http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Plan postępowań
Ogłoszenia o zamówieniach
Ogłoszenia o wynikach zamówień
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2008 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2009 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2010 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówien 2011 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2012 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2013 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2014 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2015 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2016 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2017 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2018 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2019 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2020 rok
Zapytania ofertowe
Informacja z otwarcia ofert
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2014 rok 
Ogłoszenia o wynikach zamówień
 
data publikacji:  03-11-2014 | 15:07
data ostatniej modyfikacji:  03-11-2014 | 15:07
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
   
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: dot. „Budowa boisk sportowych oraz placu zabaw w Dłoni” 03.11.2014

Miejska Górka, 03 listopada 2014r.
RI.271.7.2014.PP
 
Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę boisk sportowych oraz placu zabaw w Dłoni”
 
Za najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę złożoną przez:
Zamawiający – Gmina Miejska Górka na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę boisk sportowych oraz placu zabaw w Dłoni”
Zakład Robót Ogrodniczych „SPIRAEA” Renata Przybylska
ul. Wilkońskiego 18
64-100 Leszno
Oferta ta okazała się najkorzystniejsza pod względem kryterium wyboru, którym była cena.
Streszczenie oceny i porównania ofert:
Lp.
 
Nazwa Wykonawcy
Adres Wykonawcy
Cena brutto
[zł]
Punktacja dla kryterium cena
1
Zakład Robót Ogrodniczych „SPIRAEA” Renata Przybylska
 
ul. Wilkońskiego 18
64-100 Leszno
289.621,73
100,00
2
Firma Handlowo-Usługowa
Marian Bzdęga
ul. Szkolna 54
63-830 Pępowo
917.414,97
Oferta odrzucona
 
Ponadto Zamawiający Gmina Miejska Górka zawiadamia, że na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wykluczył z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Firmę Handlowo-Usługową Mariana Bzdęgi z Pępowa, z powodu niespełniania warunków udziału w postępowaniu. W toku badania ofert Zamawiający stwierdził, że firma ta nie wykazała się spełnieniem warunku wiedzy i doświadczenia, gdyż nie wykazała się, mimo wezwania na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, doświadczeniem w wykonywaniu boiska do siatkówki plażowej o nawierzchni z piasku płukanego, a warunek taki był wymagany w pkt. 5.1.2 SIWZ. Ponadto Firma ta nie spełniła też warunku określonego w pkt. 5.1.4 SIWZ, tj. warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej, gdyż dołączona do oferty polisa ubezpieczeniowa podmiotu, na zasoby którego się powoływano, opłacona została po terminie składania ofert.  
Jednocześnie Zamawiający informuje, że na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych odrzucił ofertę wykonawcy wykluczonego.
Zamawiający informuje także, że na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
                                                                                             
 
 
 
 
 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska