http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Plan postępowań
Ogłoszenia o zamówieniach
Ogłoszenia o wynikach zamówień
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2008 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2009 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2010 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówien 2011 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2012 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2013 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2014 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2015 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2016 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2017 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2018 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2019 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2020 rok
Zapytania ofertowe
Informacja z otwarcia ofert
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2014 rok 
Ogłoszenia o wynikach zamówień
 
data publikacji:  31-07-2014 | 15:22
data ostatniej modyfikacji:  31-07-2014 | 15:22
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
   
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dowozy szkolne w Gminie Miejska Górka w roku szkolnym 2014/2015 31.07.2014

 

Miejska Górka, 31.07.2014r.
 
RI.271.4.2014.PP                 
 
 
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dowozy szkolne w Gminie Miejska Górka w roku szkolnym 2014/2015
 
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
Część I zamówienia Dowozy szkolne dzieci i młodzieży do szkół i przedszkoli w Gminie Miejska Górka w roku szkolnym 2014/2015
 
Zamawiający – Gmina Miejska Górka na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w I części postępowania przetargowego tj. w części na „Dowozy szkolne dzieci i młodzieży do szkół i przedszkoli w Gminie Miejska Górka w roku szkolnym 2014/2015”.
 
Za najkorzystniejszą ofertę w tej części postępowania wybrano ofertę złożoną przez:
Łucja Skorupka
Usługowy Przewóz Osób Autobusem
ul. Rzeczna 8
63-910 Miejska Górka
 
Uzasadnienie wyboru
Oferta ta okazała się najkorzystniejsza pod względem kryterium wyboru, którym była cena.
 
Streszczenie oceny i porównania ofert:
 
 
Lp.
 
Nazwa oferenta
Adres oferenta
Cena brutto
[zł]
Punktacja dla kryterium cena
1.
Łucja Skorupka
Usługowy Przewóz Osób Autobusem
ul. Rzeczna 8
63-910 Miejska Górka
2,98
100,00
2.
Kuczyński Zbigniew
CONTINENTAL TRAVEL
Przewozy Autokarowe Krajowe i Zagraniczne
Sarnówka 35
63-900 Rawicz
3,06
97,39
3.
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Leszno Sp. z o.o.
ul. Narutowicza 76
64-100 Leszno
3,43
Oferta odrzucona
 
Zamawiający zawiadamia również, że z niniejszej części postępowania przetargowego wykluczył na podstawie art. 24b ust. 3 w związku z art. 26 ust. 2d ustawy Prawo Zamówień Publicznych Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Leszno Sp. z o.o. z siedzibą ul. Narutowicza 76, 64-100 Leszno. Wykonawca ten, mimo wezwania na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, nie uzupełnił oferty o informację, czy należy do grupy kapitałowej czy też nie, a jeśli należy to nie złożył listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.
 
Zamawiający zawiadamia także, że na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych odrzucił ofertę wykonawcy wykluczonego z niniejszej części postępowania przetargowego, gdyż ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.  
 
Ponadto informuję, że Zamawiający na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 Prawa Zamówień Publicznych zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia.
 
Część II zamówienia Dowozy szkolne dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2014/2015
 
Zamawiający – Gmina Miejska Górka na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w II części postępowania przetargowego tj. w części na „Dowozy szkolne dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2014/2015”.
 
Za najkorzystniejszą ofertę w tej części postępowania wybrano ofertę złożoną przez:
„JEDRUŚ” Przewozy Autobusowe
Jan Niedbała
ul. M. Wołodyjowskiego 1B/4
63-900Rawicz
 
Uzasadnienie wyboru
Oferta ta okazała się najkorzystniejsza pod względem kryterium wyboru, którym była cena.
 
Streszczenie oceny i porównania ofert:
 
 
Lp.
 
Nazwa oferenta
Adres oferenta
Cena brutto
[zł]
Punktacja dla kryterium cena
1.
„JEDRUŚ” Przewozy Autobusowe
Jan Niedbała
ul. M. Wołodyjowskiego 1B/4
63-900Rawicz
1,95
100,00
2.
Łucja Skorupka
Usługowy Przewóz Osób Autobusem
ul. Rzeczna 8
63-910 Miejska Górka
1,99
97,99
 
Zamawiający zawiadamia również, że z niniejszej części postępowania przetargowego nie odrzucił żadnej oferty oraz nie wykluczył żadnego z wykonawców.
 
Ponadto informuję, że Zamawiający na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. a) Prawa Zamówień Publicznych może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów określonych w art. 94 ust. 1 pkt. 2 w/w ustawy, tj. przed upływem 5 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.
««« powrót
 
 


Interaktywna Polska