http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Plan postępowań
Ogłoszenia o zamówieniach
Ogłoszenia o wynikach zamówień
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2008 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2009 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2010 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówien 2011 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2012 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2013 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2014 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2015 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2016 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2017 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2018 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2019 rok
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2020 rok
Zapytania ofertowe
Informacja z otwarcia ofert
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Ogłoszenia o wynikach zamówień 2013 rok 
Ogłoszenia o wynikach zamówień
 
data publikacji:  12-06-2013 | 13:18
data ostatniej modyfikacji:  02-07-2013 | 11:13
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę placów zabaw w Gostkowie, Rozstępniewie, Topólce i Woszczkowie, w ramach zadania: „Utworzenie miejsc wypoczynku i rekreacji na szlaku rowerowym wokół gminy Miejska Górka”. 12.06.2013

Miejska Górka, dn. 12.06.2013 r.

 

RI.271.4.2013                                   

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę placów zabaw w Gostkowie, Rozstępniewie, Topólce i Woszczkowie, w ramach zadania: „Utworzenie miejsc wypoczynku i rekreacji na szlaku rowerowym wokół gminy Miejska Górka”.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Zamawiający – Gmina Miejska Górka na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010, nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na Budowę placów zabaw w Gostkowie, Rozstępniewie, Topólce i Woszczkowie, w ramach zadania: „Utworzenie miejsc wypoczynku i rekreacji na szlaku rowerowym wokół gminy Miejska Górka”.

 

Za najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę złożoną przez:

HYDRO – WIELKOPOLSKA B. Przepióra PLACE ZABAW

ul. Farbiarska 28

62-050 Mosina

 

Uzasadnienie wyboru

Oferta ta okazała się najkorzystniejsza pod względem kryterium wyboru, którym była cena.

 

Streszczenie oceny i porównania ofert:

 

Lp.

 

Nazwa oferenta

Adres oferenta

Cena brutto

[zł]

Punktacja dla kryterium cena

1

MAGIC GARDEN Daniel Gacek

ul. Mieleńska 27

88-170 Pakość

328.845,42

69,38

2

NOVUM

Wyposażenie Placów Zabaw

Sławomir Chmieliński

Grom 36

12-130 Pasym

328.271,00

Oferta odrzucona

3

Jarosław Busz

Zakład Budowlany Elios II

Kuczyna 21

63-840 Krobia

345.482,76

Oferta odrzucona

4

„MAJA” Ewelina Piotrowska

ul. Kopernika 10

07-320 Małkinia Górna

278.792,94

81,83

5

„FIOR” spółka z o.o.

ul. Odkrywców 1-3/5

53-212 Wrocław

291.795,03

Oferta odrzucona

6

SATERNUS SERVICE SP. Z O.O. SP. K.

ul. Nowa 32

41-500 Chorzów

340.141,91

67,07

7

HYDRO – WIELKOPOLSKA

B. Przepióra

PLACE ZABAW

ul. Farbiarska 28

62-050 Mosina

228.143,46

100,00

8

Firma Usługowo-Budowlana

Building and Transport”

Anna Fedko

ul. M. Skłodowskiej – Curie 92/5

59-300 Lubin

270.546,96

84,33

9

Firma Usługowo-Handlowo –Produkcyjna

Włodzimierz Kowalski

ul. Mickiewicza 8

63-740 Kobylin

249.918,08

91,29

10

INTER-FLORA SP. Z O.O.

ul. W. Grabskiego 22

55-011 Siechnice

287.057,77

Ofert odrzucona

11

GEO-BUD Jacek Szafrański

Karolinki

ul. Rolnicza 2B

63-910 Miejska Górka

290.659,24

78,49

 

Zamawiający zawiadamia również, że z niniejszego postępowania przetargowego wykluczył Wykonawcę z pozycji nr 3 powyższej tabeli. Wykonawca ten wykluczony został na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, ponieważ treść przedłożonej gwarancji nie określa, że kwota pieniężna stanowi zabezpieczenie w w/w przetargu. Poza tym gwarancja wadialna nie odpowiada przesłankom wymienionym w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp, więc w przypadku ewentualnych roszczeń nie byłoby możliwości przekazania gwarantowanej kwoty na rzecz Zamawiającego.

Oferta złożona przez Wykonawcę wykluczonego została odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Pzp (ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą).

 

Oferta złożona przez Wykonawcę z pozycji nr 2 powyższej tabeli odrzucona została na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. Treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W ofercie tej proponowane elementy placów zabaw były niezgodne ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. W odpowiedzi na wezwanie poinformowano Zamawiającego, że nie jest możliwe dostarczenie certyfikowanych urządzeń o parametrach określonych w dokumentacji przetargowej.

 

Oferta złożona przez Wykonawcę z pozycji nr 5 powyższej tabeli odrzucona została na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. Treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W ofercie tej w ogóle nie było dołączonych specyfikacji technicznych urządzeń zabawowych, ławek i koszy, zawierających co najmniej: nazwę elementu, materiał, z jakiego został wykonany oraz wymiary. W odpowiedzi na wezwanie przesłano dokumenty, które nie odpowiadają wymaganiom Zamawiającego.

 

Oferta złożona przez Wykonawcę z pozycji nr 10 powyższej tabeli odrzucona została na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. Treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W ofercie tej zamiast kosztorysu ofertowego znajdują się cztery „oferty sprzedaży”, które zawierają tylko niektóre pozycje z przedmiaru robót. Nie wycenienie wszystkich pozycji powoduje, że zaoferowana cena nie stanowi ceny za całkowity przedmiot zamówienia, wobec czego nie może być porównana z innymi ofertami.

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w związku z przesłaniem niniejszego zawiadomienia faksem lub droga elektroniczną Zamawiający zawiadamia, że umowa w sprawie zamówienia publicznego na w/w zadanie może być zawarta po upływie 5 dni od daty jego przesłania.

 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska