http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Podatki i opłaty
Ochrona Środowiska
Zarządzanie drogami gminnymi, wycinka drzew
Geodezja, gospodarka gruntami
Działalność gospodarcza
Urząd Stanu Cywilnego
Sprawy inne
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Ochrona Środowiska 
Procedury Obsługi Interesanta
 
data publikacji:  14-01-2016 | 09:32
data ostatniej modyfikacji:  13-07-2018 | 13:50
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
Uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 14.01.2016

1. Podstawa prawna:

 Art. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2017, poz. 1289 ze zm.)
 

2. Wymagane dokumenty:

- wniosek,

- Umowa na przejęcie nieczystości przez stację zlewną (udokumentować gotowość ich odbioru).

- Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.

- Oświadczenie, o którym mowa wyżej składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.                                                                              

 

Oświadczenie o spełnianiu przez pojazd asenizacyjny wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193 poz. 1617).

- Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 107 zł.

 

3. Termin odpowiedzi:

Do 30 dni.

 

4. Opłaty:

Opłata skarbowa: od zezwolenia - 107,00 zł,

 

5. Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie

 

6. Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Komunalny,
tel. (65) 54 74 507

WNIOSEK - pobierz

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska