http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Przetargi 2020 r.
Przetargi 2019 r.
Przetargi 2016 r.
Przetargi 2015 r.
Przetargi 2014 r.
Przetargi 2013 r.
Przetargi 2012 r.
Przetargi 2011 r.
Przetargi 2010 r.
Przetargi 2009 r.
Przetargi 2008 r.
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Przetargi 2010 r. 
Przetargi
 
data publikacji:  09-09-2010 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  09-09-2010 | 00:00
   
Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej 09.09.2010

BURMISTRZ MIEJSKIEJ GÓRKI

Urząd Miejski, Rynek 33

63-910 Miejska Górka

urzad@miejska-gorka.pl

 

OGŁASZA

USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

 

ZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ

 

·        położenie : Miejska Górka  , ul.Polna

·        działka nr 1756  o pow. 0,2895ha

·        właściciel : Gmina Miejska Górka

·       oznaczenie wg Księgi Wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rawiczu V Wydział Ksiąg Wieczystych  : KW nr 8376

·       Nieruchomość jest ogrodzona i zabudowana parterowym budynkiem magazynowym o powierzchni użytkowej 537m2. Posiada dostęp do drogi publicznej , sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacji deszczowej, telekomunikacyjnej i gazowej.

·        zgodnie z zapisami w studium zagospodarowania przestrzennego gminy Miejska Górka nieruchomość leży na obszarze o bardzo korzystnych warunkach dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej z udziałem rzemiosła

·        cena  wywoławcza nieruchomości  stanowi kwotę 230.000,00 zł  (słownie: dwieścietrzydzieści tysięcy złotych 00/100). W/w kwota podlega opodatkowaniu podatkiem VAT , stąd do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT  w wysokości 22%

 

Przetarg odbędzie się 08.10.2010r. o godzinie 12-tej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce  (pokój nr 8- sala narad)

 

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne po wpłaceniu wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj.23.000,00zł na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce

nr 92 8669 0001 0023 0319 2000 0013 do dnia 05.10.2010r.

Wyznaczony termin uiszczenia wadium określa datę , do której środki finansowe muszą wpłynąć na podany wyżej rachunek bankowy.

 

Cena nieruchomości pomniejszona o wpłacone wadium , płatna będzie najpóżniej w dniu poprzedzającym zawarcie umowy notarialnej.

 

Bliższych informacji odnośnie przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Miejskiej Górce , pokój nr 11 lub telefonicznie 065-5474507.

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska