http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Przetargi 2020 r.
Przetargi 2019 r.
Przetargi 2016 r.
Przetargi 2015 r.
Przetargi 2014 r.
Przetargi 2013 r.
Przetargi 2012 r.
Przetargi 2011 r.
Przetargi 2010 r.
Przetargi 2009 r.
Przetargi 2008 r.
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Przetargi 2015 r. 
Przetargi
 
data publikacji:  03-06-2015 | 08:18
data ostatniej modyfikacji:  03-06-2015 | 08:18
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
   
USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Rozstępniewie 03.06.2015

BURMISTRZ MIEJSKIEJ GÓRKI
Urząd Miejski, Rynek 33
63-910 Miejska Górka
www.miejska-gorka.pl tel.065-54-74-507
 
 
OGŁASZA
 
USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
 
na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Rozstępniewie , zapisanej w Księdze Wieczystej nr PO1R/00031240/5 na rzecz Gminy Miejska Górka oznaczonej w operacie ewidencyjnym jako działka o nr ewid. gruntu 195/11 o pow.0,1175
 
Cenę wywoławczą nieruchomości ustalono na kwotę 18.000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych 00/100) W/w kwota podlega opodatkowaniu podatkiem VAT , stąd do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%
 
Przedmiotowa nieruchomość stanowi teren niezabudowany , sąsiadujący z zabudową mieszkaniową jednorodzinną , z dostępem do drogi publicznej i uzbrojenia terenu .
Zgodnie z Decyzją nr 84/2009 o warunkach zabudowy z dnia 11.12.2009r. wydaną przez Burmistrza Miejskiej Górki – w/w nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową.
 
Księga wieczysta Nr PO1R/00031240/5 w części dotyczącej powyższej nieruchomości nie wykazuje żadnych obciążeń oraz roszczeń na rzecz osób trzecich.
 
Ustny przetarg odbędzie się 03 lipca 2015r. o godzinie 10-tej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce - Rynek 33  (pokój nr 8- sala narad - I piętro)
 
Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne po wpłaceniu wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj.1.800,00zł na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce nr 92 8669 0001 0023 0319 2000 0013 w terminie do dnia 29 czerwca 2015r.
Wyznaczony termin uiszczenia wadium określa datę , do której środki finansowe muszą wpłynąć na podany wyżej rachunek bankowy.
 
Ogłoszenie o przetargu umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej , na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce oraz w gazecie "Zycie Rawicza".
 
Bliższych informacji odnośnie przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Miejskiej Górce , pokój nr 11 lub telefonicznie 065-5474507.
 
 
 
 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska