http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Plan postępowań
Ogłoszenia o zamówieniach
Ogłoszenia o wynikach zamówień
Zapytania ofertowe
Zapytania ofertowe 2020 r.
Zapytania ofertowe 2019 r.
Zapytania ofertowe 2018 r.
Zapytanie ofertowe 2017r.
Zapytania ofertowe 2016 r.
Zapytania ofertowe 2015 r.
Informacja z otwarcia ofert
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Zapytania ofertowe 2016 r. 
Zapytania ofertowe
 
data publikacji:  02-03-2016 | 14:32
data ostatniej modyfikacji:  02-03-2016 | 14:32
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
   
Zapytanie ofertowe na mapy do celów projektowych dla zadnia inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Kołaczkowicach" 02.03.2016

 

                                  

 

Miejska Górka, dnia 02.03.2016r.

 

RI.2710.4.2016.JG

 

                                   

 

                       

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Gmina Miejska Górka zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi, tj. na opracowanie mapy do celów projektowych dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kołaczkowicach”.

 

 

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miejska Górka

ul. Rynek 33

63-910 Miejska Górka

tel. 65 5474507

fax 65 5474421

NIP: 6991870879

 

Podstawa Prawna:

 

Art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) oraz zarządzenie nr 253/2014 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 28.02.2014r.   

 

 

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sporządzenie mapy do celów projektowych dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kołaczkowicach” Mapę należy sporządzić w terenie zabudowanym w skali 1:500, natomiast poza terenem zabudowanym, tj. odcinek od Kołaczkowic do Oczkowic należy wykonać w skali 1:1000. Zakres robót określa załącznik graficzny do niniejszego zapytania ofertowego, na którym w kolorze żółtym zaznaczono drogi, w których planuje się wybudować kanalizację sanitarną. Mapa do celów projektowych powinna obejmować również obszar otaczający teren inwestycji w pasie co najmniej 30m. Ponadto mapa powinna zawierać przekroje poprzeczne z naniesionymi rzędnymi wysokościowymi nie rzadziej niż co 30m.

 

Mapa powinna zostać dostarczona Zamawiającemu w formie papierowej (2 egzemplarze) oraz w wersji elektronicznej (nie cyfrowej) zapisanej na nośniku CD (2 egzemplarze) w formacie czytanym przez oprogramowanie AutoCad np. TIF oraz w formacie PDF.

Zakres rzeczowy zapytania ofertowego Wykonawca zobowiązuje się wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz z obowiązującymi normami i przepisami, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 520 z późn. zm.) oraz wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi, a także zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.

 

Wykonawca zobligowany jest do wypełnienia formularza ofertowego.

Prosimy podać w formularzu ofertowym adres e-mail, na który prześlemy informację o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego.

 

 

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: do 30.04.2016r.

Wykonawca wybrany w niniejszym zapytaniu ofertowym zobowiązany jest do zawarcia umowy na warunkach określonych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik do  zapytania ofertowego.

 

MIEJSCE, TERMIN I FORMA ZŁOŻENIA OFERTY:

Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego (Urząd Miejski w Miejskiej Górce, ul. Rynek 33, 63-910 Miejska Górka), w sekretariacie  (pokój nr 23) lub przesłać faxem na nr 65 5474421 lub e-mailem na adres:

urzad@miejska-gorka.pl, a w temacie należy wpisać: Oferta na opracowanie mapy do celów projektowych dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kołaczkowicach”.

 

Termin składania oferty upływa dnia 11.03.2016 r. o godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.03.2016 r. o godz. 10:05 w Sali narad Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce.

 

Osoba do kontaktu:

Piotr Poprawa

Tel. 65 5474507

E-mail: piotr.poprawa@miejska-gorka.pl

 

 

ZAŁĄCZNIKI ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

1.                 Formularz ofertowy

2.                 Zakres mapy –  5 szt.

mapa nr 1

mapa nr 2

mapa nr 3

mapa nr 4

mapa nr 5

3.                 Projekt umowy

 

 

 

 

                                 

 

 

 

       

 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska