http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Rada Miejska
Burmistrz
Dane adresowe
Podstawa prawna działania, kompetencje
Zarządzenia Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Zarządzenia Burmistrza 2019 rok
Zarządzenia Burmistrza 2018 rok
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Zarządzenia Burmistrza 2016 rok
Zarządzenia Burmistrza 2015 rok
Zarządzenia Burmistrza 2014 rok
Zarządzenia Burmistrza 2013 rok
Zarządzenia Burmistrza 2012 rok
Zarządzenia Burmistrza 2011 rok
Zarządzenia Burmistrza 2010 rok
Zarządzenia Burmistrza 2009 rok
Zarządzenia Burmistrza 2008 rok
Zarządzenia Burmistrza 2021 rok
Obwieszczenia Burmistrza
Komunikaty Burmistrza
Ogłoszenia
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Zarządzenia Burmistrza 2014 rok 
Zarządzenia Burmistrza
 
data publikacji:  09-04-2014 | 09:58
data ostatniej modyfikacji:  23-04-2014 | 11:03
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
Zarządzenie Burmistrza Miejskiej Góki Nr 257/2014 z dnia 4 kwietnia 2014r. w sprawie: rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Farma Wiatrowa Piaski na terenie gminy Miejska Górka polegającej na wyznaczeniu terenów pod lokalizację siłowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą, podjętego uchwałą Rady Miejskiej w Miejskiej Górce Nr XXVIII/138/12 z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Farma Wiatrowa Piaski na terenie gminy Miejska Górka 09.04.2014

ZARZĄDZENIE 

BURMISTRZA MIEJSKIEJ GÓRKI 

NR  257/2014 z dnia  4 kwietnia 2014r. 


w sprawie:   rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Farma Wiatrowa Piaski na terenie gminy Miejska Górka polegającej na wyznaczeniu terenów pod lokalizację siłowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą, podjętego uchwałą Rady Miejskiej w Miejskiej Górce Nr  XXVIII/138/12 z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Farma Wiatrowa Piaski na terenie gminy Miejska Górka

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2013r. poz. 594), art. 17 pkt 11 i 12 oraz art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2012r. poz. 647 ze zmianami) oraz w związku z §12 pkt 17 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003r. Nr 164, poz. 1587)

zarządzam, co następuje: 

§1

Nie uwzględnia się uwagi Pana Andrzeja Lisiaka, pismo z dnia 7 luty 2014r. (wpłynęło  7 luty 2014r.) , zamieszkałego Topólka 2, 63-910 Miejska Górka, która dotyczyła działki 246 w obrębie Oczkowice - Topólka. Uwaga dotyczyła prośby o usunięcie turbin wiatrowych o numerach: E-60, E-61 i E-59 (o lokalizacji tej turbiny wieś nie została poinformowana - brak było obwieszczenia o powstaniu farmy wiatrowej obręb Sobiałkowo), które mają powstać zgodnie z uwagą w odległości około 600 m od budynku mieszkalnego usytuowanego na działce nr 246 (na podstawie podkładów mapowych do projektu planu odległość ta wynosi około 680m)                                                                                                       
O wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu Farma Wiatrowa Piaski poinformowano zgodnie z art. 17 ust. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2012r. poz. 647 ze zmianami). Informuje się, iż lokalizacja turbiny wiatrowej Nr E-59 w obrębie Sobiałkowo nie dotyczy przedmiotowego planu.  Na etapie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego taka odległość nie wyklucza lokalizacji projektowanych siłowni. 

W trakcie procedury planistycznej przedmiotowy projekt planu wraz z dokumentem towarzyszącym „Prognozą oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Farma Wiatrowa Piaski na terenie gminy Miejska Górka” uzgodniony został przez Wojewodę Wielkopolskiego Postanowieniem z dnia 03.06.2013r., znak sprawy IR-III.743.108.8.2013.2 i zaopiniowany przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska pismem z dnia 01.07.2013r., znak sprawy WOO-III.410.311.2013.AM. Zarówno to uzgodnienie jak i ta opinia w swym zakresie merytorycznym dotyczą między innymi poprawności rozmieszczenia lokalizacji siłowni wiatrowych w obrębie granic opracowania planu.                                                                                                                                           

Etap następny przygotowania inwestycji to etap wydania pozwolenia na budowę a wcześniej otrzymania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach, który to ostatecznie przesądzi o budowie siłowni ustalając jej parametr i moc, która musi spełnić wymogi  i będzie zgodna z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

§2

Nie uwzględnia się uwagi Pana Tadeusza Ratajewskiego, pismo z dnia 6 luty 2014r. (wpłynęło 7 luty 2014r.), zamieszkałego Grąbkowo 48,63-930 Jutrosin. Uwaga dotyczyła usytuowania elektrowni w zbyt bliskiej odległości od budynków mieszkalnych. Na etapie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego taka odległość nie wyklucza lokalizacji projektowanych siłowni.

W trakcie procedury planistycznej przedmiotowy projekt planu wraz z dokumentem towarzyszącym „Prognozą oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Farma Wiatrowa Piaski na terenie gminy Miejska Górka” uzgodniony został przez Wojewodę Wielkopolskiego Postanowieniem z dnia 03.06.2013r., znak sprawy IR-III.743.108.8.2013.2 i zaopiniowany przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska pismem z dnia 01.07.2013r., znak sprawy WOO-III.410.311.2013.AM. Zarówno to uzgodnienie jak i ta opinia w swym zakresie merytorycznym dotyczą między innymi poprawności rozmieszczenia lokalizacji siłowni wiatrowych w obrębie granic opracowania planu.                                                                                                                                            
Etap następny przygotowania inwestycji to etap wydania pozwolenia na budowę a wcześniej otrzymania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach, który to ostatecznie przesądzi o budowie siłowni ustalając jej parametry i moc, która musi spełnić wymogi i będzie zgodna z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§3

Nie uwzględnia się uwagi Pana Leszka Płóciennika, pismo z dnia 5 luty 2014r. (wpłynęło 11 luty 2014r.), zamieszkałego Grąbkowo 49, 63-930 Jutrosin. Uwaga dotyczyła usytuowania elektrowni w zbyt bliskiej odległości od budynków mieszkalnych oraz zawieszenia postępowań administracyjnych związanych z lokalizacją siłowni wiatrowych w gminie Miejska Górka, do czasu prawnego uregulowania problematyki bezpiecznej lokalizacji elektrowni wiatrowych przez Parlament RP.
Na etapie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego taka odległość nie wyklucza lokalizacji projektowanych siłowni.

W trakcie procedury planistycznej przedmiotowy projekt planu wraz z dokumentem towarzyszącym „Prognozą oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Farma Wiatrowa Piaski na terenie gminy Miejska Górka” uzgodniony został przez Wojewodę Wielkopolskiego Postanowieniem z dnia 03.06.2013r., znak sprawy IR-III.743.108.8.2013.2 i zaopiniowany przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska pismem z dnia 01.07.2013r., znak sprawy WOO-III.410.311.2013.AM. Zarówno to uzgodnienie jak i ta opinia w swym zakresie merytorycznym dotyczą między innymi poprawności rozmieszczenia lokalizacji siłowni wiatrowych w obrębie granic opracowania planu.                                                                                                                                            
Etap następny przygotowania inwestycji to etap wydania pozwolenia na budowę a wcześniej otrzymania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach, który to ostatecznie przesądzi o budowie siłowni ustalając jej parametry i moc, która musi spełnić wymogi i będzie zgodna z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§4

Nie uwzględnia się uwagi Państwa Izabeli i Wojciecha Skrzypczak, pismo z dnia 19 luty 2014r. (wpłynęło 19 luty 2014r.), zamieszkałych Piaski 5A/1,63-910 Miejska Górka, która dotyczyła działki nr 192 w obrębie Piaski. Uwaga dotyczyła zmiany lokalizacji siłowni wiatrowych o numerach E-64 i E-63 z powodu zbyt bliskiego usytuowania w stosunku do istniejącej zabudowy mieszkaniowej z prośbą o zakazanie budowy elektrowni wiatrowych o numerach E-64 i E-63 do czasu prawnego uregulowania problematyki bezpiecznej lokalizacji elektrowni wiatrowych przez Parlament RP.  

Odległość tych siłowni zgodnie z uwagą od przedmiotowej zabudowy wynosi odpowiednio około 450m i 600m (na podstawie podkładów mapowych do projektu planu odległość wynosi około 530m i 690m).                              

 

Na etapie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego taka odległość nie wyklucza lokalizacji projektowanych siłowni.  

W trakcie procedury planistycznej przedmiotowy projekt planu wraz z dokumentem towarzyszącym „Prognozą oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Farma Wiatrowa Piaski na terenie gminy Miejska Górka” uzgodniony został przez Wojewodę Wielkopolskiego Postanowieniem z dnia 03.06.2013r., znak sprawy IR-III.743.108.8.2013.2 i zaopiniowany przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska pismem z dnia 01.07.2013r., znak sprawy WOO-III.410.311.2013.AM. Zarówno to uzgodnienie jak i ta opinia w swym zakresie merytorycznym dotyczą między innymi poprawności rozmieszczenia lokalizacji siłowni wiatrowych w obrębie granic opracowania planu.                                                                                                                                            

Etap następny przygotowania inwestycji to etap wydania pozwolenia na budowę a wcześniej otrzymania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach, który to ostatecznie przesądzi o budowie siłowni ustalając jej parametry i moc, która musi spełnić wymogi i będzie zgodna z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.    

§5

Nie uwzględnia się uwagi Państwa Bogumiły i Marka Skrzypczak, pismo z dnia 17 luty 2014r. (wpłynęło 19 luty 2014r.), zamieszkałych Piaski 12, 63-910 Miejska Górka, która dotyczyła działki nr 237 obręb Piaski. Uwaga dotyczyła zmiany lokalizacji siłowni wiatrowych o numerach E-64 i E-63 z powodu zbyt bliskiego usytuowania w stosunku do istniejącej zabudowy mieszkaniowej z prośbą o zakazanie budowy elektrowni wiatrowych o numerach E-64 i E-63 do czasu prawnego uregulowania problematyki bezpiecznej lokalizacji elektrowni wiatrowych przez Parlament RP.

 

Odległość tych siłowni zgodnie z uwagą od przedmiotowej zabudowy wynosi odpowiednio, około 400m i 580m (na podstawie podkładów mapowych do projektu planu odległość wynosi odpowiednio około 450m i 620m).                                
Na etapie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego taka odległość nie wyklucza lokalizacji projektowanych siłowni.  

W trakcie procedury planistycznej przedmiotowy projekt planu wraz z dokumentem towarzyszącym „Prognozą oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Farma Wiatrowa Piaski na terenie gminy Miejska Górka” uzgodniony został przez Wojewodę Wielkopolskiego Postanowieniem z dnia 03.06.2013r., znak sprawy IR-III.743.108.8.2013.2 i zaopiniowany przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska pismem z dnia 01.07.2013r., znak sprawy WOO-III.410.311.2013.AM. Zarówno to uzgodnienie jak i ta opinia w swym zakresie merytorycznym dotyczą między innymi poprawności rozmieszczenia lokalizacji siłowni wiatrowych w obrębie granic opracowania planu.                                                                                                                                            

Etap następny przygotowania inwestycji to etap wydania pozwolenia na budowę a wcześniej otrzymania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach, który to ostatecznie przesądzi o budowie siłowni ustalając jej parametry i moc, która musi spełnić wymogi i będzie zgodna z obowiązującymi w tym zakresie przepisami    

 

§6 

Nie uwzględnia się uwagi Państwa Eweliny i Jacka Skrzypczak, pismo z dnia 19 luty 2014r. (wpłynęło 19 luty 2014r.), zamieszkałych  Piaski 5A/2, 63-910 Miejska Górka, która dotyczyła działki nr 192 obręb Piaski. Uwaga dotyczyła zmiany lokalizacji siłowni wiatrowych o numerach E-64 i E-63 z powodu zbyt bliskiego usytuowania w stosunku do istniejącej zabudowy mieszkaniowej z prośbą o zakazanie budowy elektrowni wiatrowych o numerach E-64 i E-63 do czasu prawnego uregulowania problematyki bezpiecznej lokalizacji elektrowni wiatrowych przez Parlament RP.

Odległość tych siłowni zgodnie z uwagą od przedmiotowej zabudowy wynosi odpowiednio, około 450m i 600m (na podstawie podkładów mapowych do projektu planu odległość wynosi około 530m i 690m).

 

 

Na etapie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego taka odległość nie wyklucza lokalizacji projektowanych siłowni.  

W trakcie procedury planistycznej przedmiotowy projekt planu wraz z dokumentem towarzyszącym „Prognozą oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Farma Wiatrowa Piaski na terenie gminy Miejska Górka” uzgodniony został przez Wojewodę Wielkopolskiego Postanowieniem z dnia 03.06.2013r., znak sprawy IR-III.743.108.8.2013.2 i zaopiniowany przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska pismem z dnia 01.07.2013r., znak sprawy WOO-III.410.311.2013.AM. Zarówno to uzgodnienie jak i ta opinia w swym zakresie merytorycznym dotyczą między innymi poprawności rozmieszczenia lokalizacji siłowni wiatrowych w obrębie granic opracowania planu.                                                                                                                                              

Etap następny przygotowania inwestycji to etap wydania pozwolenia na budowę a wcześniej otrzymania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach, który to ostatecznie przesądzi o budowie siłowni ustalając jej parametry i moc, która musi spełnić wymogi i będzie zgodna z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.  

§7  

Nie uwzględnia się uwagi Państwa Anny i Stanisława Zielińskich, pismo z dnia 17 luty 2014r. (wpłynęło 19 luty 2014r.), zamieszkałych Piaski 7, 63-910 Miejska Górka, która dotyczyła działki nr 25/2 obręb Piaski. Uwaga dotyczyła zmiany lokalizacji siłowni wiatrowych o numerach E-63 i E-64 z powodu zbyt bliskiego usytuowania w stosunku do istniejącej zabudowy mieszkaniowej z prośbą o zakazanie budowy elektrowni wiatrowych o numerach E-64 i E-63 do czasu prawnego uregulowania problematyki bezpiecznej lokalizacji elektrowni wiatrowych przez Parlament RP.  


Odległość tych siłowni zgodnie z uwagą od przedmiotowej zabudowy wynosi odpowiednio, około 550m i 450 (na podstawie podkładów mapowych do projektu planu odległość wynosi około 620m i 510m).  

 

 

 

Na etapie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego taka odległość nie wyklucza lokalizacji projektowanych siłowni.                                       

W trakcie procedury planistycznej przedmiotowy projekt planu wraz z dokumentem towarzyszącym „Prognozą oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Farma Wiatrowa Piaski na terenie gminy Miejska Górka” uzgodniony został przez Wojewodę Wielkopolskiego Postanowieniem z dnia 03.06.2013r., znak sprawy IR-III.743.108.8.2013.2 i zaopiniowany przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska pismem z dnia 01.07.2013r., znak sprawy WOO-III.410.311.2013.AM. Zarówno to uzgodnienie jak i ta opinia w swym zakresie merytorycznym dotyczą między innymi poprawności rozmieszczenia lokalizacji siłowni wiatrowych w obrębie granic opracowania planu.                                                                                                                                                                                                                          

 

Etap następny przygotowania inwestycji to etap wydania pozwolenia na budowę a wcześniej otrzymania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach, który to ostatecznie przesądzi o budowie siłowni ustalając jej parametry i moc, która musi spełnić wymogi i będzie zgodna z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§8

 

Nie uwzględnia się uwag:  

1.      Państwa Karoliny i Andrzeja Lisiaków, pismo z dnia 28 luty 2014r. (wpłynęło 28 luty 2014r.), zamieszkałych Topólka 2, 63-910 Miejska Górka, która dotyczyła działki nr 246 obręb Oczkowice;

2.      Pana Mieczysława Wolsztyniaka,  pismo z dnia 28 luty 2014r. (wpłynęło 28 luty 2014r.), zamieszkałego Topólka 3,  63-910 Miejska Górka, która dotyczyła działki nr 318/1 obręb Oczkowice;  

3.      Pana Dariusza Czwojdraka, pismo z dnia 28 luty 2014r. (wpłynęło 28 luty 2014r.), zamieszkałego Topólka 4 63-910 Miejska Górka, która dotyczyła działki nr 334/2 obręb Oczkowice; 

4.      Pana Romana Stefaniaka, pismo z dnia 28 luty 2014r. (wpłynęło 28 luty 2014r.), zamieszkałego Topólka 5, 63-910 Miejska Górka, która dotyczyła działki nr 334/5 obręb Oczkowice;

5.      Pani Małgorzaty Dorsz, pismo z dnia 28 luty 2014r. (wpłynęło 28 luty 2014r.), zamieszkałej Topólka 6, 63-910 Miejska Górka, która dotyczyła działki nr 334/6 obręb Oczkowice;  

6.      Państwa Elżbiety i Tomasza Ratajczak, pismo z dnia 28 luty 2014r. (wpłynęło 28 luty 2014r.),  zamieszkałych Topólka 12, 63-910 Miejska Górka, która dotyczyła działki nr 356  obręb Oczkowice;  

 

Uwagi dotyczyły prośby o usunięcie z projektu turbin wiatrowych oznaczonych symbolami E-60, E-61, E-66 i E-67 z powodu zbyt bliskiego usytuowania w stosunku do istniejącej zabudowy mieszkaniowej.   

Odległość tych siłowni zgodnie z uwagą od przedmiotowej zabudowy wynosi odpowiednio około 612m, 730m, 752m i 977m (na podstawie podkładów mapowych do projektu planu odległość ta wynosi od około 670m do około 1190m).                       

Na etapie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego taka odległość nie wyklucza lokalizacji projektowanych siłowni.      

W trakcie procedury planistycznej przedmiotowy projekt planu wraz z dokumentem towarzyszącym „Prognozą oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Farma Wiatrowa Piaski na terenie gminy Miejska Górka” uzgodniony został przez Wojewodę Wielkopolskiego Postanowieniem z dnia 03.06.2013r., znak sprawy IR-III.743.108.8.2013.2 i zaopiniowany przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska pismem z dnia 01.07.2013r., znak sprawy WOO-III.410.311.2013.AM. Zarówno to uzgodnienie jak i ta opinia w swym zakresie merytorycznym dotyczą między innymi poprawności rozmieszczenia lokalizacji siłowni wiatrowych w obrębie granic opracowania planu.                                                                                                                                            

Etap następny przygotowania inwestycji to etap wydania pozwolenia na budowę a wcześniej otrzymania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach, który to ostatecznie przesądzi o budowie siłowni ustalając jej parametry i moc, która musi spełnić wymogi  i będzie zgodna z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.    

§9

Nie uwzględnia się uwagi „PAK Górnictwo” sp. z o. o , ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin, Pismo z  dnia 27 luty 2014r. (wpłynęła 3 marca 2014r.). Uwaga dotyczyła nieuwzględnienia w projekcie planu udokumentowanego złoża węgla brunatnego „Oczkowice” oraz ustalenia lokalizacji elektrowni wiatrowej w sprzeczności z ochroną udokumentowanych złóż.  Po przeanalizowaniu i rozpatrzeniu w/w uwagi, nieuwzględnienie tej uwagi uzasadniam następująco:

Granice zasięgu przebadanych złóż węgla brunatnego określone w aktualnie obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejska Górka zatwierdzonym uchwałą nr IV/11/11 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 26 stycznia 2011r., zawierają i są odpowiednikiem granic złoża kopaliny węgla brunatnego w kat. C2  w myśl §6 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny /Dz. U. z dnia 30 grudnia 2011r./.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 647 ze zmianami /  art. 10 pkt 1 ust. 11, w studium uwzględnia się występowanie udokumentowanych złóż kopalin, co zostało uczynione jak wyżej przedstawiono. Tym samym spełniono wymogi określone w prawie geologicznym i górniczym /Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r./ art. 95 – zasięg złoża został ujawniony w obowiązującym studium.

Przedmiotowe Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy z ujawnionym złożem jest dokumentem, który funkcjonuje od 2001r. W studium uwzględnia się również w myśl art. 10 ust 1 pkt. 12 /ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym/ występowanie terenów górniczych. Tereny takie nie zostały w Studium uwzględnione ponieważ nie występują.

Plan miejscowy w myśl art. 14 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym winien być zgodny ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy.

Zgodnie z art. 15 ust 2 pkt 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu, w planie określa się między innymi granice terenów górniczych. Projekt planu nie przewiduje takich terenów co jest zgodne z obowiązującym Studium.

W toku sporządzania tego opracowania planistycznego na etapie składania wniosków nie wpłynął od właściwego Organu Administracji Rządowej, Administracji Geologicznej stosowny wniosek o ustanowieniu terenów geologicznych górniczych.

Na etapie opiniowania i uzgadniania dokumentacji planistycznej, jak również rozstrzygnięć nadzorczych nie podniesiono argumentów, iż dokumentacja planistyczna nie zawiera terenów górniczych.

 

§10  

Nie uwzględnia się uwagi Państwa Moniki i Sebastiana Szydłowskich, pismo z dnia 13 marca 2014r. (wpłynęło 13 marca 2014r.),  zamieszkałych Piaski Topólka 1, 63-910 Miejska Górka, która dotyczyła działki nr 317/3 obręb Piaski. Uwaga dotyczyła prośby o usunięcie z projektu turbiny wiatrowej oznaczonej symbolem E-60 z powodu zbyt bliskiej odległości od budynku mieszkalnego.      

Odległość tej siłowni zgodnie z uwagą od przedmiotowej zabudowy wynosi około 612m (na podstawie podkładów mapowych do projektu planu odległość wynosi  około 630m).       

Na etapie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego taka odległość nie wyklucza lokalizacji projektowanych siłowni.         

W trakcie procedury planistycznej przedmiotowy projekt planu wraz z dokumentem towarzyszącym „Prognozą oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Farma Wiatrowa Piaski na terenie gminy Miejska Górka” uzgodniony został przez Wojewodę Wielkopolskiego Postanowieniem z dnia 03.06.2013r., znak sprawy IR-III.743.108.8.2013.2 i zaopiniowany przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska pismem z dnia 01.07.2013r., znak sprawy WOO-III.410.311.2013.AM. Zarówno to uzgodnienie jak i ta opinia w swym zakresie merytorycznym dotyczą między innymi poprawności rozmieszczenia lokalizacji siłowni wiatrowych w obrębie granic opracowania planu.                                                                                                                                               

Etap następny przygotowania inwestycji to etap wydania pozwolenia na budowę a wcześniej otrzymania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach, który to ostatecznie przesądzi o budowie siłowni ustalając jej parametry i moc, która musi spełnić wymogi i będzie zgodna z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

   

§11

Nie uwzględnia się uwagi Pana Tadeusza Ratajewskiego, pismo z dnia 17 marca 2014r. (wpłynęło 19 marca 2014r.), zamieszkałego Grąbkowo 48, 63-930 Jutrosin, która dotyczyła działki nr 234  obręb Piaski. Uwaga dotyczyła prośby o likwidację siłowni wiatrowej E-73, z powodu zbyt bliskiego usytuowania w stosunku do budynku mieszkalnego. Odległość tej siłowni zgodnie z uwagą od przedmiotowej zabudowy wynosi około 400 m (na podstawie podkładów mapowych do projektu planu odległość wynosi około 500m).

Na etapie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego taka odległość nie wyklucza lokalizacji projektowanych siłowni.   

W trakcie procedury planistycznej przedmiotowy projekt planu wraz z dokumentem towarzyszącym „Prognozą oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Farma Wiatrowa Piaski na terenie gminy Miejska Górka” uzgodniony został przez Wojewodę Wielkopolskiego Postanowieniem z dnia 03.06.2013r., znak sprawy IR-III.743.108.8.2013.2 i zaopiniowany przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska pismem z dnia 01.07.2013r., znak sprawy WOO-III.410.311.2013.AM. Zarówno to uzgodnienie jak i ta opinia w swym zakresie merytorycznym dotyczą między innymi poprawności rozmieszczenia lokalizacji siłowni wiatrowych w obrębie granic opracowania planu.                                                                                                                                           

Etap następny przygotowania inwestycji to etap wydania pozwolenia na budowę a wcześniej otrzymania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach, który to ostatecznie przesądzi o budowie siłowni ustalając jej parametry i moc, która musi spełnić wymogi i będzie zgodna z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

§12  

Nie uwzględnia się uwagi Pana Romana Stefaniaka, pismo z dnia 26 marca 2014r. (wpłynęło 26 marca 2014r.), zamieszkałego Topólka 5, 63-910 Miejska Górka. Uwaga dotyczyła prośby o usunięcie turbin wiatrowych o numerach: E-60, E-61, E-65, E-66, E-67  obręb Piaski i obręb Oczkowice oraz turbiny E-59 znajdującej się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Farma Wiatrowa Sobiałkowo, z powodu zbyt bliskiego usytuowania w stosunku do budynków mieszkalnych.         

Na etapie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego taka odległość nie wyklucza lokalizacji projektowanych siłowni.                                                                                                            
W trakcie procedury planistycznej przedmiotowy projekt planu wraz z dokumentem towarzyszącym „Prognozą oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Farma Wiatrowa Piaski na terenie gminy Miejska Górka” uzgodniony został przez Wojewodę Wielkopolskiego Postanowieniem z dnia 03.06.2013r., znak sprawy IR-III.743.108.8.2013.2 i zaopiniowany przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska pismem z dnia 01.07.2013r., znak sprawy WOO-III.410.311.2013.AM. Zarówno to uzgodnienie jak i ta opinia w swym zakresie merytorycznym dotyczą między innymi poprawności rozmieszczenia lokalizacji siłowni wiatrowych w obrębie granic opracowania planu.                        
                                                                                                                        

Etap następny przygotowania inwestycji to etap wydania pozwolenia na budowę a wcześniej otrzymania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach, który to ostatecznie przesądzi o budowie siłowni ustalając jej parametr i moc, która musi spełnić wymogi i będzie zgodna z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.     

Lokalizacja turbiny wiatrowej E-59 w obrębie Sobiałkowo nie dotyczy przedmiotowego planu.

 

§13

Nie uwzględnia się uwagi pełnomocnika Marcina Depkowskiego, pismo z dnia 13 marca 2014r. (wpłynęło 28 marca 2014r.), Kancelaria Radcy Prawnego w Rawiczu, ul. Broniewskiego 1/5, 63-900 Rawicz działającego w imieniu pana Krzysztofa Krzyżosiaka, zamieszkałego Oczkowice 44a, 63-910 Miejska Górka. Uwaga dotyczyła prośby o usunięcie lub zmianę lokalizacji turbin wiatrowych oznaczonych symbolami E-60, E-61, E-62 znajdujących się w obrębie Oczkowice, z powodu zbyt bliskiej odległości siłowni od budynku.

Odległość tych siłowni zgodnie z uwagą od przedmiotowej zabudowy wynosi odpowiednio około 700m, 530m, 600m (na podstawie podkładów mapowych do projektu planu odległość wynosi odpowiednio około 850m, 610m, 790m).                                                                                                                  

Na etapie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego taka odległość nie wyklucza lokalizacji projektowanych siłowni.                                                                                                                                 

W trakcie procedury planistycznej przedmiotowy projekt planu wraz z dokumentem towarzyszącym „Prognozą oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Farma Wiatrowa Piaski na terenie gminy Miejska Górka” uzgodniony został przez Wojewodę Wielkopolskiego Postanowieniem z dnia 03.06.2013r., znak sprawy IR-III.743.108.8.2013.2 i zaopiniowany przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska pismem z dnia 01.07.2013r., znak sprawy WOO-III.410.311.2013.AM. Zarówno to uzgodnienie jak i ta opinia w swym zakresie merytorycznym dotyczą między innymi poprawności rozmieszczenia lokalizacji siłowni wiatrowych w obrębie granic opracowania planu.                                                                                                                                             

Etap następny przygotowania inwestycji to etap wydania pozwolenia na budowę a wcześniej otrzymania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach, który to ostatecznie przesądzi o budowie siłowni ustalając jej parametr i moc, która musi spełnić wymogi i będzie zgodna z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§14  

Nie uwzględnia się uwagi pełnomocnika Marcina Depkowskiego, pismo z dnia 28 marca 2014r. (wpłynęło 28 marca 2014r.), Kancelaria Radcy Prawnego w Rawiczu, ul. Broniewskiego 1/5, 63-900 Rawicz działającego w imieniu pana Waldemara Krzyżosiaka, zamieszkałego Oczkowice 44, 63-910 Miejska Górka. Uwaga dotyczyła prośby o usunięcie lub zmianę lokalizacji turbin wiatrowych oznaczonych symbolami E-60, E-61, E-62 znajdujących się w obrębie Oczkowice, z powodu zbyt bliskiej odległości siłowni od budynku.

Odległość tych siłowni zgodnie z uwagą od przedmiotowej zabudowy wynosi odpowiednio około 700m, 530m, 600m (na podstawie podkładów mapowych do projektu planu odległość wynosi odpowiednio około 810m, 600m, 830m).                                                                                                                    
 Na etapie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego taka odległość nie wyklucza lokalizacji projektowanych siłowni.                                                                                                  
W trakcie procedury planistycznej przedmiotowy projekt planu wraz z dokumentem towarzyszącym „Prognozą oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Farma Wiatrowa Piaski na terenie gminy Miejska Górka” uzgodniony został przez Wojewodę Wielkopolskiego Postanowieniem z dnia 03.06.2013r., znak sprawy IR-III.743.108.8.2013.2 i zaopiniowany przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska pismem z dnia 01.07.2013r., znak sprawy WOO-III.410.311.2013.AM. Zarówno to uzgodnienie jak i ta opinia w swym zakresie merytorycznym dotyczą między innymi poprawności rozmieszczenia lokalizacji siłowni wiatrowych w obrębie granic opracowania planu.           
                                                                                                                               

Etap następny przygotowania inwestycji to etap wydania pozwolenia na budowę a wcześniej otrzymania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach, który to ostatecznie przesądzi o budowie siłowni ustalając jej parametr i moc, która musi spełnić wymogi  i będzie zgodna z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

§15         

Nie uwzględnia się uwagi Państwa Anny i Piotra Kołodziej, pismo z dnia 28 marca 2014r. (wpłynęło 28 marca 2014r.), zamieszkałych Konary 91 B, 63-910 Miejska Górka. Uwaga dotyczyła prośby o usunięcie z przedmiotowego projektu turbin wiatrowych E-63, E-64 i E-65 z powodu zbyt bliskiego usytuowania w stosunku do budynku mieszkalnego, znajdującego się w Konarach 91B, obręb geodezyjny Piaski (na podstawie podkładów mapowych do projektu planu odległość wynosi odpowiednio około 1010m, 1180m, 970m). Na etapie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego taka odległość nie wyklucza lokalizacji projektowanych siłowni.   

W trakcie procedury planistycznej przedmiotowy projekt planu wraz z dokumentem towarzyszącym „Prognozą oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Farma Wiatrowa Piaski na terenie gminy Miejska Górka” uzgodniony został przez Wojewodę Wielkopolskiego Postanowieniem z dnia 03.06.2013r., znak sprawy IR-III.743.108.8.2013.2 i zaopiniowany przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska pismem z dnia 01.07.2013r., znak sprawy WOO-III.410.311.2013.AM. Zarówno to uzgodnienie jak i ta opinia w swym zakresie merytorycznym dotyczą między innymi poprawności rozmieszczenia lokalizacji siłowni wiatrowych w obrębie granic opracowania planu.                                                                                                                                               

Etap następny przygotowania inwestycji to etap wydania pozwolenia na budowę a wcześniej otrzymania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach, który to ostatecznie przesądzi o budowie siłowni ustalając jej parametry i moc, która musi spełnić wymogi i będzie zgodna z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

§16

Nie uwzględnia się uwagi Państwa Zofii i Jerzego Ratajczak, pismo z dnia 27 marca 2014r. (wpłynęło 28 marca 2014r.), zamieszkałych Oczkowice 42A, 63-910 Miejska Górka.Uwaga dotyczyła prośby o usunięcie lub zmianę lokalizacji z przedmiotowego projektu turbin wiatrowych oznaczonych symbolami E-60, E-61 i E-62, z powodu zbyt bliskiego usytuowania w stosunku do istniejącego budynku. Odległość tych siłowni zgodnie z uwagą od przedmiotowej zabudowy wynosi odpowiednio około 700m, 530m, 600m (na podstawie podkładów mapowych do projektu planu odległość wynosi około 860m, 600m, 770m).                                                                                                                                 
Na etapie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego taka odległość nie wyklucza lokalizacji projektowanych siłowni.
 

W trakcie procedury planistycznej przedmiotowy projekt planu wraz z dokumentem towarzyszącym „Prognozą oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Farma Wiatrowa Piaski na terenie gminy Miejska Górka” uzgodniony został przez Wojewodę Wielkopolskiego Postanowieniem z dnia 03.06.2013r., znak sprawy IR-III.743.108.8.2013.2 i zaopiniowany przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska pismem z dnia 01.07.2013r., znak sprawy WOO-III.410.311.2013.AM. Zarówno to uzgodnienie jak i ta opinia w swym zakresie merytorycznym dotyczą między innymi poprawności rozmieszczenia lokalizacji siłowni wiatrowych w obrębie granic opracowania planu.                                                                                                                                              

Etap następny przygotowania inwestycji to etap wydania pozwolenia na budowę a wcześniej otrzymania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach, który to ostatecznie przesądzi o budowie siłowni ustalając jej parametry i moc, która musi spełnić wymogi i będzie zgodna z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§17  

Nie uwzględnia się uwagi Państwa Lidii i Romana Wolsztyniak, pismo z dnia 27 marca 2014r. (wpłynęło 28 marca 2014r), zamieszkałych Oczkowice 42b, 63-910 Miejska Górka. Uwaga dotyczyła prośby o usunięcie lub zmianę lokalizacji z przedmiotowego projektu turbin wiatrowych oznaczonych symbolami E-60, E-61 i E-62, z powodu zbyt bliskiego usytuowania w stosunku do istniejącego budynku. Odległość tych siłowni zgodnie z uwagą od przedmiotowej zabudowy wynosi odpowiednio około 700m, 530m, 600m (na podstawie podkładów mapowych do projektu planu odległość wynosi około 990m, 750m, 880m).                                                                                                                               
Na etapie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego taka odległość nie wyklucza lokalizacji projektowanych siłowni.
 

W trakcie procedury planistycznej przedmiotowy projekt planu wraz z dokumentem towarzyszącym „Prognozą oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Farma Wiatrowa Piaski na terenie gminy Miejska Górka” uzgodniony został przez Wojewodę Wielkopolskiego Postanowieniem z dnia 03.06.2013r., znak sprawy IR-III.743.108.8.2013.2 i zaopiniowany przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska pismem z dnia 01.07.2013r., znak sprawy WOO-III.410.311.2013.AM. Zarówno to uzgodnienie jak i ta opinia w swym zakresie merytorycznym dotyczą między innymi poprawności rozmieszczenia lokalizacji siłowni wiatrowych w obrębie granic opracowania planu.                                                                                                                                            

Etap następny przygotowania inwestycji to etap wydania pozwolenia na budowę a wcześniej otrzymania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach, który to ostatecznie przesądzi o budowie siłowni ustalając jej parametry i moc, która musi spełnić wymogi i będzie zgodna z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

 

 

 

 

 

 

 

§18  

Nie uwzględnia się uwagi Państwa Moniki i Dominika Ratajczak, pismo z dnia  27 marca 2014r. (wpłynęło 28 marca 2014r.),  zamieszkałych Oczkowice 42A, 63-910 Miejska Górka. Uwaga dotyczyła prośby o usunięcie lub zmianę lokalizacji z przedmiotowego projektu turbin wiatrowych oznaczonych symbolami E-60, E-61 i E-62, z powodu zbyt bliskiego usytuowania w stosunku do istniejącego budynku.  Odległość tych siłowni zgodnie z uwagą od przedmiotowej zabudowy wynosi odpowiednio około 700m, 530m, 600m (na podstawie podkładów mapowych do projektu planu odległość wynosi około 860m, 600m, 770m).                                                                                                                              
Na etapie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego taka odległość nie wyklucza lokalizacji projektowanych siłowni.
 

 

W trakcie procedury planistycznej przedmiotowy projekt planu wraz z dokumentem towarzyszącym „Prognozą oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Farma Wiatrowa Piaski na terenie gminy Miejska Górka” uzgodniony został przez Wojewodę Wielkopolskiego Postanowieniem z dnia 03.06.2013r., znak sprawy IR-III.743.108.8.2013.2 i zaopiniowany przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska pismem z dnia 01.07.2013r., znak sprawy WOO-III.410.311.2013.AM. Zarówno to uzgodnienie jak i ta opinia w swym zakresie merytorycznym dotyczą między innymi poprawności rozmieszczenia lokalizacji siłowni wiatrowych w obrębie granic opracowania planu. Etap następny przygotowania inwestycji to etap wydania pozwolenia na budowę a wcześniej otrzymania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach, który to ostatecznie przesądzi o budowie siłowni ustalając jej parametry i moc, która musi spełnić wymogi i będzie zgodna z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§19

Nie uwzględnia się uwagi Państwa Hanny i Wojciecha Ratajczak, pismo z dnia 27 marca 2014r. (wpłynęło 28 marca 2014r.), zamieszkałych Konary 89h, 63-910 Miejska Górka.Uwaga dotyczyła prośby o usunięcie lub zmianę lokalizacji z przedmiotowego projektu turbin wiatrowych oznaczonych symbolami E-63, E-64 i E-65, z powodu zbyt bliskiego usytuowania w stosunku do istniejącego budynku (na podstawie podkładów mapowych do projektu planu odległość wynosi odpowiednio około 1100m, 1240m, 990m).                                                                                                                                                                
Na etapie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego taka odległość nie wyklucza lokalizacji projektowanych siłowni. W trakcie procedury planistycznej przedmiotowy projekt planu wraz z dokumentem towarzyszącym „Prognozą oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Farma Wiatrowa Piaski na terenie gminy Miejska Górka” uzgodniony został przez Wojewodę Wielkopolskiego Postanowieniem z dnia 03.06.2013r., znak sprawy IR-III.743.108.8.2013.2 i zaopiniowany przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska pismem z dnia 01.07.2013r., znak sprawy WOO-III.410.311.2013.AM. Zarówno to uzgodnienie jak i ta opinia w swym zakresie merytorycznym dotyczą między innymi poprawności rozmieszczenia lokalizacji siłowni wiatrowych w obrębie granic opracowania planu.                                                                                                                                            

Etap następny przygotowania inwestycji to etap wydania pozwolenia na budowę a wcześniej otrzymania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach, który to ostatecznie przesądzi o budowie siłowni ustalając jej parametry i moc, która musi spełnić wymogi i będzie zgodna z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§20 

Nie uwzględnia się uwagi Państwa Moniki i Dominika Ratajczak, pismo z dnia 27 marca 2014r. (wpłynęło 28 marca 2014r.), zamieszkałych Oczkowice 42A, 63-910 Miejska Górka. Uwaga dotyczyła prośby o podjęcie działań prowadzących do nie wybudowania siłowni wiatrowej E-59 z powodu zbyt bliskiego usytuowania w stosunku do istniejącego budynku.

 

Informuje się, iż lokalizacja turbiny wiatrowej E-59 w obrębie Sobiałkowo nie dotyczy przedmiotowego planu.

§21  

Nie uwzględnia się uwagi Pana Czesława Krzyżosiak, pismo z dnia  27 marca 2014r. (wpłynęło 28 marca 2014r.), zamieszkałego Oczkowice 44, 63-910 Miejska Górka. Uwaga dotyczyła prośby o usunięcie lub zmianę lokalizacji z przedmiotowego projektu turbin wiatrowych oznaczonych symbolami E-60, E-61 i E-62, z powodu zbyt bliskiego usytuowania w stosunku do istniejącego budynku. Odległość tych siłowni zgodnie z uwagą od przedmiotowej zabudowy wynosi odpowiednio około 700m, 530m, 600m (na podstawie podkładów mapowych do projektu planu odległość wynosi około 810m, 600m, 830m).                                                                                                                             
Na etapie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego taka odległość nie wyklucza lokalizacji projektowanych siłowni.
 

W trakcie procedury planistycznej przedmiotowy projekt planu wraz z dokumentem towarzyszącym „Prognozą oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Farma Wiatrowa Piaski na terenie gminy Miejska Górka” uzgodniony został przez Wojewodę Wielkopolskiego Postanowieniem z dnia 03.06.2013r., znak sprawy IR-III.743.108.8.2013.2 i zaopiniowany przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska pismem z dnia 01.07.2013r., znak sprawy WOO-III.410.311.2013.AM. Zarówno to uzgodnienie jak i ta opinia w swym zakresie merytorycznym dotyczą między innymi poprawności rozmieszczenia lokalizacji siłowni wiatrowych w obrębie granic opracowania planu.                                                                                                                                               

 

Etap następny przygotowania inwestycji to etap wydania pozwolenia na budowę a wcześniej otrzymania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach, który to ostatecznie przesądzi o budowie siłowni ustalając jej parametry i moc, która musi spełnić wymogi i będzie zgodna z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

§22

Nie uwzględnia się uwagi Pani Wiesławy Czwojdrak, pismo z dnia  27 marca 2014r. (wpłynęło 28 marca 2014r.), zamieszkałej Oczkowice 44, 63-910 Miejska Górka.Uwaga dotyczyła prośby o usunięcie lub zmianę lokalizacji z przedmiotowego projektu turbin wiatrowych oznaczonych symbolami E-60, E-61 i E-62, z powodu zbyt bliskiego usytuowania w stosunku do istniejącego budynku. Odległość tych siłowni zgodnie z uwagą od przedmiotowej zabudowy wynosi odpowiednio około 700m, 530m, 600m (na podstawie podkładów mapowych do projektu planu odległość wynosi około 810m, 600m, 830m).                                                                                                                                  
Na etapie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego taka odległość nie wyklucza lokalizacji projektowanych siłowni.
 

 

W trakcie procedury planistycznej przedmiotowy projekt planu wraz z dokumentem towarzyszącym „Prognozą oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Farma Wiatrowa Piaski na terenie gminy Miejska Górka” uzgodniony został przez Wojewodę Wielkopolskiego Postanowieniem z dnia 03.06.2013r., znak sprawy IR-III.743.108.8.2013.2 i zaopiniowany przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska pismem z dnia 01.07.2013r., znak sprawy WOO-III.410.311.2013.AM. Zarówno to uzgodnienie jak i ta opinia w swym zakresie merytorycznym dotyczą między innymi poprawności rozmieszczenia lokalizacji siłowni wiatrowych w obrębie granic opracowania planu.                                                                                                                                               
 Etap następny przygotowania inwestycji to etap wydania pozwolenia na budowę a wcześniej otrzymania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach, który to ostatecznie przesądzi o budowie siłowni ustalając jej parametry i moc, która musi spełnić wymogi i będzie zgodna z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.  

§23  

Uwzględnia się uwagę Burmistrza Miejskiej Górki Pana Karola Skrzypczaka, pismo z dnia 28 marca 2014r. (wpłynęło 28 marca 2014r). Uwaga dotyczyła wniesienia do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Farma Wiatrowa Piaski na terenie gminy Miejska Górka w §8 zapisu o treści: „Wyklucza się możliwość prowadzenia powierzchniowej eksploatacji kopalin”
Zgodnie z Ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 647 ze zmianami /art. 10 pkt 1 ust. 11, w  studium uwzględnia się występowanie udokumentowanych złóż kopalin.
Spełniono wymogi określone w prawie geologicznym i górniczym /Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r./ art. 95 – zasięg złoża został ujawniony w obowiązującym studium.
W studium uwzględnia się również w myśl art. 10 ust 1 pkt. 12 /ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym/ występowanie terenów górniczych. Tereny takie nie zostały w Studium uwzględnione ponieważ nie występują.

Plan miejscowy w myśl art. 14 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym winien być zgodny ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy.

Zgodnie z art. 15 ust 2 pkt 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu, w planie określa się między innymi granice terenów górniczych. Projekt planu nie przewiduje takich terenów co jest oczywiście zgodne z obowiązującym Studium.

W toku sporządzania tego opracowania planistycznego na etapie składania wniosków nie wpłynął od właściwego Organu Administracji Rządowej, Administracji Geologicznej stosowny wniosek o ustanowieniu terenów geologicznych górniczych.

Na etapie opiniowania i uzgadniania dokumentacji planistycznej, jak również rozstrzygnięć nadzorczych nie podniesiono argumentów, iż dokumentacja planistyczna nie zawiera terenów górniczych.
W myśl art. 72 ust 1. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2011r. Prawo Ochrony Środowiska, gdzie mówi się o równowadze przyrodniczej, należy przyjąć, iż budowa urządzeń energii odnawialnej jest wskazanym i przyjaznym działaniem dla środowiska w odróżnieniu od kopalin odkrywkowych ingerujących w środowisko naturalne, przyrodnicze.

§24

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce.

 

§25

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

 

 

  

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska