http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Rada Miejska
Burmistrz
Dane adresowe
Podstawa prawna działania, kompetencje
Zarządzenia Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Zarządzenia Burmistrza 2019 rok
Zarządzenia Burmistrza 2018 rok
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Zarządzenia Burmistrza 2016 rok
Zarządzenia Burmistrza 2015 rok
Zarządzenia Burmistrza 2014 rok
Zarządzenia Burmistrza 2013 rok
Zarządzenia Burmistrza 2012 rok
Zarządzenia Burmistrza 2011 rok
Zarządzenia Burmistrza 2010 rok
Zarządzenia Burmistrza 2009 rok
Zarządzenia Burmistrza 2008 rok
Zarządzenia Burmistrza 2021 rok
Obwieszczenia Burmistrza
Komunikaty Burmistrza
Ogłoszenia
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Zarządzenia Burmistrza 2016 rok 
Zarządzenia Burmistrza
 
data publikacji:  04-05-2016 | 09:04
data ostatniej modyfikacji:  04-05-2016 | 09:04
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
Zarządzenie Nr 93/2016 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 04.05.2016


 

Zarządzenie Nr 93/2016

 

Burmistrza Miejskiej Górki

 

z dnia 28 kwietnia 2016 roku

 

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2016Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami) oraz § 10 pkt 1 Uchwały Nr IX/48/15 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu na rok 2016


 

Zarządzam dokonanie zmian w Uchwale Nr IX/48/15 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 jak niżej :


 

§ 1


 

1.Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok określoną w § 1 ust. 1 uchwały budżetowej i w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej o kwotę 529.081,89 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

2. Łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości „32.529.022,00 zł.” zastępuje się kwotą „33.058.103,89 zł.”.

3. Dochody bieżące w kwocie „31.908.022,00 zł.” zastępuje się kwotą „32.437.103,89 zł.”.


 

§ 2


 

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok określoną w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej i w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej o kwotę 529.081,89 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

 

2. Łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości „30.759.022,00 zł.” zastępuje się kwotą „31.288.103,89 zł.”.


 

§ 3


 

1. Zwiększa się wydatki budżetu obejmujące plan wydatków bieżących na łączną kwotę określoną w § 2 ust. 2 o kwotę 529.081,89 zł.

 

2. Wydatki budżetu obejmujące plan wydatków bieżących na łączną kwotę „29.623.072,00 zł.”, zastępuje się kwotą „30.152.153,89 zł.”.


 

§ 4


 

1. W § 2 ust 2 uchwały budżetowej dokonuje się zmiany w punkcie 1

 

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie „20.190.389,00 zł.” zastępuje się kwotą „20.660.383,89 zł.”.

 

2. W § 2 ust 2 uchwały budżetowej dokonuje się zmiany w punkcie 1 lit. a

 

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich – kwotę „13.456.347,00 zł.” zastępuje się kwotą „13.462.362,59 zł.”.

 

3. W § 2 ust. 2 uchwały budżetowej dokonuje się zmiany w punkcie 1 lit. b

 

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwotę „6.734.042,00 zł.” zastępuje się kwotą „7.198.021,30 zł.”.


 

4. W § 2 ust. 2 uchwały budżetowej dokonuje się zmian w punkcie 3

 

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwotę „6.826.443,00 zł.” zastępuje się kwotą „6.885.530,00 zł.”.

 

§ 5


 

1. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr IX/48/15 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. „Dochody” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

2. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr IX/48/15 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. „Wydatki” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

 

3. W załączniku Nr 8 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany.

 

Po dokonaniu zmian załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IX/48/15 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2016 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

 

4. W załączniku Nr 9 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany.

 

Po dokonaniu zmian załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IX/48/15 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2016 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.


 

§ 6


 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uzasadnienie


 

Wprowadzenia zmian o których mowa w Zarządzeniu Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 28 kwietnia 2016 roku dokonuje się w oparciu o :


 

1) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.75.2016.5 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2016 w Dział 854 Rozdział 85415 paragraf 2030 o kwotę 58.787,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

 

2) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.80.2016.3 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2016 w Dział 852 Rozdział 85219 paragraf 2010 o kwotę 300,00 zł. z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

 

3) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.108.216.8 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2016 w Dział 010 Rozdział 01095 paragraf 2010 o kwotę 469.994,89 zł. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę za I okres płatniczy 2016 r.

 

4) Przesunięcie planu wydatków w związku z prognozowaniem wydatków budżetowych.


Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska