http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Rada Miejska
Burmistrz
Dane adresowe
Podstawa prawna działania, kompetencje
Zarządzenia Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Zarządzenia Burmistrza 2019 rok
Zarządzenia Burmistrza 2018 rok
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Zarządzenia Burmistrza 2016 rok
Zarządzenia Burmistrza 2015 rok
Zarządzenia Burmistrza 2014 rok
Zarządzenia Burmistrza 2013 rok
Zarządzenia Burmistrza 2012 rok
Zarządzenia Burmistrza 2011 rok
Zarządzenia Burmistrza 2010 rok
Zarządzenia Burmistrza 2009 rok
Zarządzenia Burmistrza 2008 rok
Zarządzenia Burmistrza 2021 rok
Obwieszczenia Burmistrza
Komunikaty Burmistrza
Ogłoszenia
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok 
Zarządzenia Burmistrza
 
data publikacji:  29-05-2017 | 11:21
data ostatniej modyfikacji:  29-05-2017 | 11:21
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
ZARZĄDZENIE NR 148/2017 w sprawie: powołania zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia na roboty budowlane o wartośćprzekraczającej 1000 000 euro, pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sobiałkowie”. 29.05.2017

 ZARZĄDZENIE NR 148/2017

Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 29.05.2017 r.

w sprawie: powołania zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia na roboty budowlane o wartośćprzekraczającej 1000 000 euro, pod nazwą:

„Budowasieci kanalizacji sanitarnej w Sobiałkowie”.

 

Na podstawie art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)zarządzam, co następuje:

§ 1.

Powołuję zespół do nadzoru nad realizacją zadaniapn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sobiałkowie”, w składzie:

1.      Piotr Poprawa – przewodniczący zespołu

2.      Agnieszka Psarska – zastępca przewodniczącego zespołu

3.      Jolanta Gierolińska– członek zespołu

§ 2.

Osoby wymienione w § 1 pkt. 1 i 2 są stałymi członkami komisji przetargowej powołanej w dniu 11.05.2017 r. na podstawie Zarządzenia nr 144/2017 Burmistrza Miejskiej Górki.

§ 3.

1. Zadaniem zespołu jest kontrola prawidłowości i efektywności nad realizacją udzielonego zamówienia i podejmowanie wszelkich działań, takich jak:

- współpraca z podmiotami zewnętrznymi, w tym biurami projektowymi, wykonawcami, powołanym inspektorem nadzoru oraz instytucjami i innymi podmiotami na etapie realizacji zamówienia,

- czynny udział w naradach zwoływanych przez przewodniczącego zespołu, w tym planowanie i koordynowanie działań mających na celu prawidłową realizację zadania,

-  rozwiązywanie problemów powstałych w trakcie realizacji zamówienia,

- udział w rozliczeniach finansowych zamówienia.

2. Nadzór nad pracą zespołu pełni przewodniczący zespołu. Przewodniczący może powierzyć poszczególnym członkom zespołu wykonanie określonych czynności niezbędnych do realizacji zadań zespołu.

 

3. Narady zespołu zwołuje przewodniczący zespołu z własnej inicjatywy lub na wniosek członka zespołu. Przewodniczący zespołu może zwoływać spotkania robocze z wybranymi członkami zespołu.

4. W przypadku nieobecności przewodniczącego zespołu lub czasowej niemożności wykonywania przez niego zadań, przewodniczący powierza ich wykonanie wskazanemu przez siebie członkowi zespołu.

5. Osobą odpowiedzialną za podejmowanie ostatecznych i wiążących decyzji dot. realizacji projektu jest Burmistrz Miejskiej Górki.

§ 4.

Zespół ulega rozwiązaniu z chwilą zakończenia realizacji zadania i jego rozliczenia.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska