http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Przetargi 2020 r.
Przetargi 2019 r.
Przetargi 2016 r.
Przetargi 2015 r.
Przetargi 2014 r.
Przetargi 2013 r.
Przetargi 2012 r.
Przetargi 2011 r.
Przetargi 2010 r.
Przetargi 2009 r.
Przetargi 2008 r.
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Przetargi 2011 r. 
Przetargi
 
data publikacji:  26-10-2011 | 08:29
data ostatniej modyfikacji:  26-10-2011 | 08:29
   
Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej 26.10.2011

BURMISTRZ MIEJSKIEJ GÓRKI

Urząd Miejski, Rynek 33

63-910 Miejska Górka

 

OGŁASZA

USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

 

NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ

 

·        położenie : Miejska Górka , ul.Brzozowa

·        działka nr 2655/6 o powierzchni 0,1780ha

·        właściciel : Gmina Miejska Górka

·        oznaczenie wg Księgi Wieczystej  : KW nr 29491

·        nieruchomość jest niezabudowana

·        zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy nr 17/2007r. z 02.03.2007r. wydaną przez Burmistrza Miejskiej Górki  - w/w teren przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową (MN ).

·        cena wywoławcza nieruchomości stanowi kwotę 75.000,00 zł (słownie:siedemdziesiątpięć tysięcy złotych 00/100) W/w kwota podlega opodatkowaniu podatkiem VAT , stąd do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT  w wysokości 23%

 

Przetarg odbędzie się 09.12.2011r. o godzinie 12-tej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce  (sala narad)

 

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne po wpłaceniu wadium w wysokości 10.000,00zł na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce nr 92 8669 0001 0023 0319 2000 0013 do dnia 05.12.2011r.

Wyznaczony termin uiszczenia wadium okresla datę , do której środki finansowe muszą wpłynąć na podany wyżej rachunek bankowy.

 

Cena nieruchomości pomniejszona o wpłacone wadium , płatna będzie najpóżniej w dniu poprzedzającym zawarcie umowy notarialnej.

 

Bliższych informacji odnośnie przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Miejskiej Górce , pokój nr 11 lub telefonicznie 065-5474507.

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska