http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Podatki i opłaty
Ochrona Środowiska
Zarządzanie drogami gminnymi, wycinka drzew
Geodezja, gospodarka gruntami
Działalność gospodarcza
Urząd Stanu Cywilnego
Sprawy inne
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Ochrona Środowiska 
Procedury Obsługi Interesanta
 
data publikacji:  13-01-2016 | 14:49
data ostatniej modyfikacji:  13-07-2018 | 13:46
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie 13.01.2016

1. Podstawa prawna:

- art. 8-28 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.2017r.poz.1405 ze zm. )

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. z 2010 r. Nr 215, poz. 1415 ze zm.)

2. Wymagane dokumenty:

- w przypadku informacji, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, należy złożyć pisemny wniosek;

- informację niewymagającą wyszukiwania, która może być przekazana w formie ustnej, udostępnia się bez pisemnego wniosku.

3.Termin odpowiedzi:

- bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku, 

- termin ten może jednak zostać wydłużony do 2 miesięcy ze względu na wysoki stopień skomplikowania sprawy.

4.Opłaty:


Nie podlega opłacie skarbowej.

Pobiera się opłaty za wyszukiwanie informacji, sporządzanie kopii dokumentów lub danych, przekształcanie informacji w formę wskazaną we wniosku o udostępnienie, oraz za przesyłanie kopii dokumentów lub danych drogą pocztową. Wysokość opłat określają: art. 26 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku

5. Uwagi: 

1. Na podstawie art. 33, 34 i 35 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko każdy ma prawo składania uwag  i wniosków w postępowaniu, którego przedmiotem jest wydanie decyzji środowiskowej.

 

2. Składanie uwag i wniosków odbywa się w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości w/w informacji.


. Stawki opłat za udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie:

a) stawki opłat za wyszukiwanie informacji wynoszą

za informację wymagającą wyszukania do 5 dokumentów – 2 zł

za informację wymagającą wyszukania od 6 do 20 dokumentów – 4 zł

za informację wymagającą wyszukania ponad 20 dokumentów – 6 zł

b) stawki opłat za sporządzanie kopii dokumentów lub danych w formacie A-4 wynoszą:

za kopię liczącą do 30 stron  – 7 zł

za kopię liczącą od 31 do 50 stron  – 9 zł

za każde następne rozpoczęte 10 stron powyżej 50 stron  – 3 zł

c) za sporządzanie kopii dokumentów lub danych w formacie A-3 i większym

A-3 stosuje się w/w stawki mnożąc je przez 2

A-2 stosuje się w/w stawki mnożąc je przez 4

A-1 stosuje się w/w stawki mnożąc je przez 8

A-0 stosuje się w/w stawki mnożąc je przez 16

d) za przesłanie przesyłką pocztową kopii dokumentów lub danych pobiera się opłaty w wysokości ustalonej w cenniku usług pocztowych Poczty Polskiej S.A. za przesyłki listowe zwiększone o 2 zł. Za przesłanie przesyłką pocztową kopii dokumentów lub danych zapisanych na nośniku elektronicznym dostarczonym przez wnioskodawcę pobiera się opłatę w wysokości 5 zł 

3. Opłatę uiszcza się przez wpłatę na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego.

4. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

6. Jednostka odpowiedzialna

Wydział Komunalny,
tel. (65) 54 74 507 

WNIOSEK - pobierz

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska