http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Plan postępowań
Ogłoszenia o zamówieniach
Ogłoszenia o wynikach zamówień
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2008 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2009 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2010 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówien 2011 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2012 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2013 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2014 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2015 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2016 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2017 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2018 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2019 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2020 rok
Zapytania ofertowe
Informacja z otwarcia ofert
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2016 rok 
Ogłoszenia o wynikach zamówień
 
data publikacji:  13-09-2016 | 11:53
data ostatniej modyfikacji:  13-09-2016 | 11:53
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę kruszywa kamiennego na przebudowę drogi stanowiącej dojazd do gruntów rolnych – obręb Roszkowo, Roszkówko” 13.09.2016

Miejska Górka, 13.09.2016 r.

 

RI.271.2.2016.WŻ

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę kruszywa kamiennego na przebudowę drogi stanowiącej dojazd do gruntów rolnych – obręb Roszkowo, Roszkówko”

 

 

Zamawiający – Gmina Miejska Górka, na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (teks jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn zm.), zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na „Dostawę kruszywa kamiennego na przebudowę drogi stanowiącej dojazd do gruntów rolnych – obręb Roszkowo, Roszkówko”.

 

 

Za najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę złożoną przez:

KWARCYT sp. z o.o.

Nowy Świat 3

66-100 Sulechów

 

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ta okazała się najkorzystniejsza pod względem kryteriów oceny ofert określonych
w SIWZ, tj. cena – waga 60% i termin realizacji – waga 40%.

 

 

Streszczenie oceny i porównania ofert:

 

Lp.

 

 

Nazwa i adres oferenta

 

 

Cena brutto [zł]

 

 

Termin realizacji

 

 

Punktacja dla kryterium cena

 

 

Punktacja dla kryterium termin realizacji

 

 

Punktacja łączna

 

1.

SEBASTAN STADNIK

„SPG POLSKA TRUCK”

Mieczków 24A

55-311 Kostomłoty

52,28

14 dni

55,05

40,00

95,05

2.

„WALBET”

A. D. K. Walkowiak Sp. j.

ul. Kobylińska 35

63-910 Miejska Górka

50,43

14 dni

57,07

40,00

97,07

3.

USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE

Anna Chleboś

Granowiec, ul. Kościelna 3

63-435 Sośnie

55,35

14 dni

Oferta odrzucona

4.

KWARCYT sp. z o.o.

Nowy Świat 3

66-100 Sulechów

47,97

14 dni

60,00

40,00

100,00

5.

„LAJON”

Tadeusz Zając Spółka Jawna

ul. Cegielniana 10

42-675 Świętoszowice

56,58

14 dni

Oferta odrzucona

6.

Handel i Usługi Transportowe

„TRANSDRÓG”

Andrzej Cendlewski

Kolczyn 3

09-213 Gozdowo

49,08

21 dni

Oferta odrzucona

7.

KRUSZYWA - „AVIT” Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Diamentowa 31

65-012 Zielona Góra

55,35

15 dni

Oferta odrzucona

 

Zamawiający zawiadamia również, że z niniejszego postępowania odrzucił oferty Wykonawców wymienionych w pozycjach nr 3, 5 i 6 powyższej tabeli. Oferty te zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, ponieważ ich treść nie odpowiadała treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Pomimo wezwania do uzupełnienia ofert, w/w Wykonawcy nie uzupełnili braków, tj. nie dostarczyli zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczone produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym

Zamawiający, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wykluczył także z postępowania Wykonawcę wymienionego w pozycji nr 7 powyższej tabeli. Wykonawca ten nie spełnia warunków udziału w postępowaniu. Oferta tego Wykonawcy została odrzucona.

 

Zamawiający informuje także, że na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od przesłania zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska