego i jednostek podległych w zakresie opracowania i wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.
 
 

3.      Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

 

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania całego postępowania dotyczącego przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejska Górka zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.).
Do zadań Wykonawcy w szczególności należeć będzie:
- przygotowanie wzorów pism (m.in. ogłoszeń, obwieszczeń, informacji oraz wystąpień do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w sprawie: uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko do ww. planu; zaopiniowania projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z prognozą oddziaływania)
- zapewnienie udziału społeczeństwa w procedurze (podanie projektu dokumentu i prognozy oddziaływania na środowisko do publicznej wiadomości; zebranie uwag i ich analiza - rozpatrzenie i uwzględnienie zasadnych uwag)
- sporządzenie podsumowania procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w wersji papierowej (1 egzemplarz) oraz w wersji elektronicznej.
 
 
CEL ZAMÓWIENIA:
Potrzeba sporządzenia i realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wynika z zobowiązań określonych w ratyfikowanym przez Polskę Protokole z Kioto oraz w pakiecie klimatyczno-energetycznym, przyjętym przez Komisję Europejską w grudniu 2008 r. Plan ma m.in. przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, tj.:
-        redukcji emisji gazów cieplarnianych,
-        zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
-        redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej.
Potrzeba opracowania Planu jest zgodna z polityką Polski i wynika z założeń Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej przyjętego przez Radę Ministrów 16 sierpnia 2011 r.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej będzie dokumentem strategicznym Gminy Miejska Górka, w którym zaplanowane zostaną zasady podniesienia efektywności energetycznej, wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych.
 
OPIS REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejska Górka powinien być opracowany zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2011r. nr 94 poz. 551 z późn. zm.) oraz z załącznikiem nr 2 do Regulaminu Naboru Wniosków na przedsięwzięcia związane z opracowaniem Planów Gospodarki Niskoemisyjnej (załącznik
nr 2 do niniejszego zapytania). Dokument ten został opracowany przez WFOŚiGW w Poznaniu.
Plan obejmował będzie wszystkie sektory i podmioty będące producentami i odbiorcami energii.
W Planie powinny zostać uwzględnione w szczególności następujące elementy sektora publicznego i prywatnego:
-        budynki, instalacje i urządzenia (budynki usługowe, mieszkalne, oświetlenie publiczne, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa),
-        transport publiczny i prywatny,
-        lokalna produkcja energii elektrycznej,
-        planowanie przestrzenne i planowanie transportu,
-        zamówienia publiczne w zakresie termomodernizacji budynków i odnawialnych źródeł energii,
-        współpraca z mieszkańcami, przedsiębiorcami i zainteresowanymi stronami.
Adresatami Planu są:
-        Urząd Miejski w Miejskiej Górce i jednostki pomocnicze (sołectwa),
-        Jednostki organizacyjne Gminy Miejska Górka,
-        Wspólnoty mieszkaniowe i właściciele nieruchomości,
-        Lokalni przedsiębiorcy,
-        Organizacje pozarządowe.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej ma także dotrzeć do mieszkańców Gminy i skłonić ich do działania na jego rzecz.
Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej powinno przyczynić się do zapewnia korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych, płynące z działań zmniejszających emisje osiągane m.in. poprzez wzrost innowacyjności i wdrożenie nowych technologii, zmniejszenie energochłonności, utworzenie nowych miejsc pracy, wzrost konkurencyjności gospodarki.
 
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
- posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, tzn. prowadzą działalność gospodarczą w w/w zakresie zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym organie ewidencji działalności gospodarczej
- posiadają wiedzę i doświadczenie umożliwiające realizację przedmiotu zamówienia oraz wykażą się wykonaniem usług - w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, zrealizowali co najmniej 3 usługi na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, potwierdzone dokumentami o należytym wykonaniu (np. poświadczenie lub list referencyjny, wystawione przez Zamawiających) oraz zrealizowali co najmniej 1 usługę polegającą na przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla sporządzonego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (dokument potwierdzający od Zamawiającego).
 
Przy wyborze oferty, po sprawdzeniu warunków udziału w postępowaniu Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:
- cena ofertowa – 100%
Dla porównania ofert brana będzie pod uwagę cena ofertowa brutto za całość zamówienia.
Ilość punktów dla oferty z najniższą ceną: 100 pkt.
Dla pozostałych ofert punkty za cenę zostaną wyliczone wg wzoru:
 
   cena najniższa
Ilość punktów badanej oferty = ------------------------------ · 100
                                                           cena badanej oferty
 
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: do 29.02.2016 r.
 
MIEJSCE, TERMIN I FORMA ZŁOŻENIA OFERTY:
Ofertę na załączonym formularzu ofertowym należy złożyć w siedzibie zamawiającego (Urząd Miejski w Miejskiej Górce, ul. Rynek 33, 63-910 Miejska Górka), w sekretariacie (pokój nr 23) lub przesłać faksem na nr 65 5474421 albo e-mailem na adres: urzad@miejska-gorka.pl. W temacie należy napisać: „Oferta na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejska Górka”.
Termin składania oferty upływa dnia  25.09.2015 r. o godzinie 15:00.
 
OSOBY DO KONTAKTU:
Piotr Poprawa; tel. 65 5474507
e-mail: piotr.poprawa@miejska-gorka.pl
 
Agnieszka Psarska; tel. 65 5474507
e-mail: agnieszka.psarska@miejska-gorka.pl
 
 
ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:
1.      Formularz ofertowy.
2.      Wytyczne do tworzenia Planów Gospodarki Niskoemisyjnej.
3.      Lista sprawdzająca Plan Gospodarki Niskoemisyjnej.
4.      Wyciąg z wytycznych oznakowania przedsięwzięć dofinansowanych ze środków WFOŚiGW w Poznaniu.
5.      Wykaz wykonanych usług.
6.      Projekt umowy.
 
 

Załączniik Nr 1

 

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6

Pytania i odpowiedzi 1

Pytania i odpowiedzi 2

Pytania i odpowiedzi 3

Pytania i odpowiedzi 4

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska