http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Rada Miejska
Burmistrz
Dane adresowe
Podstawa prawna działania, kompetencje
Zarządzenia Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Zarządzenia Burmistrza 2019 rok
Zarządzenia Burmistrza 2018 rok
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Zarządzenia Burmistrza 2016 rok
Zarządzenia Burmistrza 2015 rok
Zarządzenia Burmistrza 2014 rok
Zarządzenia Burmistrza 2013 rok
Zarządzenia Burmistrza 2012 rok
Zarządzenia Burmistrza 2011 rok
Zarządzenia Burmistrza 2010 rok
Zarządzenia Burmistrza 2009 rok
Zarządzenia Burmistrza 2008 rok
Zarządzenia Burmistrza 2021 rok
Obwieszczenia Burmistrza
Komunikaty Burmistrza
Ogłoszenia
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok 
Zarządzenia Burmistrza
 
data publikacji:  13-02-2017 | 13:31
data ostatniej modyfikacji:  13-02-2017 | 13:55
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
Zarządzenie Nr 137/2017 w sprawie: zatwierdzenia wyboru ofert na realizacje zadań Gminy Miejska Górka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na rok 2017 13.02.2017

Zarządzenie nr 137/2017

Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 13 lutego 2017 r.

 

w sprawie: zatwierdzenia wyboru ofert na realizacje  zadań Gminy Miejska Górka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na rok 2017.

 

            Na podstawie art. 11 ust.1 i 2 oraz art.15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie  (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późni. zm.) oraz Uchwały Nr XVII/88/16 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Miejska Górka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie  na rok 2017, zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Na podstawie protokołu z posiedzenia komisji konkursowej z dnia 10 lutego 2017 r. oceniającej złożoną przez organizację pozarządową ofertę na realizację zadań publicznych zleconych na rok 2017 przez Gminę Miejska Górka – zatwierdzam listę podmiotu realizującego w roku 2017 te zadanie oraz wysokość środków finansowych przyznanych na wsparcie jej realizacji:

 

Zadania z zakresu nauki , szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania:

1. Stowarzyszenie „Uniwersytet Drugiego Wieku” w Miejskiej Górce na prowadzenie działalności edukacyjnej dla osób dorosłych - przyznana kwota dotacji 13.000,00 zł.

§ 2  

Protokół Komisji Konkursowej stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia. 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miejskiej Górki. 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości  w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska