http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Plan postępowań
Ogłoszenia o zamówieniach
Ogłoszenia o wynikach zamówień
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2008 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2009 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2010 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówien 2011 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2012 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2013 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2014 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2015 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2016 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2017 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2018 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2019 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2020 rok
Zapytania ofertowe
Informacja z otwarcia ofert
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2017 rok 
Ogłoszenia o wynikach zamówień
 
data publikacji:  26-04-2017 | 11:56
data ostatniej modyfikacji:  26-04-2017 | 11:56
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę drogi gminnej w Miejskiej Górce, ul. 22 Stycznia odcinek od ul. Parkowej do ul. Słonecznej” 26.04.2017

 Miejska Górka, 26.04.2017 r.

 

RI.271.3.2017.AP

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę drogi gminnej w Miejskiej Górce, ul. 22 Stycznia odcinek od ul. Parkowej do ul. Słonecznej”

 

 

Zamawiający – Gmina Miejska Górka, na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn zm.), zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na „Przebudowę drogi gminnej w Miejskiej Górce, ul. 22 Stycznia odcinek od ul. Parkowej do ul. Słonecznej”.

 

Za najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę złożoną przez:

Konsorcjum firm:

Lider: INFRAKOM KOŚCIAN Sp. z o. o. Sp. k.

ul. Nowowiejskiego 4

64-000 Kościan

Partner: INFRAKOM Sp. z o. o.

ul. Nowowiejskiego 4

64-000 Kościan

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ta okazała się najkorzystniejsza pod względem kryteriów oceny ofert określonych
w SIWZ, tj. cena – waga 60% i okres gwarancji i rękojmi – waga 40%.

 

Streszczenie oceny i porównania ofert:

Lp.

Nazwa i adres oferenta

Cena brutto [zł]

Okres gwarancji
i rękojmi

Punktacja dla kryterium cena

Punktacja dla kryterium okres gwarancji
i rękojmi

Punktacja łączna

1.

Konsorcjum firm:

Lider: INFRAKOM KOŚCIAN Sp. z o. o. Sp. k.

ul. Nowowiejskiego 4

64-000 Kościan

Partner: INFRAKOM Sp. z o. o.

ul. Nowowiejskiego 4

64-000 Kościan

556.649,27

60 miesięcy

60,00

40,00

100,00

2.

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

589.243,64

60 miesięcy

56,68

40,00

96,68

 

Zamawiający zawiadamia również, że z niniejszego postępowania nie odrzucił żadnej oferty i nie wykluczył żadnego wykonawcy.

W postępowaniu nie  było wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali zaproszeni do kolejnego etapu negocjacji oraz dialogu.

W postępowaniu nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

W postępowaniu nie zaistniały przesłanki do unieważnienia postępowania.

 

Burmistrz Miejskiej Górki

   /-/ Karol Skrzypczak

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska