http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Rada Miejska
Burmistrz
Dane adresowe
Podstawa prawna działania, kompetencje
Zarządzenia Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Zarządzenia Burmistrza 2019 rok
Zarządzenia Burmistrza 2018 rok
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Zarządzenia Burmistrza 2016 rok
Zarządzenia Burmistrza 2015 rok
Zarządzenia Burmistrza 2014 rok
Zarządzenia Burmistrza 2013 rok
Zarządzenia Burmistrza 2012 rok
Zarządzenia Burmistrza 2011 rok
Zarządzenia Burmistrza 2010 rok
Zarządzenia Burmistrza 2009 rok
Zarządzenia Burmistrza 2008 rok
Zarządzenia Burmistrza 2021 rok
Obwieszczenia Burmistrza
Komunikaty Burmistrza
Ogłoszenia
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Zarządzenia Burmistrza 2014 rok 
Zarządzenia Burmistrza
 
data publikacji:  09-04-2014 | 10:36
data ostatniej modyfikacji:  23-04-2014 | 11:23
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
Zarządzenie Burmistrza Miejskiej Górki NR 259/2014 z dnia 4 kwietnia 2014r. w sprawie: rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Farma Wiatrowa Konary na terenie gminy Miejska Górka polegającej na wyznaczeniu terenów pod lokalizację siłowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą, podjętego uchwałą Rady Miejskiej w Miejskiej Górce Nr XXVIII/137/12 z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Farma Wiatrowa Konary na terenie gminy Miejska Górka 09.04.2014


ZARZĄDZENIE

 

BURMISTRZA MIEJSKIEJ GÓRKI

NR  259/2014 z dnia 4 kwietnia 2014r.

 

w sprawie:   rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Farma Wiatrowa Konary na terenie gminy Miejska Górka polegającej na wyznaczeniu terenów pod lokalizację siłowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą, podjętego uchwałą Rady Miejskiej w Miejskiej Górce Nr  XXVIII/137/12 z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Farma Wiatrowa Konaryna terenie gminy Miejska Górka

 

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2013r. poz. 594), art. 17 pkt 11 i 12 oraz art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. 2012r. poz. 647 ze zmianami) oraz w związku z §12 pkt 17 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. z 2003r. Nr 164, poz. 1587).

zarządzam, co następuje:

§1

Nie uwzględnia się uwagi Pana Tadeusza Ratajewskiego, pismo z dnia 6 luty 2014r. (wpłynęło 7 luty 2014r.), zamieszkałego Grąbkowo 48, 63-930 Jutrosin. Uwaga dotyczyła usytuowania elektrowni w zbyt bliskiej odległości od budynków mieszkalnych. Na podstawie podkładów mapowych do projektu planu, odległość ta wynosi około 500m.

Na etapie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego taka odległość nie wyklucza lokalizacji projektowanych siłowni.  

 

 

W trakcie procedury planistycznej przedmiotowy projekt planu wraz z dokumentem towarzyszącym „Prognozą oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Farma Wiatrowa Konary na terenie gminy Miejska Górka” uzgodniony został przez Wojewodę Wielkopolskiego Postanowieniem z dnia 16.07.2013r., znak sprawy IR-III.743.108.10.2013.2 i zaopiniowany przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska pismem z dnia 24.07.2013r., znak sprawy WOO-III.410.385.2013.MM. Zarówno to uzgodnienie jak i ta opinia w swym zakresie merytorycznym dotyczą między innymi poprawności rozmieszczenia lokalizacji siłowni wiatrowych w obrębie granic opracowania planu.                                                                                                                                            


Etap następny przygotowania inwestycji to etap wydania pozwolenia na budowę a wcześniej otrzymania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach, który to ostatecznie przesądzi o budowie siłowni ustalając jej parametry i moc, która musi spełnić wymogi i będzie zgodna z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

§2

Nie uwzględnia się uwagi Pana Leszka Płóciennika, pismo z dnia 5 luty 2014r. (wpłynęło 11 luty 2014r.), zamieszkałego Grąbkowo 49, 63-930 Jutrosin. Uwaga dotyczyła usytuowania elektrowni w zbyt bliskiej odległości od budynków mieszkalnych oraz zawieszenia postępowań administracyjnych związanych z lokalizacją siłowni wiatrowych w gminie Miejska Górka, do czasu prawnego uregulowania problematyki bezpiecznej lokalizacji elektrowni wiatrowych przez Parlament RP.

Na podstawie podkładów mapowych do projektu planu, odległość ta wynosi około 500m.

Na etapie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego taka odległość nie wyklucza lokalizacji projektowanych siłowni.

W trakcie procedury planistycznej przedmiotowy projekt planu wraz z dokumentem towarzyszącym „Prognozą oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Farma Wiatrowa Konary na terenie gminy Miejska Górka” uzgodniony został przez Wojewodę Wielkopolskiego Postanowieniem z dnia 16.07.2013r., znak sprawy IR-III.743.108.10.2013.2 i zaopiniowany przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska pismem z dnia 24.07.2013r., znak sprawy WOO-III.410.385.2013.MM. Zarówno to uzgodnienie jak i ta opinia w swym zakresie merytorycznym dotyczą między innymi poprawności rozmieszczenia lokalizacji siłowni wiatrowych w obrębie granic opracowania planu.                                                                                                                                            

 

Etap następny przygotowania inwestycji to etap wydania pozwolenia na budowę a wcześniej otrzymania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach, który to ostatecznie przesądzi o budowie siłowni ustalając jej parametryi moc, która musi spełnić wymogi i będzie zgodna z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§3

Nie uwzględnia się uwagi „PAK Górnictwo” sp. z o. o , ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin, Pismo z  dnia 27 luty 2014r. (wpłynęła 3 marca 2014r.). Uwaga dotyczyła nieuwzględnienia w projekcie planu udokumentowanego złoża węgla brunatnego „Oczkowice” oraz ustalenia lokalizacji elektrowni wiatrowej w sprzeczności z ochroną udokumentowanych złóż. Po przeanalizowaniu i rozpatrzeniu w/w uwagi, nieuwzględnienie tej uwagi uzasadniam następująco:
Granice zasięgu przebadanych złóż węgla brunatnego określone w aktualnie obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejska Górka zatwierdzonym uchwałą nr IV/11/11 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 26 stycznia 2011r., zawierają i są odpowiednikiem granic złoża kopaliny węgla brunatnego w kat. C2  w myśl §6 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny /Dz. U. z dnia 30 grudnia 2011r./.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 647 ze zmianami /  art. 10 pkt 1 ust. 11, w studium uwzględnia się występowanie udokumentowanych złóż kopalin, co zostało uczynione jak wyżej przedstawiono. Tym samym spełniono wymogi określone w prawie geologicznym

i górniczym /Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r./ art. 95 – zasięg złoża został ujawniony w obowiązującym studium.

Przedmiotowe Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy z ujawnionym złożem jest dokumentem, który funkcjonuje od 2001r.
W studium uwzględnia się również w myśl art. 10 ust 1 pkt. 12 /ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym/ występowanie terenów górniczych. Tereny takie nie zostały w Studium uwzględnione ponieważ nie występują.

Plan miejscowy w myśl art. 14 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym winien być zgodny ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy.

Zgodnie z art. 15 ust 2 pkt 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu, w planie określa się między innymi granice terenów górniczych. Projekt planu nie przewiduje takich terenów co jest zgodne z obowiązującym Studium.

W toku sporządzania tego opracowania planistycznego na etapie składania wniosków nie wpłynął od właściwego Organu Administracji Rządowej, Administracji Geologicznej stosowny wniosek o ustanowieniu terenów geologicznych górniczych.

Na etapie opiniowania i uzgadniania dokumentacji planistycznej, jak również rozstrzygnięć nadzorczych nie podniesiono argumentów, iż dokumentacja planistyczna nie zawiera terenów górniczych.

§4

Nie uwzględnia się uwagi Pana Tadeusza Ratajewskiego, pismo z dnia 17 marca 2014r. (wpłynęło 19 marca 2014r.), zamieszkałego Grąbkowo 48, 63-930 Jutrosin, która dotyczyła działki nr 143 obręb Konary. Uwaga dotyczyła likwidacji siłowni wiatrowej E-45, z powodu zbyt bliskiego usytuowania w stosunku do istniejącej zabudowy mieszkaniowej.  Odległość tej siłowni zgodnie z uwagą od przedmiotowej zabudowy wynosi około 350 m (na podstawie podkładów mapowych do projektu planu odległość wynosi około 410m).

Na etapie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego taka odległość nie wyklucza lokalizacji projektowanych siłowni.

W trakcie procedury planistycznej przedmiotowy projekt planu wraz z dokumentem towarzyszącym „Prognozą oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Farma Wiatrowa Konary na terenie gminy Miejska Górka” uzgodniony został przez Wojewodę Wielkopolskiego Postanowieniem z dnia 16.07.2013r., znak sprawy IR-III.743.108.10.2013.2 i zaopiniowany przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska pismem z dnia 24.07.2013r., znak sprawy WOO-III.410.385.2013.MM. Zarówno to uzgodnienie jak i ta opinia w swym zakresie merytorycznym dotyczą między innymi poprawności rozmieszczenia lokalizacji siłowni wiatrowych w obrębie granic opracowania planu.                                                                                                                                           

 

Etap następny przygotowania inwestycji to etap wydania pozwolenia na budowę a wcześniej otrzymania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach, który to ostatecznie przesądzi

o budowie siłowni ustalając jej parametry i moc, która musi spełnić wymogi i będzie zgodna z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§5

Nie uwzględnia się uwagi Pani Małgorzaty Ławniczak, zamieszkałej Konary 39, Pani Reginy Nagła, zamieszkałej Konary 41 oraz Pani Beaty Sierakowskiej, zamieszkałej Konary 40, pismo z dnia 20 marca 2014r.(wpłynęło 27 marca 2014r.). Uwaga dotyczyła ponownego rozpatrzenia lokalizacji turbiny wiatrowej E-32, ponieważ znajduje się ona na wprost i za blisko zabudowań mieszkalnych. Odległość tej siłowni od zabudowy na podstawie podkładów mapowych do projektu planu wynosi odpowiednio około 689m, 957m i 954m. Na etapie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego taka odległość nie wyklucza lokalizacji projektowanych siłowni.

W trakcie procedury planistycznej przedmiotowy projekt planu wraz z dokumentem towarzyszącym „Prognozą oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Farma Wiatrowa Konary na terenie gminy Miejska Górka” uzgodniony został przez Wojewodę Wielkopolskiego Postanowieniem z dnia 16.07.2013r., znak sprawy IR-III.743.108.10.2013.2 i zaopiniowany przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska pismem z dnia 24.07.2013r., znak sprawy WOO-III.410.385.2013.MM. Zarówno to uzgodnienie jak i ta opinia w swym zakresie merytorycznym dotyczą między innymi poprawności rozmieszczenia lokalizacji siłowni wiatrowych w obrębie granic opracowania planu.                                                                                                                                            

 

Etap następny przygotowania inwestycji to etap wydania pozwolenia na budowę a wcześniej otrzymania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach, który to ostatecznie przesądzi

o budowie siłowni ustalając jej parametry i moc, która musi spełnić wymogi i będzie zgodna z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§6

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce.

§7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska