http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Rada Miejska
Burmistrz
Dane adresowe
Podstawa prawna działania, kompetencje
Zarządzenia Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Zarządzenia Burmistrza 2019 rok
Zarządzenia Burmistrza 2018 rok
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Zarządzenia Burmistrza 2016 rok
Zarządzenia Burmistrza 2015 rok
Zarządzenia Burmistrza 2014 rok
Zarządzenia Burmistrza 2013 rok
Zarządzenia Burmistrza 2012 rok
Zarządzenia Burmistrza 2011 rok
Zarządzenia Burmistrza 2010 rok
Zarządzenia Burmistrza 2009 rok
Zarządzenia Burmistrza 2008 rok
Zarządzenia Burmistrza 2021 rok
Obwieszczenia Burmistrza
Komunikaty Burmistrza
Ogłoszenia
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Zarządzenia Burmistrza 2018 rok 
Zarządzenia Burmistrza
 
data publikacji:  30-10-2018 | 08:24
data ostatniej modyfikacji:  30-10-2018 | 08:34
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
Zarządzenie Nr 219/2018 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 30.10.2018

Zarządzenie Nr 219/2018
Burmistrza Miejskiej Górki
z dnia 29 października 2018 roku
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

 
Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 z późn. zm.) oraz § 12 pkt 1 Uchwały Nr XXVII/152/17 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018    
 
Zarządzam dokonanie zmian w Uchwale Nr XXVII/152/17 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 jak niżej:
 
§ 1
 
1.Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok  określoną w § 1 ust. 1  uchwały budżetowej i w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej o kwotę 627.674,07 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości  „48.174.383,26 zł.” zastępuje się kwotą „48.802.057,33 zł.”.
3. Dochody bieżące w kwocie „43.124.658,37 zł.” zastępuje się kwotą „43.752.332,44 zł.”. 
 
§ 2
 
1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok określoną w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej i w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej o kwotę 627.674,07 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
2. Łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości „54.604.383,26 zł.” zastępuje się kwotą „55.232.057,33 zł.”.
 
§ 3
 
1. Zwiększa się wydatki budżetu obejmujące plan wydatków bieżących na łączną kwotę określoną w § 2 ust. 2 o kwotę 627.674,07 zł.
2. Wydatki budżetu obejmujące plan wydatków bieżących na łączną kwotę „40.538.065,51 zł.”, zastępuje się kwotą „41.165.739,58 zł.”.
 
§ 4
 
1. W § 2 ust 2 uchwały budżetowej dokonuje się zmiany w punkcie 1
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie „24.365.426,95 zł.” zastępuje się kwotą „24.530.027,02 zł.”.
2. W § 2 ust. 2 uchwały budżetowej dokonuje się zmiany w punkcie 1 lit. a
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich – kwotę „15.613.494,32 zł.” zastępuje się kwotą „15.586.245,48 zł.”.
3. W § 2 ust. 2 uchwały budżetowej dokonuje się zmiany w punkcie 1 lit. b
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwotę „8.751.932,63 zł.” zastępuje się kwotą „8.943.781,54 zł.”.
4. W § 2 ust. 2 uchwały budżetowej dokonuje się zmian w punkcie 3
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwotę „12.515.316,00 zł.” zastępuje się kwotą  „12.978.390,00 zł.”.
 
§ 5
 
1. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/152/17 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. „Dochody” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/152/17 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. „Wydatki” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
3. W załączniku Nr 9 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany.
Po dokonaniu zmian załącznik Nr  9 do Uchwały Nr XXVII/152/17 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2018 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
4. W załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany.
Po dokonaniu zmian załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXVII/152/17 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2018 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 6
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Uzasadnienie
 
Wprowadzenia zmian o których mowa w Zarządzeniu Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 29 października 2018 roku dokonuje się w oparciu o:
 
1) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.358.2018.8 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2018 w Dział 855 Rozdział 85501 paragraf 2060 o kwotę 406.519,00 zł. z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
2) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.384.2018.8 w sprawie zwiększenia planu  dotacji celowej na rok 2018 w Dział 854 Rozdział 85415 paragraf 2030 o kwotę 18.000,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. 
3) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.389.2018.8 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2018 w Dział 852 Rozdział 85214 paragraf 2030 o kwotę 6.020,00 zł. oraz zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2018 w Dział 852 Rozdział 85216 paragraf 2030 o kwotę 25.793,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej oraz zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 tej ustawy w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 tej ustawy.
4) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.398.2018.8 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2018 w Dział 010 Rozdział 01095 paragraf 2010 o kwotę 142.400,07 zł. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II terminie płatniczym 2018 r. 
5) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.393.2018.8 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2018 w Dział 854 Rozdział 85415 paragraf 2040 o kwotę 1.670,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. – „Wyprawka szkolna”.
6) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.400.2018.8 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2018 w Dział 855 Rozdział 85504 paragraf 2030 o kwotę 13.522,00 zł., z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
7)  Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.399.2018.8 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2018 w Dział 852 Rozdział 85219 paragraf 2030 o kwotę 13.750,00 zł., z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2018.
8) Przesunięcie planu wydatków w związku z prognozowaniem wydatków budżetowych.
 
««« powrót
 
 


Interaktywna Polska