http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Plan postępowań
Ogłoszenia o zamówieniach
Ogłoszenia o wynikach zamówień
Zapytania ofertowe
Zapytania ofertowe 2020 r.
Zapytania ofertowe 2019 r.
Zapytania ofertowe 2018 r.
Zapytanie ofertowe 2017r.
Zapytania ofertowe 2016 r.
Zapytania ofertowe 2015 r.
Informacja z otwarcia ofert
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Zapytanie ofertowe 2017r. 
Zapytania ofertowe
 
data publikacji:  08-02-2017 | 17:33
data ostatniej modyfikacji:  08-02-2017 | 18:17
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
   
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług SZKOŁA DLA RODZICÓW 08.02.2017

 

                                                                        Miejska Górka, dnia 08.02.2017 r.

 

 

OPS.PS.252.11.2017

 

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług

 

 

SZKOŁA DLA RODZICÓW – w ramach realizacji Projektu pt. „RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU”  realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne. Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez  jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne

 

I.              Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Miejska Górka/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce

ul. Rynek 33

63-910 Miejska Górka

NIP 699-18-70-879, REGON 411050770

 

II.            Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie realizowane jest w trybie zasady konkurencyjności na podstawie  „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 10 kwietnia 2015 r.”

 

III.           Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa: SZKOŁA DLA RODZICÓW dla 25 uczestników (5 dorosłych, 20 dzieci) z Gminy Miejska Górka zgodnie z założeniami współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny projektu „Razem Przeciw Wykluczeniu” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa VII.

 

 

Miejsce wykonywania usługi

Zajęcia będą odbywać się w mieście Miejska Górka – sale zapewni Zamawiający

 

Charakterystyka grupy

 25 Uczestników:

- 5 osoby dorosłe

- 20 dzieci w wieku od 2-17 lat

 

Termin realizacji

styczeń 2017r. – grudzień 2018r. – 24 miesiące

Warunki zatrudnienia

1) wykonawcą może być osoba fizyczna lub osoba prawna;

2) ilość godzin usługi (1 godzina = 45 minut)176 h przez 2 lata, 25 osób tj.

-Zajęcia dla rodziców : udział weźmie łącznie 5 rodziców. Celem zajęć jest przygotowanie rodziców do samodzielnego rozwiązywania sytuacji wychowawczych wymagających relacji z dziećmi, wyeliminowanie zachowań niepożądanych, kształtowanie umiejętności społecznych, doskonalenie systemu wychowawczego rodziny i wzmacnianie kompetencji wychowawczych rodziców. Zajęcia w ramach działania będą prowadzone w formie warsztatowej łączna ilość godzin: 20 m-cy x 4h/os. = 80 h

 

-Zajęcia dla dzieci: udział w nich weźmie 20 dzieci. Celem zajęć dla dzieci będzie wzmacnianie umiejętności społecznych z elementami profilaktyki i kontroli złości. Łączna ilość godzin: 20 m-cy x 4 h/os. = 80 h

 

-Zajęcia wspólne dla rodzin ( rodzice + dzieci- 25 osób): Podczas zajęć rodzice wraz z dziećmi będą mieli możliwość zaobserwowania własnych zachowań poprzez wspólną zabawę, wzmocnią swoje więzi, będą podejmować próby zrozumienia siebie, będą budować poczucie własnej wartości. Wspólne zajęcia mają pozwolić nawiązać nieagresywne zachowania oraz umożliwi refleksje nad podstawami społecznymi gwarantującymi porozumienie w rodzinie. Łączna ilość godzin: 4 m-ce x 4h/os. = 16 h

3) Zajęcia mają odbywać się raz w miesiącu po 4h dydaktyczne.

4) Zajęcia dla rodziców mają odbywać się równolegle z zajęciami dla dzieci

5)prowadzenie zajęć w dni robocze w godzinach popołudniowych nie kolidujących z zajęciami szkolnymi nie później niż do godziny 19.00

Zakres usługi

Program Szkoły dla Rodziców powinien zawierać następujące tematy:

Proponowana tematyka:

Budowanie relacji dorosły – dziecko,

- rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć,

- aktywne wspieranie i słuchanie,

- motywowanie dziecka do działania,

-modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka,

- uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról w domu i szkole,

- wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka,

-budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka i rodzica,

- konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.

Wspieranie procesu budowania wzajemnych (opartych na więzi i szacunku) relacji między dziećmi – „Rodzeństwo bez rywalizacji”:

- rywalizacja i zazdrość między dziećmi,

- kłótnie, bójki dzieci i różne inne trudności,

- problem sprawiedliwości, ulubieńców i egoizmu,

- wpływ ról na relację między dziećmi.

Wsparcie dla rodziców nastolatków uwzględniające problem dorastania:

- młodzieńczy bunt,

- pragnienie akceptacji,

- potrzeba decydowania o sobie,

- przedwczesne zainteresowania seksem,

- narkotyki,

- niebezpieczeństwo i wpływ mediów.

Wymagania stawiane Wykonawcy

1)Wymagania formalne wykonawcy:

- wykonawca musi wskazać min. dwóch trenerów, każdy z nich musi posiadać min. 5 lat doświadczenia

- wykształcenie wyższe pedagogiczne z ukończoną terapią pedagogiczną lub przygotowaniem pedagogicznym,

2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Szczegółowe obowiązki stawiane Wykonawcy

1)Wykonawca zobowiązuje się do realizacji następujących zadań:

a)Opracowania programu, zawierającego opis i cel zajęć, używane metody/ formy prowadzenia, używane pomoce i materiały, opis przebiegu zajęć.

b) zajęcia mają mieć charakter warsztatów aktywizujących ich uczestników, składających się z krótkich omówień tematycznych, wymiany doświadczeń między uczestnikami oraz praktycznego wykorzystania nabytych umiejętności, zapewnienie wykwalifikowanej kadry-trenerów.

2)Wykonawca prowadzący zajęcia dla rodziców i dzieci będzie odpowiadał za przygotowanie, realizację i dokumentację warsztatów(w tym lista obecności)

3)Prowadzenia karty czasu pracy (łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie może przekroczyć 276 godzin miesięcznie),

4)zamieszczenie informacji o fakcie współfinansowania projektu z EFS na wszelkiego rodzaju dokumentach, zgodnie z wzorami przekazanymi przez Zamawiającego w tym:

-na prowadzonej dokumentacji,

-oraz na wszelkich innych dokumentach nie wymienionych wyżej, które Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu.

5) zagwarantowania zastępstwa innych osób o równoważnych kwalifikacjach w wypadku nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających realizację usługi przez osoby wskazane w ofercie, po uzgodnieniu z Zamawiającym.

6)Wykonawca zapewnia: trenerów, program, materiały szkoleniowe, zaświadczenia uczestnictwa, sprzęt,

7)Wykonawca nie będzie obciążał uczestników żadnymi dodatkowymi kosztami.

8)Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za:

- bezpieczeństwo dzieci w czasie warsztatów,

- jakość i terminowość prowadzonych warsztatów,

- wszelkie szkody wyrządzone przez swoje działania, zaniechania lub    niedopatrzenia  podczas wykonywania przedmiotu umowy.

Opis sposobu

obliczenia ceny

W formularzu ofertowym należy wskazać: cenę za 1 godzinę zajęć, za jedną osobę brutto oraz za całą usługę brutto. Ceny muszą być podane cyfrą i słownie z uwzględnieniem wszystkich zobowiązań w tym podatek VAT

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

 

80500000-9 Usługi szkoleniowe

80510000-2 Usługi Szkolenia specjalistyczne

80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

 

IV.          Warunki realizacji zamówienia:

1.    Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie wykonaną usługę.

2.    Cena podana w ofercie jest ceną ostateczną i nie podlega negocjacji.

3.    Oferty należy przygotować w sposób czytelny na załączonych do zapytania ofertowego dokumentach. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.

4.    Z możliwości wykonania zamówienia wykluczeni są Wykonawcy powiązani z

Zamawiającym osobowo lub kapitałowo lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy polegające w szczególności na:

a)    uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b)    posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

c)    pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,

pełnomocnika;

d)    pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

5.    Oferty podlegają odrzuceniu z powodu braku kompletu dokumentów wymienionych w rozdz. VII pkt. 5 i 6.

6.    Odrzuceniu podlegają także oferty niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

 

V.           Sytuacja ekonomiczna i finansowa: Do składania ofert zapraszamy

wyłącznie Wykonawców, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

 

 

 

VI.          Forma płatności:

Rozliczenie z Wykonawcą usługi odbywać się będzie w okresach miesięcznych. Płatność na rzecz Wykonawcy usługi odbywać się będzie przelewem na wskazane konto bankowe w terminie 30 dni od przedłożenia faktury/ rachunku przez Wykonawcę pod warunkiem przyjęcia wykonania usługi bez zastrzeżeń przez Zamawiającego.

 

VII.         Sposób przygotowania oferty, termin i miejsce złożenia oferty:

1.    Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2.    Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

3.    Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

4.    Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

5.    Wykonawca powinien przedstawić swoją ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania  - załącznik 1 oraz dołączyć załącznik nr 2, 3, 4, 5, 6 oraz program warsztatów proponowany przez wykonawcę, zawierający opis i cel warsztatów, używane metody/formy prowadzenia, używane pomoce i materiały, opis przebiegu warsztatów.

6.    Do oferty należy dołączyć odpowiedni odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Wymóg ten zostanie zrealizowany jeżeli wykonawca załączy do oferty wydruk z KRS bądź CEIDG, w zależności od formy prawnej prowadzonej działalności.

7.    Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione  do reprezentowania Wykonawcy lub podpisania przez osoby upoważnione i podstemplowana pieczątką imienną. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione w sposób czytelny datowane i podpisane przez osobę upoważnioną.

8.    Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim i składać na załączonym druku formularza wraz z załącznikami w Ośrodku Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce ul. Rynek 33, pokój nr 9, w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Oferta na świadczenie usługi: SZKOŁA DLA RODZICÓW– Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 „Razem  przeciw wykluczeniu” Nie otwierać do dnia 17-02-2017 do godz. 12:00.

Termin złożenia oferty: do 17 lutego 2017r. do godziny 12:00 (decyduje data i godzina  wpływu do OPS)

 

VIII.       Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:

1.    Złożone oferty będą oceniane przez Zamawiającego przy zastosowaniu następujących kryteriów (nazwa kryterium - waga%):

 

I – Cena  brutto 90 % Przez cenę brutto rozumie się koszt całkowity ponoszony przez  Zamawiającego z tytułu realizacji usługi zawierający również wszelkie należności z tytułu podatków i składek ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego zarówno po stronie Zamawiającego jak i Wykonawcy – tzw. „brutto-brutto”

W ramach tego kryterium Zamawiający przyzna punkty według wzoru

A – cena oferty:

A = (Am : Ac) x 100 x 90%

gdzie:

A – liczba punktów za kryterium cena

Am -  najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert (w PLN)

Ac – cena oferty badanej ( w PLN)

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. Maksymalna liczba punktów do zdobycia w tym kryterium wynosi 90.

II – Doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną – 10 % Poprzez doświadczenie rozumie się pracę na rzecz dzieci i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W ramach tego kryterium Zamawiający przyzna punkty według wzoru:

a)    doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną od 5 do 10 lat – 5 punktów

b)    doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną powyżej 10 lat – 10 punktów

Punkty przyznawane są indywidualnie, następnie będą  sumowane i podzielone przez liczbę trenerów. Średnia odnosi się do powyższej wagi punktowej.

 

Kryterium oceniane na podstawie przedłożonych dokumentów.

Łączna liczba punktów = liczba punktów w kryterium cena + liczba punktów w kryterium doświadczenie zawodowe.

2.    Jeśli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na dwie lub więcej ofert zawierających taką samą liczbę punktów, Zamawiający przeprowadzi negocjacje z Wykonawcą.

3.    Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania lub podjęcia

negocjacji z Wykonawcą w przypadku, gdy złożone oferty przekroczą kwotę jaką

Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.

4.    Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania  przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

5.    Podana przez Wykonawcę cena jest obowiązująca przez okres związania umową i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

6.    Zamawiający dopuszcza możliwość uzupełnienia, poprawienia lub złożenia wyjaśnień wcześniej złożonych dokumentów .

 

IX.          Informacje dodatkowe:

1.    Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

2.    Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:

-        Ewa Niwczyk  tel. (65) 54 74 148, pokój nr 9; ewa.niwczyk@miejska-gorka.pl

3.    Informacje dotyczące zawierania umowy: Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, najpóźniej w terminie 5 dni, Zamawiający skontaktuje się z wybranym Wykonawcą w celu podpisania umowy.

4.    Zamawiający porozumiewa się z Wykonawcami w zakresie zaproszenia do negocjacji lub podpisania umowy w formie telefonicznej lub mailem.

5.    Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia zamówienia w przypadku konieczności objęcia wsparciem większej ilości beneficjentów.

 

 

Kierownik OPS w Miejskiej Górce

                                                                                               (-) Bogusław Wnuk

Załącznik_nr_1 -_formularz_ofertowy (DOC)

Zalacznik_nr_1_formularz_ofertowy. (PDF)

Zalacznik_nr_2_wykaz_osob (DOC)

Zalacznik_nr_2_wykaz_osob (PDF)

Zalacznik_nr_3__szkola_dla_rodzicow_-oswiadczenie_o_doswiadczeniu_zawodowym (DOC)

Zalacznik_nr_3__szkola_dla_rodzicow_-oswiadczenie_o_doswiadczeniu_zawodowym (PDF)

Zalacznik_nr_4_szkola_rodzica-_oswiadczenie_o_braku_powiazan (DOC)

Zalacznik_nr_4_szkola_rodzica-_oswiadczenie_o_braku_powiazan (PDF)

Zalacznik_nr_5_oswiadczenie_o_sytuacji_ekonomicznej (DOC)

Zalacznik_nr_5_oswiadczenie_o_sytuacji_ekonomicznej (PDF)

Zalacznik_nr_6_szkola_dla_rodzicow_-_oswiadczenie (DOC)

Zalacznik_nr_6_szkola_dla_rodzicow_-_oswiadczenie (PDF)

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska