http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Rada Miejska
Burmistrz
Dane adresowe
Podstawa prawna działania, kompetencje
Zarządzenia Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Zarządzenia Burmistrza 2019 rok
Zarządzenia Burmistrza 2018 rok
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Zarządzenia Burmistrza 2016 rok
Zarządzenia Burmistrza 2015 rok
Zarządzenia Burmistrza 2014 rok
Zarządzenia Burmistrza 2013 rok
Zarządzenia Burmistrza 2012 rok
Zarządzenia Burmistrza 2011 rok
Zarządzenia Burmistrza 2010 rok
Zarządzenia Burmistrza 2009 rok
Zarządzenia Burmistrza 2008 rok
Zarządzenia Burmistrza 2021 rok
Obwieszczenia Burmistrza
Komunikaty Burmistrza
Ogłoszenia
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Zarządzenia Burmistrza 2018 rok 
Zarządzenia Burmistrza
 
data publikacji:  05-02-2018 | 08:30
data ostatniej modyfikacji:  05-02-2018 | 08:36
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
Zarządzenie Nr 188/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań Gminy Miejska Górka 05.02.2018

  

Zarządzenie Nr 188/2018

Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 5 lutego 2018 r. 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań Gminy Miejska Górka

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt.19 i art.30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( t. j. Dz. U.  z 2017 r. , poz. 1875 ze zm.) art.4  art.11 ust. 2, art.13 i art. 15 ustawy z dnia   24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r.,poz.1817 ze zm. ) oraz Uchwały Nr XXVI/142/17 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Miejska Górka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 :

zarządza się co następuje:

§ 1

Ogłaszam otwarty konkurs ofert w sprawie dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy Miejska Górka. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Załącznik Nr 1 

 Wzór - oferta realizacji zadania publicznego

 

 

 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska