http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Rada Miejska
Burmistrz
Dane adresowe
Podstawa prawna działania, kompetencje
Zarządzenia Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Zarządzenia Burmistrza 2019 rok
Zarządzenia Burmistrza 2018 rok
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Zarządzenia Burmistrza 2016 rok
Zarządzenia Burmistrza 2015 rok
Zarządzenia Burmistrza 2014 rok
Zarządzenia Burmistrza 2013 rok
Zarządzenia Burmistrza 2012 rok
Zarządzenia Burmistrza 2011 rok
Zarządzenia Burmistrza 2010 rok
Zarządzenia Burmistrza 2009 rok
Zarządzenia Burmistrza 2008 rok
Zarządzenia Burmistrza 2021 rok
Obwieszczenia Burmistrza
Komunikaty Burmistrza
Ogłoszenia
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Zarządzenia Burmistrza 2013 rok 
Zarządzenia Burmistrza
 
data publikacji:  12-12-2013 | 09:21
data ostatniej modyfikacji:  12-12-2013 | 09:21
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
Zarządzenie Nr 237/2013 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 06 grudnia 2013 roku w sprawie : zmiany uchwały budżetowej na rok 2013 12.12.2013

Zarządzenie Nr 237/2013

 

 

Burmistrza Miejskiej Górki

 

 

 

z dnia 06 grudnia 2013 roku

 

w sprawie : zmiany uchwały budżetowej na rok 2013

 

 

            Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XXIX/144/12 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu na rok 2013

 

Zarządzam dokonanie zmian w Uchwale Nr XXIX/144/12 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu na rok 2013 jak niżej :

 

§ 1

 

1.Zmniejsza się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok  określoną w § 1 ust. 1  uchwały budżetowej i w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej o kwotę 30.861,00  zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok w wysokości  „32.674.301,26 zł.” zastępuje się kwotą „32.643.440,26 zł.”.

3. Dochody bieżące w kwocie „28.552.429,26 zł.” zastępuje się kwotą „28.521.568,26 zł.”.

 

§ 2

 

1. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok określoną w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej i w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej o kwotę 30.861,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

2. Łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok w wysokości „31.974.301,26 zł.” zastępuje się kwotą „31.943.440,26 zł.”.

 

§ 3

 

1. Zmniejsza się wydatki budżetu obejmujące plan wydatków bieżących na łączną kwotę określoną w § 2 ust. 2 o kwotę 30.861,00  zł.

2. Wydatki budżetu obejmujące plan wydatków bieżących na łączną kwotę „27.588.634,26 zł.”, zastępuje się kwotą „27.557.773,26 zł.”.

 

§ 4

 

1.W § 2 ust 2 uchwały budżetowej dokonuje się zmiany w punkcie 1

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie „20.219.843,26 zł.” zastępuje się kwotą „20.284.817,26 zł.”.

2. W § 2 ust 2 uchwały budżetowej dokonuje się zmiany w punkcie 1 lit. a

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich – kwotę „12.328.119,87 zł.” zastępuje się kwotą „12.400.119,87 zł.”.

3.W § 2 ust. 2 uchwały budżetowej dokonuje się zmiany w punkcie 1 lit. b

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwotę „7.891.723,39 zł.” zastępuje   się kwotą „7.884.697,39 zł.”.

 

4. W § 2 ust. 2 uchwały budżetowej dokonuje się zmian w punkcie 3

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwotę „4.860.224,00 zł.” zastępuje się kwotą „4.764.389,00 zł.”

 

§ 5

 

1. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/144/12 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. „Dochody” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/144/12 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. „Wydatki” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

3. W załączniku Nr 9 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany.

Po dokonaniu zmian załącznik Nr  9 do Uchwały Nr XXIX/144/12 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2013 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

4. W załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany.

Po dokonaniu zmian załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXIX/144/12 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2013 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 6

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zalacznik_Nr_1.pdf

Zalacznik_Nr_2.pdf

Zalacznik_Nr_3.pdf

Zalacznik_Nr_4.pdf

 

 

Uzasadnienie

 

Wprowadzenia zmian o których mowa w Zarządzeniu Burmistrza Miejskiej Górki z dnia     06 grudnia 2013 roku dokonuje się w oparciu o :

 

1) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.459.2013.2 w sprawie zmiany planu dotacji celowej na rok 2013 poprzez zmniejszenie w Dział 852 Rozdział 85212 paragraf 2010 w kwocie 102.062,00 zł. oraz zwiększenie w Dział 852 Rozdział 85213 paragraf 2010 o kwotę 500,00 zł. z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

2) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.328.2013.7 w sprawie zmiany planu dotacji celowej na rok 2013 poprzez zmniejszenie w Dział 801 Rozdział 80103 paragraf 2030 o kwotę 30.015,00 zł. oraz zwiększenie w Dział 801 Rozdział 80104 paragraf 2030 o kwotę 30.015,00 zł.

3) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.462.2013.3 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2013  w Dział 801 Rozdział 80103 paragraf 2030 o kwotę 60.030,00 zł. oraz zwiększenie w Dział 801 Rozdział 80104 paragraf 2030 w kwocie 16.146,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w  2013 r.

4) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.494.2013.4 w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowych na rok 2013 w Dział 852 Rozdział 85216 paragraf 2030 o kwotę 5.475,00 zł. w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

5) Przesunięcie planu wydatków w związku z prognozowaniem wydatków budżetowych.

 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska