http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
RODO 
RODO
 
data publikacji:  10-08-2020 | 14:57
data ostatniej modyfikacji:  10-08-2020 | 15:08
autor dokumentu: Karol Skrzypczak
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak

 Z dniem 25 maja 2018 zmieniają się przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, a w życie wchodzi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). W celu zwiększenia kontroli bezprawnego pobierania danych osobowych, jako administrator danych osobowych, wypełniając obowiązek określony w art. 12 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 przekazujemy Państwu klauzulę informacyjną zgodną z RODO.

Klauzula informacyjna

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), wobec uzyskania od Pani/Pana danych osobowych, informuję, że:

• Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miejskiej Górki z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Miejskiej Górce, ul. Rynek 33, 63-910 Miejska Górka.

• Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Joanna Pląskowska, z którą skontaktować można się w następujący sposób:

- telefonicznie 65 322 49 73,
- listownie na adres: Rynek 33, 63-910 Miejska Górka 
- przez e-mail: iod@miejska-gorka.pl

• Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lub art. 9 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora oraz wykonanie zobowiązań umownych.

• W związku z przetwarzaniem danych odbiorcami danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Miejska Górka przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Miejskiej Górki.

• Administrator danych nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

• Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 (Dz. U. z 2011 r., poz. 67) w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów państwowych. 

• Każdemu podmiotowi (klientowi), który udostępnia swoje dane osobowe, przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

- Prawo dostępu do danych osobowych,

-  Prawo do sprostowania danych – art. 16 RODO,

-  Prawo ograniczenia przetwarzania – art. 18 RODO,

-  Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – art. 21 RODO,

-  Prawo do cofnięcia zgody,

-  Prawo do przenoszenia danych – art. 20 RODO.

Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych.

• Każdy podmiot (klient), który udostępnia swoje dane osobowe, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

• Nieudostępnienie danych osobowych uniemożliwia świadczenie usług oferowanych przez Urząd Miejski w Miejskiej Górce.

• Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani profilowane.

Klauzule informacyjne - USC, ewidencja ludności, dowody osobiste
Publikujemy klauzule informacyjne, związane z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego w Miejskiej Górce

Klauzula informacyjna (prawo o aktach stanu cywilnego) - pobierz
Klauzula informacyjna (ewidencja ludności) - 
pobierz
Klauzula informacyjna (dowody osobiste) - 
pobierz

Klauzula informacyjna - nagrywanie i transmisja obrad Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

Uczestnicy obrad sesji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

Uprzejmie informuję, że obrady Rady Miejskiej w Miejskiej Górce są transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Uczestnicząc w sesji Rady Miejskiej wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych w myśl art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016r. - tzw. RODO.

• Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miejskiej Górki z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Miejskiej Górce, ul. Rynek 33, 63-910 Miejska Górka.

• Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Joanna Pląskowska, z którą skontaktować można się w następujący sposób:

- telefonicznie 65 322 49 73,
- listownie na adres: Rynek 33, 63-910 Miejska Górka 
- przez e-mail: iod@miejska-gorka.pl

• Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, a dotyczącego jawności działalności organów samorządowych w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych.

• Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące zadania publiczne na podstawie odrębnej umowy powierzenia danych oraz osoby trzecie w związku z tym, iż nagranie stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej i jest udostępniane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego.

• Administrator danych nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

• Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do realizacji obowiązku ustawowego, a materiały archiwalne zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 (Dz. U. z 2011 r., poz. 67) w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów państwowych. 

• Posiada Pan/Pani prawo dostępu do nagrania oraz prawo do jego usunięcia (anonimizacji) w tej części nagrania, która ujawnia Pana/Pani dane, a które nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Prawo do sprzeciwu, ograniczenia lub przeniesienia danych osobowych w postaci nagrania Pana/Pani barwy głosu i przekazanych przy jego użyciu danych nie ma w tym przypadku zastosowania.

• Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody – posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

• Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

• Podanie przez Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolne.

• Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani profilowane.

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania wizerunku w celach promocyjno - marketingowych

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), wobec uzyskania od Pani/Pana danych osobowych, informuję, że:

• Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miejskiej Górki z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Miejskiej Górce, ul. Rynek 33, 63-910 Miejska Górka.

• Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Joanna Pląskowska, z którą skontaktować można się w następujący sposób:

- telefonicznie 65 322 49 73,
- listownie na adres: Rynek 33, 63-910 Miejska Górka 
- przez e-mail: iod@miejska-gorka.pl

• Pana/Pani dane osobowe w zakresie wizerunku będą przetwarzane zgodnie z RODO w celach promocyjno – informacyjnych Administratora i publikacja Pana/Pani wizerunku na stronach internetowych Administratora www.miejska-gorka.pl i podmiotów współpracujących, prasie, tablicach informacyjnych w pomieszczeniach Administratora na podstawie zgody w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO

• Administrator danych nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

• Dane osobowe wskazane wyżej będą przechowywane do czasu wycofania przez Pana/Pani zgody na przetwarzanie w tym celu.

• Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora.

• Przysługuje Panu/Pani żądanie od Administratora dostępu do Pana/Pani danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.

• Posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

• Ma Pan/Pani  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

• Podanie przez Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolne.

• Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani profilowane.

 
 


Interaktywna Polska