http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Plan postępowań
Ogłoszenia o zamówieniach
Ogłoszenia o wynikach zamówień
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2008 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2009 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2010 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówien 2011 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2012 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2013 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2014 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2015 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2016 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2017 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2018 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2019 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2020 rok
Zapytania ofertowe
Informacja z otwarcia ofert
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2014 rok 
Ogłoszenia o wynikach zamówień
 
data publikacji:  05-12-2014 | 10:30
data ostatniej modyfikacji:  05-12-2014 | 10:30
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
   
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę placu zabaw w Miejskiej Górce”. 05.12.2014

Miejska Górka, 04.12.2014 r.
 
RI.271.8.2014
                                  
 
 
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę placu zabaw w Miejskiej Górce”.
 
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
 
Zamawiający – Gmina Miejska Górka na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na „Budowę placu zabaw w Miejskiej Górce”.
 
Za najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę złożoną przez:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„APIS” J. Oziębło
ul. Kolaniki 19
37-500 Jarosław
 
Uzasadnienie wyboru
Oferta ta okazała się najkorzystniejsza pod względem kryterium wyboru, którym była cena.
 
Streszczenie oceny i porównania ofert:
 
 
Lp.
Nazwa Wykonawcy
Adres Wykonawcy
Cena brutto
[zł]
Punktacja dla kryterium cena
1.
GRUPA HYDRO
Sp. z o.o. SK
ul. Farbiarska 28
62-050 Mosina
66.571,05
95,64
2.
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„APIS” J. Oziębło
ul. Kolaniki 19
37-500 Jarosław
63.671,04
100,00
3.
Zakład Robót Ogrodniczych
„SPIRAEA” Renata Przybylska
ul. Wilkońskiego 18
64-100 Leszno
63.994,92
99,49
4.
SATERNUS SERVICE
Sp. z o.o. sp. k.
ul. Nowa 32
41-500 Chorzów
82.715,10
Oferta odrzucona
5.
GEO-BUD
Jacek Szafrański
Karolinki, ul. Rolnicza 2B
63-910 Miejska Górka
75.403,70
84,44
 
 
Ponadto Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wykluczył z postępowania wykonawcę SATERNUS SERVICE sp. zo.o. sp. k. z siedzibą ul. Nowa 32 w Chorzowie z powodu nie wyrażanie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
Zamawiający zawiadamia również, że na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
 
Zamawiający informuje, że na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska