http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Przetargi 2020 r.
Przetargi 2019 r.
Przetargi 2016 r.
Przetargi 2015 r.
Przetargi 2014 r.
Przetargi 2013 r.
Przetargi 2012 r.
Przetargi 2011 r.
Przetargi 2010 r.
Przetargi 2009 r.
Przetargi 2008 r.
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Przetargi 2011 r. 
Przetargi
 
data publikacji:  11-10-2011 | 08:16
data ostatniej modyfikacji:  11-10-2011 | 08:16
   
Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej 11.10.2011

BURMISTRZ MIEJSKIEJ GÓRKI

Urząd Miejski, Rynek 33

63-910 Miejska Górka

 

OGŁASZA

USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

 

NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ

 

·        położenie : Miejska Górka  , ul.Spokojna

·        działka nr 1060/7 i 1061/7 o pow.0,0381ha

·        właściciel : Gmina Miejska Górka

·        oznaczenie wg Księgi Wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rawiczu V Wydział Ksiąg Wieczystych  : KW nr 29491 i 27023

·        działka stanowi  teren niezabudowany, sąsiadujący z zabudową mieszkaniową jednorodzinną,  z dostępem do drogi publicznej i uzbrojenia terenu .

·        zgodnie z zapisami w studium zagospodarowania przestrzennego gminy Miejska Górka nieruchomość leży na obszarze o wielofunkcyjnym przeznaczeniu (m.in.usługi centrotwórcze) z preferencjami do rozwoju funkcji mieszkaniowej (strefa zainwestowania miejskiego)

·        cena  wywoławcza nieruchomości  stanowi kwotę 19.000,00 zł  (słownie: dziewiętnaście tysiący złotych 00/100) W/w kwota podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, stąd do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT  w wysokosci 23%

 

Przetarg odbędzie się 15.11.2011r. o godzinie 12-tej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce  (sala narad)

 

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne po wpłaceniu wadium w wysokości 2.300,00zł na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce nr 92 8669 0001 0023 0319 2000 0013 do dnia 10.11.2011r.

Wyznaczony termin uiszczenia wadium okresla datę , do której środki finansowe muszą wpłynąć na podany wyżej rachunek bankowy.

 

Cena nieruchomości pomniejszona o wpłacone wadium , płatna będzie najpóżniej w dniu poprzedzającym zawarcie umowy notarialnej.

 

Bliższych informacji odnośnie przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Miejskiej Górce , pokój nr 11 lub telefonicznie 065-5474507.

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska