http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Gmina Miejska Górka
Urząd Miejski
Organy władzy publicznej
Rada Miejska
Burmistrz
Dane adresowe
Podstawa prawna działania, kompetencje
Zarządzenia Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza 2020 rok
Zarządzenia Burmistrza 2019 rok
Zarządzenia Burmistrza 2018 rok
Zarządzenia Burmistrza 2017 rok
Zarządzenia Burmistrza 2016 rok
Zarządzenia Burmistrza 2015 rok
Zarządzenia Burmistrza 2014 rok
Zarządzenia Burmistrza 2013 rok
Zarządzenia Burmistrza 2012 rok
Zarządzenia Burmistrza 2011 rok
Zarządzenia Burmistrza 2010 rok
Zarządzenia Burmistrza 2009 rok
Zarządzenia Burmistrza 2008 rok
Zarządzenia Burmistrza 2021 rok
Obwieszczenia Burmistrza
Komunikaty Burmistrza
Ogłoszenia
Raport o stanie Gminy
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Zamówienia Publiczne
Przetargi
Petycje
Wybory
Procedury Obsługi Interesanta
Praca
Deklaracja dostępności
Koordynator do spraw dostępności
Oświadczenia majątkowe
RODO
Konsultacje społeczne
Informacje


 
Zarządzenia Burmistrza 2013 rok 
Zarządzenia Burmistrza
 
data publikacji:  12-11-2013 | 08:29
data ostatniej modyfikacji:  12-11-2013 | 08:29
ostatnio modyfikowal: Karol Skrzypczak
Zarządzenie Nr 235/2013 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi „Programu współpracy Gminy Miejska Górka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014” 12.11.2013

Zarządzenie Nr 235/2013

Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 12 listopada 2013 r.

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi „Programu współpracy Gminy Miejska Górka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 5 ust. 3 Uchwały Nr VII/35/11 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zarządzam co następuje

 

§ 1

 

1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy gminy Miejska Górka z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2014", który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Celem konsultacji jest poznanie stanowiska sektora pozarządowego w zakresie projektu uchwały będącej przedmiotem konsultacji, o którym mowa w §1.

§2.

Określa się:

 

1) termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 12 listopad 2013 r.,

 

 

2) termin zakończenia konsultacji na dzień 25 listopada 2013 r.,

 

3) zasięg terytorialny przeprowadzanej konsultacji – Gmina Miejska Górka.

 

§3.

 

Ustala się następujący sposób oraz tryb zgłaszania opinii oraz ich formę:

1) Opinia winna mieć formę pisemną z oznaczeniem organizacji od której pochodzi.

2) Opinie należy doręczyć do Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce w formie papierowej pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Miejskiej Górce, ul. Rynek nr 33, 63-910 Miejska Górka, lub złożyć osobiście - poprzez złożenie pisma w sekretariacie Urzędu Miejskiego w  Miejskiej Górce oraz drogą elektroniczną na adres jozef.jablonski@miejska-gorka.pl

3) Konsekwencją przeprowadzonych konsultacji będzie rozpatrzenie przez Radę Miejską w Miejskiej Górce projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miejska Górka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”.

 

§4.

 

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w miejskiej Górce, na stronie internetowej www.miejskagorka.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§5

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Burmistrzowi Miejskiej Górki

 

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

                                                                                             

 

 

Załącznik Nr 1 do:

Zarządzenia Nr 235/2013

Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 12 listopada 2013 r.

 

PROJEKT

 

 

Uchwała Nr……..

Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

z dnia………….

 

 

 

w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Miejska Górka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 rok o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.

 

            Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (T. j. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) w zw. z art.5 ust. 3 oraz z art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 rok o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Rada Miejska w Miejskiej Górce uchwala:

§ 1

 

Program współpracy gminy Miejska Górka  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.

 

ROZDZIAŁ I

CELE PROGRAMU

 

Celem programu jest:

 1. Stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społeczności gminy Miejska Górka,
 2. Zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów,
 3. Określenie zasad, obszarów, kierunków i form wzajemnej współpracy.

 

ROZDZIAŁ II

PRZEDMIOT WSPÓŁPRACY

 

 Przedmiotem współpracy jest:

 1. Realizacja zadań gminy określonych w ustawach,
 2. Podwyższanie efektywności działań kierowanych do mieszkańców gminy,
 3. Określenie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspokajania.

 

ROZDZIAŁ III

FORMY  WSPÓŁPRACY

 

Współpraca pomiędzy gminą Miejska Górka a organizacjami pozarządowymi w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie będzie następować w formach:

1.      zlecania realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

 1. wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków poprzez:

a)      publikowanie ważnych informacji na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce,

b)      przekazywanie przez organizacje informacji o przewidywanych lub realizowanych w 2014 roku zadaniach sfery publicznej, a których realizacja odbywa się w oparciu o inne środki niż wynikające z powyższego programu,

c)      uzgadnianie kształtu zadań priorytetowych na kolejny rok budżetowy,

 1. konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji,
 2. tworzenie w miarę potrzeb zespołów  zadaniowych o charakterze doradczym i inicjatywnym, w celu:

a)      przygotowania projektów uchwał Rady Miejskiej w Miejskiej Górce w sprawach dotyczących działalności pożytku publicznego,

b)      przygotowania opinii w sprawach związanych z programem,

c)      przygotowania sprawozdania z realizacji programu,

 1. inne formy wsparcia wypracowane i uzgodnione pomiędzy organem samorządu a organizacją.

 

ROZDZIAŁ  IV
ZASADY  WSPÓŁPRACY

 

 

 

1.      Podstawowym kryterium decydującym o podjęciu współpracy z Organizacjami Pozarządowymi jest prowadzenie przez nie działalności na terenie gminy Miejska Górka lub na rzecz jej mieszkańców.

2.      Zlecanie realizacji zadań publicznych przez Gminę Miejska Górka organizacjom obejmuje w pierwszej kolejności te zadania, które Program określa jako zadania  priorytetowe i odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba,
że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecenia lub dane zadanie można zrealizować efektywniej w inny sposób określony w przepisach odrębnych
(w szczególności na zasadach i w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych, z zachowaniem porównywalności metod kalkulacji kosztów
oraz porównywalności opodatkowania).

3.      Otwarte konkursy ofert są ogłaszane i przeprowadzane w oparciu o przepisy ustawy
i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz kompetencje właściwego organu gminy Miejska Górka.

 

ROZDZIAŁ  V

LISTA  ZADAŃ  PRIORYTETOWYCH

 

 

 

Rada Miejska w Miejskiej Górce biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia, osiągnięcia organizacji pozarządowych, stan bazy i akceptację społeczną, za priorytetowe na rok 2014 przyjmuje zadania z zakresu:

1.      ochrona i promocja zdrowia:

a)      promocja, profilaktyka oraz propagowanie aktywnych form życia,

b)   edukacja pro-zdrowotna,

2.      działania na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych

a)      integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem,

b)      pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,

c)      realizacja programów służących aktywizacji osób starszych,

3.      upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych między innymi. poprzez:

a)      utrzymywanie i rozwój bazy sportowej oraz sportowo-rekreacyjnej,

b)      prowadzenie zajęć sportowych w różnych dyscyplinach sportu w mieście i na terenie gminy Miejska Górka,

c)      organizację imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców gminy Miejska Górka w szczególności zawodów sportowych, festynów i turniejów,

d)     organizowanie i promowanie turystyki,

4.      działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji mające szczególnie na celu wzbogacenie oferty kulturalnej gminy Miejska Górka oraz promocję lokalnych twórców,

5.      działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego,

a)  racjonalne użytkowanie wód w gminie Miejska Górka,

b) uprawianie wędkarstwa

6.      działania służące aktywności osób starszych wspierające ich uczestnictwo w życiu społecznym, lokalnym, w tym uczestnictwo w działaniach edukacyjnych, oświatowych, wychowawczych, kulturalnych i rekreacyjnych

7.      promocja Gminy,

8.      inne zadania mieszczące się w sferze zadań publicznych określonych ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Lista zadań informuje partnerów programu o podstawowych priorytetowych kierunkach działań w roku 2014, jednak nie stanowi jedynego kryterium podjęcia współpracy.

Do pozostałych kryteriów należą: wiarygodność, wykazana efektywność i skuteczność w realizacji założonych celów, nowatorstwo metod działania oraz posiadane zasoby.

 

ROZDZIAŁ VI

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU

 

 1. Wysokość środków na realizację Programu określa budżet Gminy na 2014 rok.
 2. Na realizację Programu w roku 2014 planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 297.000,00 zł ( słownie: dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych).
 3. Prognozowane środki na realizację zadań publicznych mogą ulec zmianie.

 

ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

 

 1. Program reguluje zasady współdziałania władz samorządowych z organizacjami pozarządowymi w roku 2014.

2.      W celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert Burmistrz powołuje w drodze zarządzenia komisję konkursową.

 1. W skład komisji konkursowej wchodzi:

a)      dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych wybranych na ogólnym zebraniu organizacji pozarządowych,

b)      trzech przedstawicieli pracowników Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce

 1. Komisja konkursowa rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu.
 2. Do zadań komisji konkursowej należy przeprowadzenie postępowania konkursowego i przedłożenie wyników konkursu do zatwierdzenia Burmistrzowi
 3. Szczegółowy zakres zadań oraz tryb pracy komisji konkursowej określi regulamin zatwierdzony przez Burmistrza.
 4. Organizacja pozarządowa w okresie otrzymywania dotacji jest zobowiązana do zamieszczenia w swoich materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania przez gminę Miejska Górka.
 5. W terminie do 30 listopada 2014 roku Rada Miejska uchwali roczny program współpracy gminy Miejska Górka z organizacjami pozarządowymi na rok 2015.

 

§ 2

 

Upoważnia się Burmistrza do:

 1. sporządzania, w tym również o charakterze wieloletnim, szczegółowych rodzajów zadań w ramach priorytetów określonych w programie, o którym mowa w § 1, przewidzianych do zlecania przez gminę Miejska Górka organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust.3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 2. określenia formy zlecania oraz wysokości środków na poszczególne zadania, o których mowa w pkt.1,
 3. określenia terminu składania ofert,
 4. powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań zleconych przez gminę Miejska Górka organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art.3 ust. 3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w celu przedłożenia propozycji wyboru ofert, na które proponuje się udzielenie dotacji.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miejskiej Górki

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska