http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Plan postępowań
Ogłoszenia o zamówieniach
Ogłoszenia o wynikach zamówień
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2008 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2009 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2010 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówien 2011 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2012 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2013 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2014 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2015 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2016 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2017 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2018 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2019 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2020 rok
Zapytania ofertowe
Informacja z otwarcia ofert
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2013 rok 
Ogłoszenia o wynikach zamówień
 
data publikacji:  09-08-2013 | 14:54
data ostatniej modyfikacji:  09-08-2013 | 14:54
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Utwardzenie i rekultywację terenu przy zbiorniku wodnym (stawie) w Kołaczkowicach w ramach zadania: „Utworzenie miejsc wypoczynku i rekreacji na szlaku rowerowym wokół gminy Miejska Górka”. 09.08.2013

Miejska Górka, dn. 9 sierpnia 2013 r.

 

RI.271.11.2013.PP                           

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Utwardzenie i rekultywację terenu przy zbiorniku wodnym (stawie) w Kołaczkowicach w ramach zadania: „Utworzenie miejsc wypoczynku i rekreacji na szlaku rowerowym wokół gminy Miejska Górka”.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Zamawiający – Gmina Miejska Górka na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2010, nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na Utwardzenie i rekultywację terenu przy zbiorniku wodnym (stawie) w Kołaczkowicach w ramach zadania: „Utworzenie miejsc wypoczynku i rekreacji na szlaku rowerowym wokół gminy Miejska Górka”

 

Za najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę złożoną przez:

Firma Usługowo-Handlowo-Produkcyjna

Włodzimierz Kowalski

ul. Mickiewicza 8

63-740 Kobylin

 

Uzasadnienie wyboru

Oferta ta okazała się najkorzystniejsza pod względem kryterium wyboru, którym była cena.

 

Streszczenie oceny i porównania ofert:

Lp.

 

Nazwa oferenta

Adres oferenta

Cena brutto

[zł]

Punktacja dla kryterium cena

1

Firma Usługowo-Handlowo-Produkcyjna

Włodzimierz Kowalski

ul. Mickiewicza 8

63-740 Kobylin

63.276,19 zł

100,00

2

GEO-BUD Jacek Szafrański

Karolinki, ul. Rolnicza 2B

63-910 Miejska Górka

85.704,56 zł

Wykonawca wykluczony,

Oferta odrzucona

 

Zamawiający zawiadamia również, że wykluczył z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę wymienionego w powyższej tabeli pod poz. nr 2, z powodu nie spełnienia warunku udziału w postępowaniu. Wykonawca ten mimo wezwania na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie wykazał, że dołączona do oferty polisa ubezpieczeniowa odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia jest opłacona.

Zamawiający zawiadamia również, że odrzucił ofertę wykonawcy wykluczonego.

Ponadto informuję, że Zamawiający na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.

 

                                                                                             

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska