http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Przetargi 2020 r.
Przetargi 2019 r.
Przetargi 2016 r.
Przetargi 2015 r.
Przetargi 2014 r.
Przetargi 2013 r.
Przetargi 2012 r.
Przetargi 2011 r.
Przetargi 2010 r.
Przetargi 2009 r.
Przetargi 2008 r.
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Przetargi 2015 r. 
Przetargi
 
data publikacji:  13-10-2015 | 13:24
data ostatniej modyfikacji:  13-10-2015 | 13:24
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
   
USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ prawa własności niezabudowanych nieruchomości 13.10.2015

 

 

 

 

BURMISTRZ MIEJSKIEJ GÓRKI

Urząd Miejski, Rynek 33

63-910 Miejska Górka

urzad@miejska-gorka.pl

 

 

OGŁASZA

 

USTNY  PRZETARG  NIEOGRANICZONY  NA  SPRZEDAŻ

 

prawa własności niezabudowanych nieruchomości położonych w Miejskiej Górce zapisanych w Księdze Wieczystej nr : KW – PO1R/00029491/2 na rzecz Gminy Miejska Górka, oznaczonych  w operacie ewidencyjnym jako niżej wymienione działki gruntu:

 

 

·         I - działka nr 2536/2 o pow.0,2928 ha

 

– cena wywoławcza stanowi kwotę: 58.000,00zł

 

·         II - działka nr 2536/3 o pow.0,1771 ha

 

- cena wywoławcza stanowi kwotę: 31.000,00zł

 

W/w kwoty nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 11marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j.Dz.U.nr 177, poz.1054 z 2011r.)

 

Działki stanową teren niezabudowany , sąsiadujący z zabudową mieszkaniową jednorodzinną,  z dostępem do drogi publicznej i uzbrojenia terenu . Zgodnie z zapisami w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miejska Górka w/w działki stanowią teren o korzystnych warunkach dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej , jednak z uwagi na biegnący gazociąg - nieruchomość może stanowić tylko teren rekreacyjno-wypoczynkowy.

Przetarg nieograniczony odbędzie się 18.11.2015r. o godzinie 10-ej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce  (sala narad)

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne po wpłaceniu w terminie do dnia 13.11.2015r. wadium na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce w BS Wschowa /o Miejska Górka nr 92 8669 0001 0023 0319 2000 0013 - na każdą nieruchomość oddzielnie, podając na przelewie numer danej działki gruntu:

 

 

·         I - działka nr 2536/2 o pow.0,2928 h – wadium 5.800,00zł

 

·         II - działka nr 2536/3 o pow.0,1771 ha- wadium 3.100,00zł

 

Wymagane wadium należy uiścić na każdą nieruchomość oddzielnie, podając na przelewie numer danej działki gruntu.

Wyznaczony termin uiszczenia wadium określa datę , do której środki finansowe muszą wpłynąć na podany wyżej rachunek bankowy.

Cena nieruchomości pomniejszona o wpłacone wadium , płatna będzie najpóżniej w dniu poprzedzającym zawarcie umowy notarialnej.

Bliższych informacji odnośnie przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Miejskiej Górce , pokój nr 11 lub telefonicznie 065-5474507.

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska