http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Podatki i opłaty
Ochrona Środowiska
Zarządzanie drogami gminnymi, wycinka drzew
Geodezja, gospodarka gruntami
Działalność gospodarcza
Urząd Stanu Cywilnego
Sprawy inne
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Ochrona Środowiska 
Procedury Obsługi Interesanta
 
data publikacji:  13-01-2016 | 14:35
data ostatniej modyfikacji:  10-10-2019 | 10:23
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 13.01.2016

1.       Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.2017 r. poz 1405 ze zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U.2018r. poz 799 ze zm.).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2016r. poz. 71 ).

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2018r. poz.1044ze zm.).

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2017r. poz.1257  ze zm.)

2.       Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

 • raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko opracowany zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w postępowaniu dotyczącym przedsięwzięcia określonego w art. 71 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy (tj. przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko) - cztery egzemplarze, wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych;

 • kartę informacyjną przedsięwzięcia opracowaną zgodnie z art. 62 a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w postępowaniu dotyczącym przedsięwzięcia określonego w art. 71 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy (tj. przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko) - cztery egzemplarze, wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych;

 • poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, z zastrzeżeniem ust. 1a i 1b;

 • mapę w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej;

 • wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, z zastrzeżeniem ust. 1a–1c;
  w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 10, wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji;

 • w przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4-5, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, zamiast kopii mapy ewidencyjnej mapę sytuacyjno-wysokościową sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;

  Oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, jeżeli wnioskodawca składa wniosek przez pełnomocnika. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie (art. 33 § 3 K.p.a.)
   

 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej 

3.       Termin odpowiedzi:

Do 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, przy czym do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności (opinii, uzgodnień...), okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
 

4.       Opłaty :

205 zł - za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

17 - za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury.

5.       Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

6.       Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Komunalny,
Jacek Stróżyk, tel. 65 54 74 507, nr bezpośredni: (65) 322 48 44

e-mail: jacek.strozyk@miejska-gorka.pl

WNIOSEK - pobierz

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska