http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Plan postępowań
Ogłoszenia o zamówieniach
Ogłoszenia o wynikach zamówień
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2008 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2009 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2010 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówien 2011 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2012 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2013 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2014 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2015 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2016 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2017 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2018 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2019 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2020 rok
Zapytania ofertowe
Informacja z otwarcia ofert
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2014 rok 
Ogłoszenia o wynikach zamówień
 
data publikacji:  24-10-2014 | 13:44
data ostatniej modyfikacji:  24-10-2014 | 13:47
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
   
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę boiska wielofunkcyjnego oraz placu zabaw w Konarach”. 24.10.2014


Miejska Górka, 24 października 2014r.
RI.271.6.2014.PP
 
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę boiska wielofunkcyjnego oraz placu zabaw w Konarach”.
 
Zamawiający – Gmina Miejska Górka na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na „Budowę boiska wielofunkcyjnego oraz placu zabaw w Konarach”.
 
 
Za najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę złożoną przez:
Zakład Robót Ogrodniczych „SPIRAEA” Renata Przybylska
ul. Wilkońskiego 18
64-100 Leszno
 
 
Uzasadnienie wyboru
Oferta ta okazała się najkorzystniejsza pod względem kryterium wyboru, którym była cena.
 
 
Streszczenie oceny i porównania ofert:
 
Lp.
 
 
 
Nazwa Wykonawcy
 
Adres Wykonawcy
 
 
Cena brutto
 
 
Punktacja dla kryterium najniższa cena
 
1.
Saternus Distribution Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Nowa 32
41-500 Chorzów
575.421,39
Oferta odrzucona
2.
Zakład Robót Ogrodniczych „SPIRAEA” Renata Przybylska
 
ul. Wilkońskiego 18
64-100 Leszno
 
597.222,23
100,00
 
Zamawiający zawiadamia również, że nie wykluczył żadnego z wykonawców.
Ponadto Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych odrzucił ofertę złożoną przez Saternus Distribution Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Chorzowie przy ul. Nowa 32, z powodu niezgodności treści tej oferty z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej SIWZ). W ofercie tej stwierdzono brak kosztorysu ofertowego dotyczącego branży elektrycznej, tj. zaoferowana w ofercie cena zawierała tylko zakres prac związany z branżą budowlaną. Zamawiający w punkcie 12.2 SIWZ wskazał, że wymaga opracowania kosztorysów ofertowych wg załączonego przedmiaru robót. Kosztorys ofertowy powinien zawierać wszystkie pozycje z przedmiaru robót. Umieszczony na stronie internetowej Zamawiającego przedmiar robót składał się z dwóch części, tj. z przedmiaru robót w branży budowlanej oraz przedmiaru robót w branży elektrycznej. Sporządzony zatem na podstawie tych przedmiarów robót kosztorys ofertowy powinien składać się z dwóch części, tj. z branży budowlanej oraz branży elektrycznej. Brakujący kosztorys ofertowy, zgodnie z przedmiarem robót powinien zawierać 19 pozycji. Niewycenienie tych pozycji powoduje, że zaoferowana cena nie stanowi ceny za całkowity przedmiot zamówienia, wobec czego nie może być porównana z innymi ofertami. Ponadto mniejszy zakres robót, niż był wymagany w SIWZ, powoduje, że treść oferty nie odpowiada treści SIWZ. Poza tym Zamawiający w punkcie 12.1 SIWZ określił, że cena oferty jest to cena kosztorysowa, zatem rozliczenie z wykonawcą nastąpi na podstawie obmiaru faktycznie wykonanego zakresu robót. W przypadku braku wyceny poszczególnych pozycji tj. całej branży elektrycznej, nie byłoby możliwości rozliczenia wykonanych robót. W niniejszym postępowaniu nie można też zastosować regulacji z art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, gdyż Zamawiający może dokonać poprawienia omyłki poprzez wycenienie brakującej pozycji tylko wtedy, gdy cenę w tych pozycjach może wywnioskować z treści oferty, tj. cen z innych pozycji. W ofercie odrzuconej takie działanie jest niemożliwe, gdyż nie wyceniono żadnej pozycji z branży elektrycznej. Zatem popełniony błąd nie może być traktowany jako omyłka, której poprawienie nie powodowałoby istotnych zmian treści oferty. Stanowisko Zamawiającego jest zgodne z licznym orzeczeniami Krajowej Izby Odwoławczej, tj. m. in. z wyrokiem KIO z dnia 18.03.2010r. (sygn. KIO/UZP 138/10). Wobec powyższego ofertę złożoną przez Saternus Distribution Sp. z o.o. Sp. K. odrzucono.
 
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 w/w ustawy.
                                                                                             
 
 
 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska