http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Podatki i opłaty
Ochrona Środowiska
Zarządzanie drogami gminnymi, wycinka drzew
Geodezja, gospodarka gruntami
Działalność gospodarcza
Urząd Stanu Cywilnego
Sprawy inne
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Zarządzanie drogami gminnymi, wycinka drzew 
Procedury Obsługi Interesanta
 
data publikacji:  16-07-2018 | 09:42
data ostatniej modyfikacji:  18-07-2018 | 08:43
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa 16.07.2018

 

1.       Podstawa prawna

art. 83f  ust. 4-20 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 142, ze zm.)

2.       Wymagane dokumenty

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa winno zawierać niżej wskazane dane i załącznik:

- imię, nazwisko i adres zgłaszającego (dodatkowo nr telefonu kontaktowego) - właściciela/współwłaścicieli  nieruchomości,

- oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma zostać usunięte:

nr ewidencyjny działki, nr obrębu, nazwę ulicy,

- rysunek lub mapka określająca usytuowanie drzewa na nieruchomości,

3.       Termin odpowiedzi

  1. W terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ dokonuje oględzin w terenie w celu ustalenia nazwy gatunku drzewa i obwodu pnia drzewa.
  2. W terminie 14 dni od dnia dokonania oględzin organ może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw

    4.     Jednostka odpowiedzialna

Wydział Komunalny
Magdalena Rosolska, e-mail: magdalena.rosolska@miejska-gorka.pl

5.       Opłaty

  1. Złożenie zgłoszenia wraz z załącznikami (za wyjątkiem udzielonego pełnomocnictwa) jest bezpłatne.
  2. Za wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827: załącznik „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia” – część II, pkt 21) należy wnieść opłatę skarbową w wysokości 17 zł (gdy nie zachodzi przesłanka do zwolnienia z tej opłaty).

6.       Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji w sprawie sprzeciwu do zamiaru usunięcia drzewa składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu bądź w wydziale prowadzącym sprawę). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

7.       Uwagi

  1. W przypadku usunięcia drzewa bez dokonania zgłoszenia lub przed upływem terminu na wniesienie sprzeciwu, a także pomimo wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia, organ wymierza administracyjną karę pieniężną za usunięcie  drzewa bez zezwolenia.
  2. W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin w terenie, jego usunięcie może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.
  3. Organ może, przed upływem terminu 14 dni od dnia przeprowadzenia oględzin, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia do usunięcia drzewa.

ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEWA - pobierz

WNIOSEK O USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW - pobierz

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska