http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Rada Miejska
Burmistrz
Dane adresowe
Podstawa prawna działania, kompetencje
Zarządzenia Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Zarządzenia Burmistrza 2019 rok
Zarządzenia Burmistrza 2018 rok
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Zarządzenia Burmistrza 2016 rok
Zarządzenia Burmistrza 2015 rok
Zarządzenia Burmistrza 2014 rok
Zarządzenia Burmistrza 2013 rok
Zarządzenia Burmistrza 2012 rok
Zarządzenia Burmistrza 2011 rok
Zarządzenia Burmistrza 2010 rok
Zarządzenia Burmistrza 2009 rok
Zarządzenia Burmistrza 2008 rok
Zarządzenia Burmistrza 2021 rok
Obwieszczenia Burmistrza
Komunikaty Burmistrza
Ogłoszenia
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok 
Zarządzenia Burmistrza
 
data publikacji:  13-02-2017 | 13:20
data ostatniej modyfikacji:  13-02-2017 | 13:53
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
Zarządzenie Nr 136/2017 w sprawie: zatwierdzenia wyboru ofert na realizacje zadań Gminy Miejska Górka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na rok 2017 13.02.2017

 

 

Zarządzenie nr 136/2017

Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 13 luty 2017 r.

 

w sprawie: zatwierdzenia wyboru ofert na realizacje  zadań Gminy Miejska Górka

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na rok 2017.

 

            Na podstawie art. 11 ust.1 i 2 oraz art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie  (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 239 ze późni. zm.) oraz Uchwały Nr XVII/88/16 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Miejska Górka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie  na rok 2017, zarządzam, co następuje:

 

§ 1 

Na podstawie protokołu z posiedzenia komisji konkursowej z dnia 10 lutego 2017 r. oceniającej złożone przez organizacje pozarządowe oferty na realizację zadań publicznych zleconych na rok 2017 przez Gminę Miejska Górka – zatwierdzam listę podmiotów realizujących w roku 2017 te zadania oraz wysokość środków finansowych przyznanych na wsparcie ich realizacji:

   

Zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży oraz osób dorosłych: 

1. Klub Sportowy „SPARTA” w Miejskiej Górce na prowadzenie zajęć i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie gry w piłkę nożną, prowadzenie zajęć sportowych i organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych – przyznana kwota dotacji 178.000,00 zł.,

2. Towarzystwo Sympatyków Baseballu „Demony” w Miejskiej Górce na prowadzenie zajęć i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie gry w baseball – przyznana  kwota dotacji  50.000,00 zł,

3. Uczniowski Klub Sportowy „JU-JITSU i JUDO”  w Miejskiej Górce na prowadzenie zajęć i organizowanie imprez sportowych w Ju Jitsu  i Judo - przyznana kwota dotacji 12.000,00zł.

4. Klub Sportowy MXMG w Miejskiej Górce na prowadzenie zajęć i organizowanie imprez sportowych na pojazdach jednośladowych – przyznana kwota 5.000,00 zł

 

Organizowanie i promowanie turystyki rowerowej:

1. Towarzystwo Turystyczne „TRAMP” w Miejskiej Górce na prowadzenie zajęć i organizowanie i promowanie turystyki rowerowej – przyznana kwota 5.000,00 zł  

 

Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji mające szczególnie na celu wzbogacanie oferty kulturalnej gminy Miejska Górka oraz promocji lokalnych twórców:

1. Stowarzyszenie „Orkiestra Dęta Miejska Górka” w Miejskiej Górce na prowadzenie orkiestry dętej - przyznana kwota dotacji 40.000,00 zł.

 

Zadania z zakresu działania na rzecz ochrony środowiska:

1. Miejskogóreckie Stowarzyszenie Wędkarskie „OKOŃ” w Miejskiej Górce na uprawianie wędkarstwa i organizowanie imprez rekreacyjnych – przyznana kwota dotacji 10.000,00 zł. 

§ 2 

Protokół Komisji Konkursowej stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia. 

§ 3 

            Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miejskiej Górki.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości  w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska