http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Przetargi 2020 r.
Przetargi 2019 r.
Przetargi 2016 r.
Przetargi 2015 r.
Przetargi 2014 r.
Przetargi 2013 r.
Przetargi 2012 r.
Przetargi 2011 r.
Przetargi 2010 r.
Przetargi 2009 r.
Przetargi 2008 r.
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Przetargi 2015 r. 
Przetargi
 
data publikacji:  31-07-2015 | 11:14
data ostatniej modyfikacji:  31-07-2015 | 11:14
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
   
USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Konarach 31.07.2015

 

 

BURMISTRZ MIEJSKIEJ GÓRKI

Urząd Miejski, Rynek 33
63-910 Miejska Górka
 
 
 

OGŁASZA

 

 USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY 

 

NA SPRZEDAŻ

 
 
prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Konarach zapisanej w Księdze Wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rawiczu nr PO1R/00044377/8 na rzecz Gminy Miejska Górka oznaczonej w operacie ewidencyjnym jako działki o nr ewid.gruntu: 739, 729, 732, 727, 725 o powierzchni łącznej 22.56.00 ha
 
Cena wywoławcza stanowi kwotę: 1.600.000,00zł
 
Podana cena nie zawiera podatku od towarów i usług. Do ceny osiągniętej w przetargu nie zostanie doliczony podatek VAT.
 
Nieruchomość stanowi grunt rolny i zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miejska Górka leży częściowo na obszarze rolniczym o słabych glebach, predysponowanych do zalesienia oraz częściowo na terenach upraw polowych.
 
Ustny przetarg nieograniczony odbędzie się 20 listopada 2015r. o godzinie 12-ej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce , Rynek 33 (sala narad - Ipiętro) .
 
Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne po wpłaceniu wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej tj. 320.000,00zł - na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce w Banku Spółdzielczym Wschowa o/Miejska Górka nr 92 8669 0001 0023 0319 2000 0013 do dnia 16 listopada 2015r.
 
Wyznaczony termin uiszczenia wadium określa datę , do której środki finansowe muszą wpłynąć na podany wyżej rachunek bankowy.
 
Cena nieruchomości pomniejszona o wpłacone wadium , płatna będzie najpóżniej w dniu poprzedzającym zawarcie umowy notarialnej.
 
Bliższych informacji odnośnie przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Miejskiej Górce , pokój nr 11 lub telefonicznie 065-5474507.


 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska