http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje
Redakcja Biuletynu
Statystyki
Rejestr zmian
Instrukcja obsługi BIP
Wyszukiwarka


 
Rejestr zmian 
Informacje
 
Treść archiwalna z dnia: 2021-09-03 12:53:29
Strona / Praca
Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze: Młodszy Referent ds. Inwestycji

BURMISTRZ MIEJSKIEJ GÓRKI

ogłasza

nabór na wolne stanowisko urzędnicze

w

Urzędzie Miejskim w Miejskiej Górce

ul. Rynek 33

63-910 Miejska Górka

 

 

 

 

Młodszy Referent ds. Inwestycji

 

w wymiarze pełen etat

 

 

I  Wymagania niezbędne:

 

1.    Obywatelstwo polskie.

2.    Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

3.    Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

4.    Nieposzlakowana opinia.

5.    Wykształcenie wyższe magisterskie, specjalność budownictwo, inżynieria środowiska lub ochrona środowiska.

6.    Znajomość przepisów związanych z wykonywanymi zadaniami, zwłaszcza w zakresie: kodeksu postępowania administracyjnego, instrukcji kancelaryjnej, prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych, ustawy o ochronie przyrody, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

 

II  Wymagania dodatkowe:

 

1.    Umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres.

2.    Komunikatywność i poczucie odpowiedzialności.

3.    Dyspozycyjność.

 

III  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

  1. Prowadzenie inwestycji gminnych, w szczególności wodno-kanalizacyjnych,
  2. Pozyskiwanie środków finansowych na inwestycje gminne,
  3. Prowadzenie zamówień publicznych,
  4.  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej,
  5.  Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych,
  6. Usuwanie drzew i krzewów.

 

IV  Warunki pracy na stanowisku:

 

Praca w budynku Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce. Pomieszczenie znajduje się na pierwszym piętrze w budynku bez windy.

Zatrudnienie na czas określony, w pełnym wymiarze czasu pracy, od maja 2016 r. (z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym opublikowanie ogłoszenia jest mniejszy niż 6%.

 

V  Wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu ofert:

 

1.    CV z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej,

2.    list motywacyjny,

3.    kwestionariusz osobowy,

4.    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (brak udokumentowania wykształcenia wyklucza udział w dalszej procedurze naboru),

5.    oświadczenia:

-     oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

-     oświadczenie kandydata stwierdzające, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

-     oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

-     oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity
Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.),

6.    kopie innych zaświadczeń dokumentujących posiadane umiejętności, ukończone kursy specjalistyczne, studia podyplomowe itp.

 

VI  Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 18 kwietnia 2016 r. w zamkniętej kopercie
z umieszczonym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem:

„nabór na młodszego referenta ds. inwestycji – nie otwierać”

a)    osobiście w godzinach pracy urzędu w sekretariacie,

b)   listownie na adres: Urząd Miejski w Miejskiej Górce, ul. Rynek 33, 63-910 Miejska Górka (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego)

Szczegółowe informacje o naborze znajdują się na stronie: www.miejska-gorka.pl

 

VII Inne informacje

 

1.      Oferty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce po wyżej określonym terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą rozpatrywane.

2.      Otwarcie ofert nastąpi dnia 21.04.2016 roku o godz.10.00

3.      Zgodnie z ustawą z dnia 7 października 1999 roku o języku polskim (Dz.U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224 z późn. zm.) wszystkie wymagane dokumenty muszą być złożone w języku polskim.

4.      Procedura naboru na stanowisko urzędnicze jest prowadzona dwuetapowo i obejmuje:1 etap - kwalifikacja formalna: badanie złożonych ofert pod względem ich kompletności i spełniania wymagań formalnych;  2 etap - kwalifikacja merytoryczna: obejmująca w zależności od liczby ofert spełniających wymogi formalne rozmowę kwalifikacyjną z komisją konkursową bądź egzamin pisemny.

5.      Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do 2 etapu naboru, a o terminie rozmowy kwalifikacyjnej bądź egzaminu pisemnego zostaną powiadomieni telefonicznie.

6.      Dokumenty wybranego kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie naboru zostaną dołączone do akt osobowych.

7.      Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Miejska Górka: www.miejska-gorka.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce.

8.      Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób mogą być odebrane osobiście przez zainteresowanych w terminie 2 tygodni od dnia ogłoszenia wyników naboru. Nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone komisyjnie.

9.      Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 65 5474507

 Kwestionariusz osobowy

Oświadczenie kandydata

 

Miejska Górka, 07.04.2016 r.

                                           Burmistrz Miejskiej Górki

                                              /-/ Karol Skrzyczak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


««« powrót
 
 


Interaktywna Polska