http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Przetargi 2020 r.
Przetargi 2019 r.
Przetargi 2016 r.
Przetargi 2015 r.
Przetargi 2014 r.
Przetargi 2013 r.
Przetargi 2012 r.
Przetargi 2011 r.
Przetargi 2010 r.
Przetargi 2009 r.
Przetargi 2008 r.
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Przetargi 2015 r. 
Przetargi
 
data publikacji:  13-01-2015 | 08:56
data ostatniej modyfikacji:  13-01-2015 | 08:56
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
   
Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości położonych w Miejskiej Górce 13.01.2015

 
BURMISTRZ MIEJSKIEJ GÓRKI
Urząd Miejski, Rynek 33
63-910 Miejska Górka
urzad@miejska-gorka.pl
 
 
OGŁASZA
 
USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ
 
prawa własności niezabudowanych nieruchomości położonych w Miejskiej Górce zapisanych w Księdze Wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie XIV Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych nr : KW – PO1R/00029491/2 na rzecz Gminy Miejska Górka, oznaczonych w operacie ewidencyjnym jako niżej wymienione działki gruntu:
 
·         I - działka nr 2756 o pow.0,1524 ha
 
– cena wywoławcza stanowi kwotę: 70.000,00zł
·         II - działka nr 2757 o pow.0,1199 ha
 
-cena wywoławcza stanowi kwotę: 61.000,00zł
·         III - działka nr 2758 o pow.0,1280 ha
 
– cena wywoławcza stanowi kwotę: 65.000,00zł
 
W/w kwoty podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 11marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j.Dz.U.nr 177, poz.1054 z 2011r.) , stąd też do wylicytowanych w przetargu kwot nabycia zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Działki stanową teren niezabudowany , sąsiadujący z zabudową mieszkaniową jednorodzinną, z dostępem do drogi publicznej i uzbrojenia terenu . Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla miasta Miejska Górka (osiedle ParkowaII) –przeznaczone są na cele zabudowy mieszkaniowej.
 
Przetarg nieograniczony odbędzie się 20 lutego 2015r. (piątek) o godzinie 12-ej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce (sala narad)
 
Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne po wpłaceniu w terminie do dnia 17lutego2015r. wadium na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce w BS Wschowa /o Miejska Górka nr 92 8669 0001 0023 0319 2000 0013 - na każdą nieruchomość oddzielnie, podając na przelewie numer danej działki gruntu:
·         działka o nr ewid.gruntu 2756 o pow. 0,1524 ha - wadium 7.000,00zł
·         działka o nr ewid.gruntu 2757 o pow.0,1199 ha - wadium 6.100,00zł
·         działka o nr ewid.gruntu 2758 o pow. 0,1280 ha - wadium 6.500,00zł
 
Wymagane wadium należy uiścić na każdą nieruchomość oddzielnie, podając na przelewie numer danej działki gruntu.
Wyznaczony termin uiszczenia wadium określa datę , do której środki finansowe muszą wpłynąć na podany wyżej rachunek bankowy.
 
Cena nieruchomości pomniejszona o wpłacone wadium , płatna będzie najpóżniej w dniu poprzedzającym zawarcie umowy notarialnej.
 
Bliższych informacji odnośnie przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Miejskiej Górce , pokój nr 11 lub telefonicznie 065-5474507.

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska